Saopštenje sa XII sjednice Sudskog savjeta

Članovi Sudskog savjeta, na XII sjednici, održanoj 11.12.2014. godine, obavili su razgovore sa kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor jednog sudije Osnovnog suda u Ulcinju, Beranama i Podgorici.
Sudski savjet je imenovao Komisiju za rješavanje stambenih potreba sudija, u sastavu:

- predsjednik :
- Stanka Vučinić, sudija Vrhovnog suda Crne Gore,

-članovi:
- Ratko Ćupić, sudija Apelacionog sudaCrne Gore,
- Jadranka Ćulafić, sudija Višeg suda u Bijelopm Polju,
- Ljiljana Šoškić, sudija Osnovnog suda u Podgorici.
- Gazmend Kalabrezi, sudija Osnovnog suda u Ulcinju;
dok su za zamjenike imenovani:
- Vasiljka Mijatović, sudija Osnovnog suda u Nikšiću,
- Vesna Pavišić, sudija Osnovnog suda u Cetinju i
- Ajša Međedović, sudija Osnovnog suda u Beranama.

Na sjednici je konstatovan prestanak sudijske funkcije Ljiljani Lalićević, sudiji Višeg suda u Podgorici i Snežani Pavličić, sudiji Privrednog suda u Podgorici.

Sudski savjet je dao mišljenje na broj utvrđenih radnih mjesta u Pravilniku o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Upravnog suda Crne Gore.

Donijeta je odluka o raspisivanju oglasa za izbor jednog sudije Vrhovnog suda Crne Gore i jednog sudije Višeg suda u Podgorici.

Sudski savjet je za zamjenika direktora Sekretarijata Sudskog savjeta, saglasno članu 77 , stav 2 Zakona o Sudskom savjetu, imenovao Miroslavu Raičević, dosadašnjeg savjetnika I u Sekretarijatu Sudskog savjeta.

Ostale informacije