Saopštenje sa X sjednice Sudskog savjeta

Na desetoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 04.07.2017. godine, Savjet je  je dao mišljenje na broj utvrđenih radnih mjesta u Predlogu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Višeg suda za prekršaje Crne Gore.

Sudski savjet se saglasio sa tekstom Memoranduma o saradnji Sudskog savjeta  Crne Gore, sa crnogorskim Fondom za solidarno stambenu izgradnju DOO Podgorica na rješavanju stambenih pitanja zaposlenih u sudstvu po povoljnim uslovima, i zaključio da će se u narednom periodu pristupiti izradi Ugovora o utvrđivanju prava i obaveza na izgradnji stambenih objekata u Podgorici, u zahvatu DUP –a „Konik – Stari aerodrom“ – Izmjene i dopune Podgorica, kojim će se definisati sva prava i obaveze potpisnika Memoranduma.

Sudski savjet je upoznat sa primjedbama koje je dalo Vijeće za ocjenjivanje sudija, a  odnose se  na primjenu odredbi Zakona o Sudskom savjetu i sudijama i Pravila za ocjenjivanje sudija i predsjednika sudova. Vijeće za ocjenjivanje je primjedbe dostavilo i  Radnoj grupi koja priprema tekst izmjena navedenog zakona.

Na današnjoj sjednici članovi Sudskog savjeta su upoznati sa Metodološkim upustvom statistike kriminaliteta koji je sačinio Sekretarijat Sudskog savjeta u saradnji sa MONSTAT-om. Istim je predviđen obim i način popunjavanja upitnika dostavljenih od  Eurostata i UNODCa.

Ostale informacije