Saopštenje za javnost

02. 06. 2017.

Predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević i predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica posjetili su danas Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, i razgovarali sa predsjednicom Upravnog odbora Centra Senkom Danilović i načelnicama odjeljenja za kontinuiranu obuku i inicijalnu obuku, Mašom Adžić i Marinom Pejović.

Imajući u vidu preporuke Evropske komisije i privremena mjerila iz pregovaračkog poglavlja 23, da Crna Gora uspostavlja početni bilans ostvarenih rezultata u postavljanju sudija i tužilaca na osnovu jedinstvenog, državnog, transparentnog sistema osnovanog na zaslugama i obezbjeđuje da kandidati za sudije i tužioce prođu obaveznu inicijalnu obuku u Centru za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije prije imenovanja, na nedavnom održanom sastanku Sudskog savjeta dogovoreno je da se inteziviraju sastanci sa Centrom i sagledaju rezultati dosadašnjih obuka, sve sa ciljem unapređenja saradnje.

Sagovornici su zajednički ocijenili da aktivnosti i programi koje realizuje Centar doprinose usavršavanju znanja i vještina nosilaca pravosudne funkcije, kao i posvećenost u ispunjavanju sve većeg broja zahtjeva koji se postavlja pred pravosuđe u svakom društvu zasnovanom na vladavini prava. Kao jedna od važnih stavki u jačanju nezavisnosti i nepristrasnosti pravosuđa, prepoznata je potreba za edukacijom o novim propisima kojim se na drugačiji način reguliše disciplinska odgovornost sudija i državnih tužilaca i ocjenjivanje profesionalnog rada sudija. Te vrste treninga Centar je organizovao uz TAIEX podršku i bile su  namijenjene članovima Sudskog savjeta i Tužilačkog savjeta, disciplinskih vijeća, komisija za ocjenjivanje i disciplinskim tužiocima, naglašeno je tokom sastanka, a u narednom periodu će biti organizovane kroz komponentu zajedničkog projekta EU i Savjeta Evrope, Horizontalni mehanizam – Jačanje odgovornosti u pravosudnom sistemu.

Iskoristili su priliku i ujedno tokom posjete obišli polaznike inicijalne obuke za kandidate za sudije i kandidate za državne tužioce - Modul: Evropsko pravo.

U protekloj godini obuku je prošlo oko 249 sudija i 115 državna tužioca, a o svim seminarima, konferencijama i dugim edukativnim programima obavještavani su blagovremeno, kako bi njihove sudijske i tužilačke dužnosti i obaveze mogli blagovremeno ispunjavati s jedne strane, a sa druge ispoštovati saradnju sa međunarodnim partnerima koji podržavaju ove aktivnosti i djelatnost Centra.

Predsjednik Sudskog savjeta, dr Mladen Vukčević i predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, Vesna Medenica pohvalili su rad Centra i dobru saradnju koju imaju, izrazivši očekivanje da će se u budućem periodu zajedničkim, dodatnim  naporima podsticati nosioci pravosudne funkcije da efektivnije učestvuju u svim, kako ponuđenim obukama, tako i u okviru inicijalnih i kontinuiranih obuka.
 Ostale informacije