XIV Sjednica Sudskog Savjeta

Su.R.br.980/2011
         Podgorica, 14.11.2011.godine
 
 
 
         Na osnovu člana 20 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl.list CG" br. 13/08 i 39/11) i člana 16.Poslovnika Sudskog savjeta( "Sl.list CG br.35/08 i 38/08), sazivam
 
XIV   SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 18.11.2011.godine sa početkom u 13,00 časova
 
         Za sjednicu predlažem sledeći:
 
D N E V N I    R E D
 
 
1. Usvajanje zapisnika sa  XII  sjednice, održane 21.10.2011.godine;
2.  Nacrt Poslovnika Sudskog savjeta;
3. Davanje mišljenja na Nacrt izmjena i dopuna Akcionog plana za implementaciju  Strategije reforme pravosudja (2007-2012 godina);
4. Akt Vrhovnog državnog tužioca;
5. Inicijativa Osnovnog suda u Rožajama za dopunu sudskog poslovnika;  
6.Tekuća pitanja.
 
 Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta.
 
                                                                                                                  PRESJEDNIK,                                                                                                                     Vesna Medenica

Ostale informacije