Članovi savjeta • Prof.dr Mladen Vukčević

   Predsjednik Sudskog savjeta

  sudija
  Rođen je 13. 01. 1962. godine u Podgorici, u porodici prosvjetnih radnika.

  Na Pravnom fakultetu u Podgorici studije je završio prije roka, sa prosječnom ocjenom 9,70. U toku studija bio je student-prodekan Pravnog fakulteta u Podgorici i student-prorektor Univerziteta Crne Gore. Za najboljeg studenta Crne Gore proglašen je 1984. godine, dobitnik je Plakete Univerziteta Crne Gore i više nagrada za uspjeh u studiranju.

  Magistarsku tezu pod naslovom „Promjene Ustava – teorijsko normativni problemi“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (mentor: prof. dr h.c. Pavle Nikolić). Doktorsku disertaciju pod naslovom „Sudska vlast u stvaranju i razvojnom usponu crnogorske novovjekovne države do 1914. godine“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (mentor: akademik Mijat Šuković).

  Profesor je na predmetima Ustavno pravo, Sudsko organizaciono pravo i Ljudska prava. U zvanju je redovnog profesora.   

  Predavač  je na Policijskoj akademiji u Danilovgradu, (predmet – Ustavno pravo) i na Fakultetu za državne i evropske studije u Podgorici (predmet: Ustavno pravo). Bio je predavač po pozivu na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (odsjek za političke studije) i Diplomatskoj akademiji, gostujući profesor na Univerzitetu "Alfa" u  Beogradu.

  Član je Odbora za pravne i političke nauke Crnogorske akademije nauka i umjetnosti.

  Član je savjeta časopisa “Izbor sudske prakse”, Beograd; Izdavačkog savjeta Godišnjaka Fakulteta pravnih nauka (Banja Luka); Uređivačkog odbora časopisa “Pravni zbornik”, Podgorica;  Uređivačkog odbora časopisa za teoriju i praksu iz oblasti policije, bezbjednosti, kriminalistike i prava “Perjanik”, Podgorica, Uređivačkog odbora časopisa Pravnog fakulteta Univerziteta “Mediteran”, član Srpskog udruženja za Ustavno pravo.

  Član je ekspertskog tima za oblast "Institucionalni okvir i međunarodni odnosi", u okviru projekta "Think Tank", u organizaciji Ministarstva za nauku Vlade Crne Gore. Član je Stručnog savjeta fondacije "Petrović - Njegoš", 

  Predsjednik je Udruženja pravnika Crne Gore, član je Nacionalnog savjeta za obrazovanje i Savjeta za naučnoistraživačku djelatnost.

  Koautor je tri univerzitetska udžbenika (Ustavno pravo, Uvod u ljudska prava, Poslovno pravo) i dva udžbenika za srednje škole (Osnovi prava, Ustavno uređenje Crne Gore). Autor je veše od 40 naučnih i stručnih radova koji su objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima. Autor je nastavnog programa i priručnika za predmet Sudsko organizaciono pravo, koji je po prvi put uveden u nastavni proces na pravnim fakultetima u Crnoj Gori. Bio je mentor ili član komisija na brojnim specijalističkim i magistarskim radovima.

  Učesnik je većeg broja međunarodnih kongresa i konferencija iz oblasti javnopravnih nauka. Studijski boravci - SAD, Rusija, Francuska...

  Pored ostalih, obavljao je dužnosti: predsjednika Ustavnog suda Crne Gore; potpredsjednika Vlade Crne Gore i ministra bez portfelja u Vladi Crne Gore ; poslanika, generalnog sekretara Vlade SRJ, specijalnog savjetnika predsjednika DZ Srbija i Crna Gora, člana Tužilačkog savjeta, administrativnog direktora univerziteta “Mediteran” i dekana Pravnog fakulteta univerziteta “Mediteran”.

  Oženjen, supruga Zorica (dipl. pravnik), djeca: Marko (dipl. ecc),  Marija (dipl. pravnik) i Ivan (dipl. pravnik).
   
 • Vesna Medenica

   Član

  sudija
  Rođena (Vlahović) u Kolašinu, 17.07.1957. gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, a potom i Pravni fakultet u Podgorici 1980. Pripravnički staž obavila je u Opštinskom sudu u Kolašinu. Položila pravosudni ispit u Beogradu 1981. godine. Nakon obavljenog stručno–saradničkog staža birana je za sudiju Opštinskog suda u Kolašinu 1982. Za opštinskog javnog tužioca imenovana je decembra 1986., koju funkciju je obavljala u dva mandata, sve do 1993. godine kad je imenovana za zamjenika višeg državnog tužioca u Podgorici. Funkciju zamjenika obavlja u dva mandata do početka 2001. godine kada je Skupština Republike Crne Gore bira za sudiju Višeg suda u Podgorici.
  Imenovana je za vrhovnog državnog tužioca Crne Gore 30. juna 2003. i na toj funkciji ostaje do decembra 2007.
  U vremenu od 2004. do 2006. bila je kopredsjedavajući Savjetodavne grupe tužilaca Jugoistočne Evrope (SEEPAG).
  U funkciji vrhovnog državnog tužioca uspostavila je međunarodnu saradnju sa tužilaštvima u okruženju, potpisavši brojne bilateralne sporazume, kao što su Sporazum o saradnji sa hrvatskim Državnim odvjetništvom, te Sporazum o ustupanju dokaza u predmetima ratnih zločina kao prvim sporazumom ove vrste na prostorima Balkana, zatim sa Republičkim javnim tužilaštvom Srbije, Tužilaštvom za ratne zločine Srbije, Tužilaštvom – Tužiteljstvom Bosne i Hercegovine, Republičkim javnim tužilaštvom Makedonije, tužilaštvom Republike Albanije, Generalnim tužilaštvom Ruske Federacije i Generalnim tužilaštvom Ukrajine.
  Stručno se usavršavala za oblast trgovine ljudima dobivši sertifikat na američkom Univerzitetu "Johns Hopkins" u Vašingtonu.
  Na prijedlog Predsjednika Crne Gore, predsjednika Skupštine i predsjednika Vlade, izabrana je u Skupštini Crne Gore 19.12.2007. za predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore. Na jednosglasni predlog Opšte sjednice Vrhovnog suda Crne Gore, Ustavom utvdjenom dvotrećinskom većinom, Sudski savjet je 26.07.2014. godine, ponovo izabrao za predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore.
  U svom dugogodišnjem radu objavila je više naučnih tekstova i referata učestvujući na brojnim konferencijama i savjetovanjima. Aktivni je član Udruženja za krivično pravo i kriminalnu politiku Crne Gore.
  U periodu od četiri godine učestvovala je u projektu britanske organizacije Save the children gde je i kao zamjenik tužioca i sudija za maloljetnike dala puni doprinos reformi maloljetničkog pravosuđa i bila predsjednik odbora za južnu regiju.
  Predsjednik  Sudskog Savjeta bila je u periodu od aprila 2008. godine do jula 2014. godine, član Nacionalne komisije za borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije i član Nacionalnog savjeta za evropske integracije.
  Bila je aktivni sportista – prvakinja Crne Gore u skijanju – alpskim disciplinama u vremenu od 1970. do 1981. godine, prvakinja Srbije, Crne Gore i Makedonije u slalomu i veleslalomu. Predsjednik je Crnogorskog skijaškog saveza i član Izvršnog odbora Crnogorskog olimpijskog komiteta (COK).
 • Radoje Orović

   Član

  sudija Rođen je 19.02.1952. u Kosanici, Pljevlja. Završio je Gimnaziju 1970/71. u Titogradu i Pravni fakultet na Univerzitetu "Veljko Vlahović" u Titogradu 1975.godine.

  Za sudijskog pripravnika Opštinskog suda u Titogradu izabran je 1977.godine i te poslove obavljao je do juna 1979. godine, kada je postavljen za sekretara Opštinskog suda u Titogradu. Juna 1981.godine, izabran je za sudiju Opštinskog suda u Titogradu. Septembra 1990.godine, izabran je za sudiju Okružnog suda u Titogradu, u kojima je obavljao poslove sudije gradjanskog odjjeljenja i u jednom periodu bio predsjednik vijeća i predsjednik Gradjanskog odjeljenja tih sudova.

  Za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore izabran je na sjednici Skupštine Crne Gore, 23.12.1997. godine, koju funkciju i sada obavlja. Predsjednik je vijeća i Gradjanskog odjeljenja Vrhovnog suda.

  Član je Komisije za polaganje pravosudnog ispita od 2005.godine, a bio je i zamjenik predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore. Pripremao seminarske radove za niz stručnih savjetovanja.
 • Milić Međedović

   Član

  sudija -Rođen 10. III 1954.godine
  -Pravni fakultet završio 1977.godine.
  -Pravosudni ispit položio 1980.godine.

  Kretanje u službi:
  -Sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Nikšiću od 1978. do 1980.godine.
  -Sudija Osnovnog suda u Nikšiću od 1981. do 1990.godine.
  -Sudija Višeg suda u Podgorici od 1990. do 1994.godine.
  -Advokaturom se bavio od 1994. do 1995.godine.
  -Sudija Višeg suda u Podgorici od 1995. do 1999.godine.
  - Predsjednik Osnovnog suda u Podgorici od 1999. do 2003.godine.
  -Sudija Višeg suda u Podgorici od 2003. do 2009.godine.
  -Za sudiju Apelacionog suda izabran u decembru 2009.godine.
 • Željka Jovović

   Član

  sudija  - Pravni fakultet završila 1992. godine
  - Pravosudni ispit položila 1995. godine

  Kretanje u službi:
  - Pripravnik u Osnovnom sudu u Nikšiću,
  - Stručni saradnik u Osnovnom sudu u Nikšiću,
  - Stručni saradnik u Vrhovnom sudu Crne Gore,
  - Sekretar Vrhovnog suda Crne Gore,
  - Za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana u avgustu 2008. godine.
 • Magdalena Zečević

   Član

  sudija -Pravni fakultet završila 1987 godine
  -pravosudni ispit položila 1991. godine
   
  Kretanje u službi:
   -pripravnik u Okružnom javnom tužilaštvu Titograd od 1989 do 1991. godine.
  -stručni saradnik u Osnovnom javnom tužilaštvu  u Podgorici od 1992. do 1995. godine.
  -za sudiju Osnovnog suda u Podgorici izabrana 1995. godine.
  -za sudiju Višeg suda u Podgorici izabrana 2008 godine
 • Dobrica Šljivančanin

   Član

  sudija Rodjen je 25.02.1954.godine u Žabljaku.
  Pravni fakultet završio je u 1978.godine.
  1978-1979. Opština Žabljak – inspektor rada
  1979 – 1981.Sudija za prekršaje u Opštini Žabljak.
  1983-1994. Šumarstvo i drvna industrija - Rukovodilac službe za opšte i pravne poslove
  1994-1998. Direktor PP „LIPFI" Žabljak
  1998-2004. Predsjednik opštine Žabljak
  2006-2010. Predsjednik Skupštine opštine Žabljak
  2000-2003. Poslanik u Skupštini Vijeća gradjana SRJ
  2009-2012. Poslanik u Skupštini Crne Gore
 • Loro Markić

   Član

  sudija
  Rođen 01.05.1958 godine u Gornjoj Klezni, Opština Ulcinj.

  Osnovnu školu završio je u Vladimiru, gimnaziju u Ulcinju, a Pravni fakultet u Prištini 1985.godine. Pravosudni ispit položio je 1988. godine.

  Pripravnički staž odradio je u Sudu za prekršaje Ulcinj, zatim  oko godinu dana radio je kao zastupnik u pravnoj službi "Montenegroturista"  u Budvi, a od 03.01.1990. godine bavi se advokaturom.

  Jedan je od osnivača i član predsjedništva Crnogorskog Helsinškog Komiteta za ljudska prava, kao i član drugih udruženja građana i Nevladinih organizacija.

  Oženjen je i otac troje djece.
 • Dr Vesna Simović - Zvicer

   Član

  sudija
  Datum rođenja: 02.05.1977. godine u Šavniku.

  Osnovnu i srednju školu završila u Nikšiću. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici, 2000-e godine. Magistrirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu: "Pozitivno-pravna sadržina i značenje pravila o opravdanom otkazu'', 17.11.2004. godine. Doktorirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na temu: ''Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje lica sa invaliditetom'', 10.12.2010. godine.
  Nosilac diplome »Luča« , koju opština Nikšić dodjeljuje najboljim diplomiranim visokoškolcima sa teritorije opštine Nikšić

  Profesionalni angažman započela je u Opštini Nikšić, gdje je u januaru 2001. godine zasnovala radni odnos, u Sekretarijatu za društvene djelatnosti. Nakon toga je u martu 2001. godine zasnovala radni odnos na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, kao saradnik-stipendista na predmetu Radno pravo. U zvanje saradnika u nastavi birana je 2005. godine. Od 2011. godine angažovana je kao predavač na Pravnom fakultetu i Fakultetu političkih nauka, na predmetima: Radno pravo, Evropsko radno pravo i Socijalna zaštita.

  U oktobru  2010. godine izabrana  je za arbitra i miritelja u Agenciji za mirno rješavanje radnih sporova.

  Od 17.11.2011. godine do 11.07.2013. godine obavljala je funkciju VD pomoćnika ministra rada i socijalnog staranja.

  Član je Socijalnog savjeta Crne Gore.

  Predsjednica je Udruženja za radno pravo Crne Gore, član Upravnog odbora Udruženja pravnika Crne Gore i član Evropske mreže za radno pravo.

  Član je Arbitraže Crnogorskog olimpijskog komiteta za rješavanje sporova u sportu, a od 2012. godine  i član Vladine komisije za kontrolu dopinga u sportu.