X SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
X  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 19.11.2014. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I  R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa IX sjednice Sudskog savjeta, održane dana 12.11.2014. godine;
2. Saglasno članu 33 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08 i 39/11, 31/12, 46/13 i 51/13), obavljanje razgovora sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor:
- jednog sudije Vrhovnog suda CG;
- jednog sudije Upravnog suda CG;
- jednog sudije Osnovnog suda u Podgorici;
- jednog sudije Osnovnog suda u Beranama i
- jednog sudije Osnovnog suda u Ulcinju.
 3. Raspisivanje oglasa za izbor predsjednika Osnovnog suda u Žabljaku;
4. Predstavke;
5. Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).

 
                                                                                                         PREDSJEDNIK
 prof. dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije