XVIII SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 61/15), sazivam
 
 XVIII  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
 
za 02.09.2016. godine, sa početkom u 10,00 časova

Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I      R E D
 
  1. Usvajanje zapisnika sa XVII sjednice, održane 10.08.2016.godine
  2. Utvrđivanje prosječnih  mjerila  kvantiteta rada  za osnovne sudove sa preko 12 sudija
  3. Upoznavanje sa Izvještajem angažovanog eksperta na projektu Podrška EU vladavini prava ( EUROL)
  4. Donošenje odluke o isplati otpremnine Rajku Šibaliću, nekadašnjem sudiji Osnovnog suda u Žabljaku
  5. Predstavke
  6. Tekuća pitanja
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. Stara zgrada SDK).
 
PREDSJEDNIK
 
dr Mladen Vukčević, s.r.

Ostale informacije