V Sjednica Sudskog savjeta

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
V SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 26.septembar 2014. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I   R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa IV sjednice Sudskog savjeta, održane dana 26.07.2014. godine;
2. Saglasno članu 33 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08 i 39/11, 31/12, 46/13 i 51/13), obavljanje razgovora sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor:
- predsjednika  Višeg suda u Bijelom Polju;
- predsjednika Osnovnog suda u Pljevljima
- predsjednika Osnovnog suda u Bijelom Polju;
- predsjednika Osnovnog suda u Danilovgradu i
- jednog sudije Višeg suda u Podgorici.
3. Dopis sudija Upravnog suda CG;
4. Predstavke
5. Tekuća pitanja.
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                         
PREDSJEDNIK
 Prof. dr Mladen Vukčević

Ostale informacije