XX SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore” 61/15), sazivam
 
 XX  SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
 
za 07. 10. 2016. godine, sa početkom u 13, 00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I      R E D
 
  1. Usvajanje zapisnika sa XIX sjednice, održane 16.09.2016.godine
  2. Odlučivanje po Predlogu za povećanje broja sudija u Upravnom sudu Crne Gore
  3. Davanje predloga za imenovanje Disciplinskog tužioca i njegovog zamjenika, članova i zamjenika prvostepene i drugostepene Disciplinske komisije saglasno Zakonu o izmjenama i  dopunama Zakona o notarima
  4. Zahtjev Miodraga Bajkovića, ranijeg predsjednika Područnog organa za prekršaje u Herceg Novom, za produženje isplate mjesečne nakanade za godinu dana
  5. Odredjivanje oblasti-tema za obuku sudija, koje će sprovesti Centar za edukaciju
  6. Intervju sa kandidatima prijavljenim za članove Komisije za polaganje pravosudnog ispita i odredjivanje članova i zamjenika Komisije, iz reda sudija
  7. Informisanje o aktivnostima Radne grupe za izradu orjentacionih mjerila i Komisije za ocjenjivanje
  8. Predstavke
  9. Tekuća pitanja
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. Stara zgrada SDK).
 
PREDSJEDNIK
dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije