Saopštenje sa IX sjednice Sudskog savjeta

22. 03. 2016.

Na IX sjednici Sudskog savjeta, održanoj 21.3.2016. godine, Sudski savjet je dao načelnu saglasnost na nacrt Godišnjeg izvještaja o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2015 godinu.
 
Na ovoj sjednici su razmatrani su zahtjevi zaposlenih u Sekretarijatu Sudskog savjeta, Višem sudu Bijelo Polje, osnovnim sudovima Podgorica, Bijelo Polje i Herceg Novi, te donijet zaključak da se u saradnji sa nadležnim Ministarstvom pravde nađe mogućnost za korigovanje koeficijenata koji su određeni zakonom za zaposlene u sudovima, kao i da se kroz podzakonski akt dopune radna mjesta zaposlenih koja zakon o zaradama u javnom sektoru nije prepoznao, a u skladu su sa Zakonom o državnim službenicima i namještenicima.
 
Sudski savjet je razmatrao inicijativu Vrhovnog suda CG za rješavanje pitanja posebne naknade za obavljanje poslova sudija i službenika van sudske zgrade, te donio zaključak da se inicijativa dostavi normativnoj komisiji Sudskog savjeta da sačini predlog akta kojim će se regulisati ove radnje.

Ostale informacije