VIII SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore” 61/15), sazivam
 
 VIII  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za  08.05.2017. godine, sa početkom u 12,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I      R E D
 
  1. Usvajanje zapisnika sa VII sjednice, održane 19.04. i 24.04.2017. godine
  2. Utvrdjivanje ocjene testa za kandidata prijavljenog za sudiju Suda za prekršaje i obavljanje intervjua sa kandidatom
  3. Aktivnosti na izmjeni zakonskih odredbi Zakona o sudovima i Zakona o  Sudskom savjetu i sudijama
  4. Zahtjev Aleksandre Leković, doskorašnje sudije Osnovnog suda u Baru,  za utvrđivanje  naknade  zarade  za period od godinu dana
  5. Zahtjev Rahma Bande, nekadašnjeg sudije Osnovnog suda u Bijelom Polju za produženje primanja naknade
  6. Predstavke
  7. Tekuća pitanja
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. Stara zgrada SDK).
 
PREDSJEDNIK
dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije