USVOJEN NOVI POSLOVNIK SUDSKOG SAVJETA

18. 11. 2011.

             Na XIV sjednici Sudskog savjeta, održanoj 18. novembra 2011. godine, Sudski savjet  je usvojio  Poslovnik  Sudskog savjeta kojim se uređuje  organizacija i način rada Sudskog savjeta, postupak izbora sudija, disciplinski postupak, postupak udaljenja sudija i druga pitanja koji su od značaja za rad Sudskog savjeta.Ocijenjeno je da je  sveobuhvatan i sadržajan, te da su novine  usaglašene sa  izmjenama   Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Sudskom zavjetu i da  obezbjeđuju adekvatnija rješenja od dosadšanjeg.
             Sudski savjet je ocijenio  da su predložene revidirane postojeće i predviđene nove mjere u  Nacrtu izmjena i dopuna Akcionog plana za  implementaciju  Strategije reforme pravosudja (2007-2012 godina) koji se odnosi na IV kvartal 2011. godine i 2012. godinu, a koji je izradio Ministarstvo pravde, u skladu sa aktuelnim zahtjevima iz oblasti reforme pravosuđa u procesu evropskih inegracija, kao i rokovi za realizaciju mjera koje u ranije predviđenom roku nijesu realizovane.Data je sugestija da isti mora da sadrži i analizu o potrebi formiranja Pravosudne akademije
Razmatrajući inicijativu predsjednika Osnovnog suda u Rožajama zaključeno je da su se stekli uslovi da se inicira izmjena Sudskog poslovnika za nove predmete koje sudovi dobijaju nakon stupanja na snagu Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, kao i  radi uslaglašavanja sa potrebama PRIS-a, zašto je zadužena Komisija za izradu normativnih akata.  
Konstatovan je prestanak funkcije  Dragutinu Čolakoviću, predsjedniku i sudiji Apelacionog suda CG, na  lični zahtjev.
             Postupajući po zahtjevima predsjednika  viših sudova članovi Sudskog savjeta su donijeli odluku da se  sudije  Vrhovnog suda CG Radule  Orović, Vesna Begović i Radojka Nikolić privremeno upute na rad u  Viši sud u Podgorici, a  Julka Badnjar, Branimir Femić, Natalija Filipović i Dragica Milačić  u Viši sud u Bijelom Polju, u  cilju postizanja bolje ažurnosti tih sudova zbog povećanog priliva predmeta u građanskoj materiji.
            Sudski savjet je upoznat da se  pet sudija Vrhovnog suda CG odreklo specijalnog dodatka, u iznosu od 8.500 eura, koji im do kraja ove godine  pripada kao sudijama koje sude u predmetima za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i  ratnih zločina, a sve u cilju obezbjeđenja  sredstava za  varijabilni dio zarade   službenicima i namještenicima  u sudskoj  administraciji.
 

Ostale informacije