Saopštenje sa XI sjednice Sudskog savjetaIZABRANE NOVE KOMISIJE
 
 
          Sudski savjet je na XI sjednici održanoj, 19. septembra  2011. godine, dao  mišljenje na Predlog zakona o maloljetničkom pravosudju ocjenjujući da je u pitanju dobar, sveobuhvatan i sadržajan  zakonski tekst, čije novine  obezbjeđuju  rješenja u službi zaštite maloljetnika i njihove resocijalizacije. Inicirano je osnivanje specijalnih odjeljenja sudija  za maloljetnike pri višim sudovima u   Podgorici   i Bijelom Polju.
          Na istoj sjednici saglasno članu  22 Zakona  o izmjenama i dopunama  Zakona o  Sudskom savjetu („Službeni list CG“ broj 39/11)  donijeta je odluka o imenovanju  Komisije koja sprovodi pisano   testiranje kandidata koji se prvi put biraju za sudije, u sastavu  Radule Kojović, predsjednik, Vesna Begović i Luiđ Škrelja,  članovi komisije.
          Članovi Sudskog savjeta, takođe su donijeli odluku o imenovanju Disciplinske komisije saglasno članu 32 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu u sastavu : predsjednik Neven Gošović,član Sudskog savjeta , te članovi Stanka Vučinić i Radojka Nikolić, sudije Vrhovnog suda CG, dok su njihovi zamjenici Mušika Dujović, predsjednik Višeg suda u Podgorici i    Milica Čukić, sudija Višeg suda u Bijelom Polju.
          Na istoj sjednici  imenovana je  Komisija za  izradu  Poslovnika Sudskog savjeta,  u sastavu: Radule Kojović, Julka Badnjar, članovi Sudskog savjeta, te Stanka Vučinić, sudija Vrhovnog suda Crne Gore.Za pomoć u procesu provjere pritužbi pri Kancelariji Sudskog savjeta  za prijavu slučajeva korupcije u sudstvu određeni  su sudije Vrhovnog suda CG  Radule Kojović i Vesna Begović, članovi savjeta.
          Na sjednici je, takođe odlučeno da će se  radi izbora  Komisije za praćenje primjene Etičkog kodeksa, u skladu sa članom 2. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu,  održati Konferencija sudija dana 01.10.2011. godine, u Kolašinu,sa početkom u 12 časova. 
           Saglasno članu 14  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima („Službeni list CG“ broj 39/11)na sjednici je donijeta odluka kojom je utvrđen specijalni  dodatak  za  sudije koji sude u predmetima za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina, u visini  prosječne zarade u Crnoj Gori, kao i naknada članovima svih komisija u visini  od 50 odsto  prosječne zarade u Crnoj Gori,   kako je propisano članom 11 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom savjetu.
          Sudski savjet je donio Odluku o ukidanju Odluke  o privremenom upućivanju na rad u Viši sud u Bijelom Polju, Radinke Gačević i Marine Jelovac, predsjednika i sudije Osnovnog suda u Pljevljima, kao i Odluke o privremenom upućivanju sudije Osnovnog suda u Beranama, Zorana Djukića u Osnovni sud u Baru.
          Članovi Sudskog savjeta konstatovli su  prestanak funkcije Ljubinki  Popović Kustudić, sudiji Upravnog suda CG, zbog ispunjavanja uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju.  

Ostale informacije