Sudski savjet

 Sudski savjet je samostalan i nezavisan organ koji obezbjedjuje nezavisnost i samostalnost sudova i sudija.

Saglasno članu 127 Ustava Crne Gore (Službeni list CG br. 1/207) Sudski savjet ima predsjednika i devet članova.
 
Članovi Sudskog savjeta su:
-  predsjednik Vrhovnog suda;
-  četiri sudije koje bira i razrješava Konferencija sudija, vodeći računa o ravnomjernoj zastupljenosti sudova i sudija;
-  četiri ugledna pravnika koje bira i razrješava Skupština,na predlog nadležnog radnog tijela Skupštine po raspisanom javnom pozivu;
-  ministar nadležan za poslove pravosuđa.
 
Predsjednika Sudskog savjeta bira Sudski savjet iz reda svojih članova, koji nijesu nosioci sudijske funkcije, dvotrećinskom većinom članova Sudskog savjeta.
 
Za predsjednika Sudskog savjeta ne može biti biran ministar nadležan za poslove pravosuđa.
 
Predsjednik Sudskog savjeta ima odlučujući glas u slučaju jednakog broja glasova.
 
Sastav Sudskog savjeta proglašava predsjednik Crne Gore.
 
Mandat Sudskog savjeta je četiri godine.
 
Amandmanom VIII zamijenjen je član 127 Ustava Crne Gore.

Nadležnost Sudskog savjeta utvrdjena je članom 128 Ustava Crne Gore, tako da Sudski savjet:
-  bira i razrješava predsjednika Vrhovnog suda;
-  bira i razrješava predsjednika Sudskog savjeta;
-  dostavlja Skupštini godišnji izvještaj o radu Sudskog savjeta i ukupnom stanju u sudstvu;
-  bira i razrješava sudiju, predsjednika suda i sudiju-porotnika;
-  razmatra izvještaj o radu suda, predstavke i pritužbe na rad suda i zauzima stavove o njima;
-  utvrđuje prestanak sudijske funkcije;
-  utvrđuje broj sudija i sudija porotnika;
-  predlaže Vladi iznos sredstava za rad sudova;
-  vrši i druge poslove utvrđene zakonom.
 
Sudski savjet odlučuje većinom glasova svih članova osim u slučajevima propisanim Ustavom.
 
U postupcima disciplinske odgovornosti sudija, ministar nadležan za poslove pravosuđa ne glasa.
 
Amandmanom  IX zamijenjen je član 128 Ustava Crne Gore.

Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović 1. jula 2014. godine proglasio je sastav Sudskog savjeta CG, koji čine: predsjednik Vrhovnog suda CG Vesna Medenica, te sudija Vrhovnog suda CGRadoje Orović, sudija Apelacionog suda CG Milić Medjedović, sudija Višeg suda u Podgorici Nataša Božović i sudija Osnovnog suda u Podgorici Željka Jovović, izabrani na Konferenciji sudija, kao i četiri ugledna pravnika koje je izabrala Skupština, na predlog nadležnog radnog tijela: Dobrica Šljivančanin, Loro Markić, prof. dr Mladen Vukčević i Vesna Simović Zvicer, te ministar pravde, Duško Marković.

Na Konstitutivnoj sjednici Sudskog savjeta, održanoj 02.07.2014. godine, za predsjednika Sudskog savjeta iz reda članova koji nijesu sudije, izabran je prof. dr Mladen Vukčević.

Od 18.marta 2015.godine, ministar pravde Zoran Pažin je član Sudskog savjeta, odnosno od 04.maja 2015.godine, Magdalena Zečević, sudija Višeg suda u Podgorici je zamijenila sudiju Natašu Božović.