Saopštenje za javnost

18. 09. 2017.

U ime Sudskog savjeta Crne Gore, dr Mladen Vukčević, predsjednik Savjeta potpisao je danas sa izvršnim direktorom Crnogorskog  fonda za solidarnu stambenu izgradnju Danilom Popovićem, Ugovor o utvrđivanju prava i obaveza na izgradnji stambenih objekata na osnovu udruživanja sredstava za potrebe sudova između Sudskog savjeta Crne Gore i DOO Crnogorskog Fonda za solidarnu stambenu izgradnju, kao investitorom.
 
Predmetnim ugovorom, Fondu kao investitoru ustupljeno je pravo gradnje stambenih objekata BGP 12.900 m² i pripadajućih garaža BGP 2.430 m², za potrebe rješavanja stambenih pitanja po povoljnijim uslovima zaposlenih u sudstvu, na zemljištu označenom kao kat. parcela broj 2090/1560, površine 2214m² i kat. parcela broj 2090/1580, površine 3.453 m², upisanim u listu nepokretnosti broj 7885 KO Podgorica III, u zahvatu DUP-a “Konik-Stari Aerodrom” – izmjene i dopune, a koje je upisano kao pravo svojine Sudskog savjeta kao partnera u ovom projektu, u obimu prava 1/1.

Ostale informacije