Saopštenje za javnost

05. 07. 2018.

Na današnjoj sjednici Skupštine Crne Gore (9. sjednica, prvog redovnog zasijedanja), usvojeni su zaključci koje je predložio Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu, povodom razmatranja Izvještaja o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu za 2017.

Za zaključke su glasala 44 poslanika, 42 za, 1 protiv i 1 uzdržan.

 
ZAKLJUČCI SKUPŠTINE CRNE GORE
povodom razmatranja Godišnjeg izvještaja o radu Sudskog savjeta i ukupnom
stanju u sudstvu za 2017. godinu,

 
1. Neophodno je uspostaviti sistem kontinuiranog ocjenjivanje svih sudija, na način predviđen zakonom, Strategijom reforme pravosuđa i međunarodnim obavezama. S tim u vezi, nastaviti sa postupkom implementacije novog zakonodavnog okvira u cilju povećanja efikasnosti i ažurnosti rada sudija i ostvarivanja pune odgovonosti u demokratskom društvu, putem sprovođenja postupka ocjenjivanja.

2. Nastaviti sa povećanjem kvaliteta pristupa pravdi i podizanju vladavine prava na veći nivo, postizanjem efikasnije zaštite i pravičnog zadovoljenja prava na suđenje u razumnom roku koje se ostvaruje u sudskom postupku, kako bi se smanjio broj neriješenih predmeta i ukupna dužina trajanja postupaka.

3. Analizirati dosadašnju primjenu alternativnih načina rješavanja sporova, kao i ulogu i uticaj sudije na promovisanje sudskog poravnanja, kao i ostalih altenativnih načina rješavanja sporova.

4. Nastaviti sa jačanjem transparentnosti rada organa vlasti i prava javnosti da zna, u odnosu na povećanje povjerenja građana u pravosudne institucije, kao i brži i bolji uvid u rad crnogorskih sudova. Takođe, realizovati Strategiju za odnose sa javnošću i informisanje, prema kojoj će sudski sistem biti percipiran kao moderan organ zasnovan na principima transparentnosti i dostupnosti, orjentisan na građane i njihove potrebe.

5. Analizirati kaznenu politiku iz djelokruga najtežih krivičnih djela. Naime, neophodno je utvrditi da li izrečene kazne odgovaraju težini učinjene protivpravne radnje i da li kaznena politika ima potpunu svrhu kažnjavanja.

6. Obezbijediti nesmetan rad Specijalizovanog odjeljenja pri Višem sudu u Podgorici, koji sudi predmete organizovanog kriminala, korupcije i ratnih zločina, na način što će se poboljšati materijalno-tehnički uslovi. Na taj način, doprinijeti smanjenju broja neriješenih predmeta i donijeti pravosnažne presude za sve one koji su optuženi za najteža krivična djela.

7. Nastaviti sa kontinuiranom edukacijom sudija i sudske administracije i unapređivati znanje nosilaca sudijske funkcije o praksi Evropskog suda za ljudska prava i pravu Evropske unije, a sve u cilju ujednačavanja i usklađivanja nacionalne sudske prakse sa evropskom.

8. Nastaviti sa jačanjem kapaciteta Sudskog savjeta i obezbijediti adekvatan materijalni položaj nosilaca sudske vlasti.

 

Ostale informacije