XVII SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta („Sl. list Crne Gore“ broj 61/15), sazivam

 

XVII SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA

za 20.12.2017. godine, sa početkom u 13,00 časova

 

 

Za sjednicu predlažem sledeći

 

DNEVNI RED

 

 

1.      Usvajanje zapisnika sa XVI sjednice, održane 15.11.2017. godine

2.      Obavljanje intervjua sa kandidatima prijavljenim za izbor dvoje sudija Apelacionog suda Crne Gore

3.      Donošenje odluke po internom oglasu za trajno dobrovoljno raspoređivanje u Osnovni sud u Podgorici

4.      Imenovanje Komisije za trajno dobrovoljno raspoređivanje i Komisije za napredovanje

5.      Uputstvo o izradi statističkih izvještaja sudova za prekršaje

6.      Godišnji plan redovnih sjednica Sudskog savjeta za 2018. godinu

7.      Donošenje Strategije za odnose sa javnošću i informisanje Sudskog savjeta 2018 - 2019

8.      Plan klasifikacije u Sekretarijatu za 2018. godinu

9.      Ugovor o poslovno – tehničkoj saradnji sa „HEMOSAN“ DOO Bar, u vezi zbrinjavanja elektronsko – električnog otpada

10.  Prestanak funkcije Goranu Vrbici, sudiji Osnovnog suda u Cetinju

11.  Pritužbe

12.  Tekuća pitanja

 

 

Sjednica će se održati u kabinetu predsjednika Sudskog savjeta na II spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).

 

 

PREDSJEDNIK

 

dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije