OEBS – Misija za posmatranje izbora u Crnoj Gori u posjeti Upravnom sudu Crne Gore16.09.2016.godine – Predsjednica Upravnog suda Crne Gore gđa Branka Lakočević, u prostorijama suda razgovarala je sa gdin Vasil Vashchankom, pravnim analitičarem OEBS-a, Misije za posmatranje izbora u Crnoj Gori, o nadležnostima suda u odnosu na izborni proces. 
 
Predsjednica suda je upoznala gdin Vashchanku sa nadležnostima Upravnog suda Crne Gore u predmetima po tužbama birača protiv rješenja Ministarstva unutrašnjih poslova kojima se odlučuje o zahtjevima za upis, brisanje, izmjenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska, u skladu sa Zakonom o biračkom spisku. Predsjednica je istakla da je sud u ovim predmetima obavezan hitnim rokom iz čl. 14 Zakona o biračkom spisku, odnosno, sud po tužbi odlučuje u roku od 24 časa od časa prijema tužbe.
 
Na sastanku je dogovorena dalja saradnja sa Misijom za posmatranje izbora u Crnoj Gori.