X SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 20 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 57/11, 17/13 i 4/14), sazivam
 
X SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 29.04.2015. godine, sa početkom u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
1.Usvajanje zapisnika sa IX sjednice, održane 23.4.2015.godine
2. Izbor  jednog  sudije Osnovnog suda u Baru
3.Predstavke i
4.Tekuća pitanja.

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na II spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
 
PREDSJEDNIK
 prof. dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije