Saopštenje sa XVII sjednice Sudskog savjeta 20. decembar 2017. godine

Na sedamnaestoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 20.12.2017. godine, Sudski savjet je konstatovao prestanak funkcije Goranu Vrbici, sudiji Osnovnog suda u Cetinju, shodno odredbama člana 121 stav 2 Ustava Crne Gore.
 
Obavljen je intervju sa Katarinom Đurđić, sutkinjom Višeg suda u Podgorici, kandidatkinjom prijavljenom za izbor dvoje sudija Apelacionog suda Crne Gore. Sa ostalim kandidatima Dragojem Jovićem i Nenadom Otaševićem, sudijama Višeg suda u Podgorici, Jelenom Čabarkapom, sutkinjom Višeg suda u Bijelom Polju i Marijanom Pavićević i Dijanom Raičković, sutkinjama Privrednog suda Crne Gore, intervju će se obaviti na sljedećoj sjednici Savjeta.
 
Savjet je od troje kandidata koji su se prijavili na interni oglas za trajno dobrovoljno raspoređivanje u Osnovni sud u Podgorici, Dijana Dragišić, Irena Šofranac Nedović  i Dragan Šćepović, sudija osnovnih sudova u Herceg Novom, Kotoru i Beranama, odlučio da sudiju Dragana Šćepovića rasporedi u Osnovni sud u Podgorici.
 
Savjet je za članove Komisije za trajno dobrovoljno raspoređivanje izabrao Milića Međedovića, Radoja Orovića i Dobricu Šljivančanina, a za članove Komisije za napredovanje, Magdalenu Zečević, Željku Jovović i Vesnu Simović Zvicer.
 
Na sjednici je usvojeno Uputstvo o izradi statističkih izvještaja sudova za prekršaje. Ovim Uputstvom uređuje se način prikupljanja i obrade podataka, izrada i objavljivanje izvještaja o radu sudova za prekršaje, odnosno obimu posla u sudovima za prekršaje, kao i ljudskim i finansijskim resursima angažovanim u cilju rješavanja prekršajnih predmeta. Na ovaj način se dijelom uvažavaju i evropske preporuke o razvoju sistema statističkog izvještavanja, do vremena početka funkcionisanja jedinstvenog informacionog sistema u pravosuđu.
 
Takođe, Savjet  je usvojio Godišnji plan redovnih sjednica Sudskog savjeta za 2018. godinu, kao i Plan klasifikacije u Sekretarijatu za 2018. godinu.
 
Na sjednici Savjeta donijeta je Strategija za odnose sa javnošću i informisanje Sudskog savjeta 2018 – 2020. Strategija je urađena  uz podršku Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici u okviru projekta “Odgovornost u pravosudnom sistemu”  u saradnji sa nacionalnim ekspertom Savjeta Evrope.

Tokom rada na pripremi Strategije uzete su u obzir relevante preporuke međunarodnih tijela o odnosu pravosudnih institucija i medija-Konsultativnog vijeća evropskih sudija (CCJE) i Evropske mreže sudskih savjeta (ENCJ).

Strategija Savjeta donosi se za dvogodišnji period (2018 - 2020), a njen cilj je da podrži Savjet u dostizanju svoje vizije i kreira komunikacione modele po kojima će Savjet kao i cijeli sudski sistem biti percipiran kao moderna organizacija, koja njeguje principe transparentnosti, dostupnosti, orijentacije na građane i njihove potrebe.

Fokus će biti na snaženju komunikacijske funkcije Savjeta i, kroz nju, snaženje sudstva kao cjeline, a sve u cilju uspostavljanja dobro koordinirane i efikasne komunikacione strukture za cijeli pravosudni sistem.
 
Krajnja svrha ostvarivanja zadatih ciljeva je da se profesionalnim, proaktivnim, fleksibilnim, odgovornim i transparentnim pristupom, gradi povjerenje i otvaraju vrata ukupnoj javnosti.  U tom smislu, transparentnost u radu, objektivnost i preciznost kod svake vrste javnog predstavljanja i izvještavanja, ali i spremnost svih predstavnika sudske vlasti da ispoštuju princip javnost ima pravo da zna, moraju biti prioritet.
 
Sudski savjet je na današnjoj sjednici donio Odluku o redovnom ocjenjivanju sudija u 2018. godini. Po ovoj odluci ocjenjivaće se 47 sudija osnovnih sudova, koji imaju 5-10 godina sudijskog staža. Na taj način, pored toga što je evaluacija učinka sudija zakonska obaveza, Savjet ispunjava  i mjeru iz Akcionog plana za poglavlje 23.
 
Imenovana je Centralna popisna komisija potrošačke jedinice “ sudstvo”, u sastavu Mirjana Bobičić, Anđa Reljić i Miodrag Glavatović, sa zadatkom da rukovodi popisom i koordinira rad popisnih komisija u sudovima.
 
Savjet je dao saglasnost da se potpiše Ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji sa „HEMOSAN“ DOO Bar, u vezi zbrinjavanja elektronsko – električnog otpada u sudovima.

Ostale informacije