XXXI SJEDNICA SUDSKOG SAVJETA

Na osnovu člana 14 Poslovnika Sudskog savjeta, ("Sl. list Crne Gore 61/15), sazivam
 
XXXI SJEDNICU SUDSKOG SAVJETA
za 22.12.2015.godine, sa početkom u 13,00 časova
 
Za sjednicu predlažem sledeći
 
D N E V N I    R E D
 
1. Usvajanje zapisnika sa XXX sjednice održane 09.12.2015.godine
2. Saglasno članu 33 Zakona o Sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/08 i 39/11, 31/12, 46/13 i 51/13), obavljanje razgovora sa prijavljenim kandidatima koji ispunjavaju uslove za izbor:
- jednog sudije Osnovnog suda u Kotoru
- troje sudija Suda za prekršaje u Podgorici
- dvoje sudija Suda za prekršaje u Budvi i
- dvoje sudija Suda za prekršaje u Bijelom Polju
3. Imenovanje Komisije za trajno dobrovoljno rasporedjivanje saglasno članu 29 Poslovnika Sudskog savjeta
4. Imenovanje Komisije za napredovanje saglasno članu 31 Poslovnika Sudskog savjeta
5. Imenovanje Komisije za ocjenjivanje saglasno članu 34 Poslovnika Sudskog savjeta
6. Imenovanje Vijeća sudija za ocjenjivanje saglasno članu 33 Poslovnika Sudskog savjeta
7. Donošenje Odluke o odredjivanju visine naknade članovima komisija za aktivnosti u narednoj godini
8.Tekuća pitanja

Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (ul. Miljana Vukova b.b. stara zgrada SDK).
                                                                                                                                                               PREDSJEDNIK,
prof. dr Mladen Vukčević,s.r.

Ostale informacije