Sastanak sa predstavnicima Ambasade SAD

14. 05. 2019.

Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, sastala se sa Nj.E. gđom Džudi R. Rajnke, ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, u ponedeljak, 13. maja 2019. godine, u prostorijama Upravnog suda.
Tokom sastanka razgovaralo se o prioritetnim oblastima koje se tiču unaprjeđenja rada Upravnog suda, pogotovo u pogledu povećanog priliva predmeta i proširene nadležnosti suda posljednjih godina. Predsjednica Suda se zahvalila na dosadašnjoj podršci koju Ambasada SAD u Crnoj Gori pruža Upravnom sudu i vladavini prava, te istakla njenu važnost i doprinos poboljšanju efikasnosti rada suda.
U tom pogledu zaključeno je da će se, na obostrano zadovoljstvo, i u narednom periodu nastaviti uspješna saradnja sa svrhom jačanja nezavisnosti i nepristrasnosti crnogorskog pravosuđa.


Seminar “Primjena upravnog prava u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije“

08. 05. 2019.

Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, učestvovala je na seminaru na temu “Upotreba upravnog prava u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcje”, koji su organizovali Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u saradnji i uz podršku INL Programa Ambasade SAD u Podgorici. Seminar je održan u Petrovcu, 7. i 8. maja 2019. godine.
 
U uvodnom izlaganju učesnicima seminara su se obratili: Nj.E. gđa Džudi Rajzing Rajnke, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, gđa Branka Lakočević, predsjednica Upravnog suda Crne Gore, i gđa Senka Danilović, predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

 
Učesnici ovog dvodnevnog seminara bili su: sudije, državni tužioci, predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave carina, Državne revizorske institucije, Direkcije za javne nabavke i Uprave za kadrove.
 
Cilj seminara je razmjena iskustva i dobre prakse između eksperata i učesnika kada je u pitanju učešće i doprinos državnih organa i institucija koje imaju važnu ulogu u
borbi protiv ovih vidova kriminala. 

Analiza postojećeg zakonskog uređenja i prakse u vezi sa djelotvornim pravnim sredstvima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu

25. 04. 2019.

Upravni sud Crne Gore, u suorganizaciji sa Programskom kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici, organizuje okrugli sto na kojem će se predstaviti “Analiza postojećeg zakonskog uređenja i prakse u vezi sa djelotvornim pravnim sredstvima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu“, u četvrtak 25. aprila 2019. godine sa početkom u 11:00 časova, u hotelu „Centre Ville“ u Podgorici.

Učesnici na skupu su sudije i savjetnici Upravnog suda Crne Gore, sudije Vrhovnog suda Crne Gore, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, predstavnici Ministarstva pravde, Ministarstva javne uprave, Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Uprave za kadrove i Savjeta Evrope.

Imajući u vidu značaj usklađivanja nacionalnog pravnog poretka sa međunarodnim standardima pravičnog suđenja, posebno suđenja u razumnom roku u upravnoj materiji, urađena je Analiza koja ima za cilj jačanje mehanizama zaštite prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu, u svijetlu prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Analiza je izrađena u okviru projekta „Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i unapređenje primjene prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“ koji finansiraju Evropska Unija i Savjet Evrope u okviru zajedničkog programa „Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey“.
Saopštenje za javnost

Godišnji izvještaj o radu Upravnog suda za 2018. godinu

Podgorica, 19.03.2019 - Upravni sud Crne Gore je, kako je to propisano članom 46 Zakona o sudovima, sačinio Godišnji izvještaj o radu suda za 2018. godinu, koji je dana 08. februara 2019. godine objavljen na zvaničnoj internet stranici suda (www.sudovi.me/uscg/izvjestaji-o-radu/).
Izvještaj sadrži analizu postignutih rezultata i ciljeva koje je Sud ostvario tokom godine, a u okviru kojeg je dat i pregled rada Upravnog suda na osnovu obrade statističkih podataka o ukupnim rezultatima rada u navedenom periodu.
U 2018. godini nastavljen je trend povećanog priliva predmeta, iako manji nego što je to bilo u 2017. godini, koji je prouzrokovao i veći ukupan broj predmeta u radu u protekloj godini, a samim tim i povećanu opterećenost sudija u izvještajnom peridu. Međutim, bez obzira na izazove sa kojima se susreće, Sud je riješio 103,7% predmeta u odnosu na priliv, što ga čini jednim od ažurnijih sudova u Crnoj Gori. A ovo sve bez posljedica za kvalitet rada i djelotvornu zaštitu građana, što je bio i glavni prioritet rada Suda. Naime, u prethodnoj godini Vrhovni sud je, po zahtjevu za ispitivanje sudske odluke, potvrdio 96,8% odluka Upravnog suda, dok je 3,1% odluka Suda ukinuto.
Pored ostvarenih rezultata u pogledu ažurnosti u radu, Sud se u 2018. godini posvetio i unaprjeđenju rada suda sa aspekta obezbjeđivanja nesmetanog funkcionisanja suda. Tako, započet je projekat sa SIGMA-om u okviru kojeg su izrađene dvije analize koje, između ostalog, sadrže i predlog preporuka i mjera koje Sud može preduzeti u cilju postizanja veće efikasnosti u radu. Na osnovu preporuka, podnešena je Inicijativa za izmjenu Zakona o upravnom sporu i Predlog za povećanje broja sudija Upravnog suda. Na osnovu Predloga o povećanju broja sudija, Sudski savjet je donio odluku o povećanju broj sudija Upravnog suda za dva sudijska mjesta, te se stupanje na funkciju novih sudija očekuje tokom 2019. godine.
U 2018. godini, Upravni sud je bio su-organizator radionica, seminara i okruglih stolova, a sudije, savjetnici i službenici Suda pohađali su brojne obuke, čime su doprinijeli unaprjeđenju svojih znanja i boljem kvalitetu rada.  
Godišnji izvještaj o radu Upravnog suda Crne Gore za 2018. godinu, zainteresovana javnost može pogledati ili preuzeti ovdje.


Svečana sjednica povodom otvaranja sudijske godine Evropskog suda za ljudska prava

29. 01. 2019.

Na poziv predsjednika Evropskog suda za ljudska prava, gdina Guida Raimondia, predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, prisustvovala je svečanoj sjednici povodom otvaranja sudijske godine Evropskog suda za ljudska prava, dana 25.01.2019. godine u Strazburu, kao dio crnogorske delegacije koju je predvodila predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, gđa Vesna Medenica, koju su, pored njih, činili i predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore, sudije Vrhovnog suda Crne Gore i zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava.

Na svečanom otvaranju, prisutnima su se obratili predsjednik Evropskog suda za ljudska prava i predsjednik Francuskog ustavnog savjeta.
Tom prilikom, delegacija je učestvovala i na seminaru na temu "Jačanje povjerenja u sudstvo" kojem su prisustvovale brojne značajne ličnosti evropske pravosudne scene, u okviru koje teme se diskutovalo o značajnim pitanjima za pravosuđe, sa posebnim osvrtom na izbor, napredovanje i razrješenja sudija, strategiju izgradnje povjerenja i odgovornosti drugih vlasti radi poboljšanja i zaštite pravosuđa, kao i o protokolu broj 16.