Okrugli sto na temu primjene Zakona o upravnom postupku

08. 11. 2018.

Okrugli sto na temu primjene Zakona o upravnom postupku, održaće se 8. novembra 2018. godine, u hotelu “Ramada” u Podgorici, sa početkom u 9:00h, a organizuje ga OECD/SIGMA u saradnji sa Upravnim sudom Crne Gore.
U uvodnom dijelu učesnicima će se obratiti gđa Branka Lakočević, predsjednica Upravnog suda Crne Gore, i gdin Timo Ligi, Viši savjetnik OECD/SIGMA.
Učesnici okruglog stola su sudije Upravnog suda Crne Gore, predstavnici upravnih organa, kao i eksperti iz Slovenije, Estonije i Hrvatske, koji će tokom događaja podijeliti svoja iskustva i mišljenja vezano za određene dileme koje se javljaju u praksi i radu upravnih organa, a koji se tiču upravnog postupka i upravnog spora.
Cilj okruglog stola je da se zajedničkom diskusijom dođe do konkretnih rješenja kako se načela i odredbe Zakona o upravnom postupku mogu dosljedno primjenjivati na efikasan i djelotvoran način, sa svrhom smanjenja broj sporova koji se tiču primjene ZUP-a.

Volonterski rad u Upravnom sudu Crne Gore

25. 10. 2018.

Troje studenta Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica obavilo je volonterski rad u Upravnom sudu Crne Gore, u periodu od 10/09/2018. godine do 12/10/2018. godine.
Tokom volontiranja, studenti su imali priliku da se upoznaju sa nadležnostima i načinom funkcionisanja i rada Upravnog suda, karakteristikama upravnog spora, te odlukama koje Sud donosi, a u cilju sticanja praktičnog znanja i iskustva iz oblasti upravnog prava.
Organizovanjem volonterskog rada, Upravni sud nastavlja dobru saradnju sa akademskim institucijama u Crnoj Gori i podstiče razvoj i unaprijeđenje znanja studenata koje će im biti od koristi tokom njihovog daljeg profesionalnog razvoja.

Drugi EASO regionalni seminar o evropskom pravu azila

31. 07. 2018.

Sudije Upravnog suda  Crne Gore, Gordana Pot, Dragan Đuretić, Svetlana Radošević, Srđa Klikovac i Vojin Lazović, su na poziv Evropske Kancelarije  za podršku azilu – EASO, boravili u Draču – Albaniji u periodu od 24-26 jula 2018 godine, gdje su prisustvovali drugom regionalnom seminaru o Evropskom pravu azila. Pored predstavnika Crne Gore na seminaru su učestvovali i predstavnici država regiona zapadnog Balkana i istočnog partnerstva : Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije,Kosova, Gruzije, Moldavije, Jermenije i Ukrajine.
Cilj seminara bio je upoznavanje učesnika sa evropskim sistemom azila i međunarodne zaštite stranaca.

Nakon otvaranja regionalnog seminara i uvodnih riječi predstavnika EASO-a,predstavnici svih država učesnica  su predstavili   pravni okvir sistema azila i međunarodne zaštite stranaca na nacionalnom nivou. Ispred Crne Gore, pravni okvir sistema azila je prezentovala sudija Svetlana Radošević.
Na konferenciji su predstavljeni slučajevi Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP), koji se odnose na upravne sporove povodom zaštite prava na azil, tumačenje i primjena Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava. Analizirani su međunarodni pravni akti  koji se odnose na azil, Konvencija o statusu izbjeglica, Direktive 2011/95 EU i Direktiva 2013/32 Evropskog parlamenta.
Posebna pažnja je posvećena tematskim i grupnim sesijama kao i razmjeni iskustva sa kolegama iz zemalja učesnika seminara. Poslednji dan seminara je posvećen simulaciji sudjenja i donošenje odluke  u predmetu  međunarodne i privremene zaštite stranaca.

Sastanak predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore i potpredsjednika Vlade i ministra pravde sa predsjednicom i sudijama Upravnog suda Crne Gore

26. 07. 2018.

Dana 23. jula 2018. održan je sastanak predsjednice i sudija Upravnog suda Crne Gore sa predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore, g-đom Vesnom Medenicom i  potpredsjednikom Vlade i ministrom pravde, g-dinom Zoranom Pažinom.
Na sastanku su razmatrani izazovi sa kojima se susreće Upravni sud u svom radu, predlozi za prevazilaženje istih, kao i druga pitanja bitna za funkcionisanje suda.
Tokom sastanka razmatran je i polugodišnji izvještaj o radu Upravnog suda u okviru kojeg su sagledani statistički podaci. Konstatovano je da je i dalje prisutan trend povećanja priliva predmeta u sudu.
Predsjednica Upravnog suda je istakla da treba imati u vidu da se radi o specijalizovanom sudu gdje nije moguće koristiti mjere koje se nalaze na raspolaganju redovnim sudovima, kao što su delegacija predmeta i upućivanje sudija iz drugih sudova, i ukazala je na potrebu povećanja broja sudija, savjetnika i administrativnog osoblja, a sve u cilju boljeg i efikasnijeg rada suda. U tome pravcu izrađene su dvije analize od strane eksperata SIGME, a na osnovu inputa i smjernica dobijenih od sudija Upravnog suda. Predsjednica Vrhovnog suda i potpredsjednik Vlade su istakli da su analize sveobuhvatne, da su preporuke date u njima konkretne, i da bi njihova realizacija trebala da doprinese stvaranju boljeg ambijenta za rad Upravnog suda. Takođe, na osnovu ovih analiza predložene su i mjere u pogledu izmjena Zakona o upravnom sporu.
Na kraju je zaključeno da treba slijediti preporuke date u analizama, te da bi realizacija predloženih mjera znatno doprinijela poboljšanju efikasnosti rada suda. Što se tiče predloga za izmjenu Zakona o upravnom sporu, već tokom septembra mjeseca će se krenuti sa formiranjem radne grupe kako bi se predložene preporuke realizovale. Takođe, potrebno je odraditi sveobuhvatnu analizu o broju potrebnih sudijskih mjesta na nivou države, vidjeti stvarne potrebe svih sudova, i na osnovu toga donijetu odluku o povećanju broja sudija.Drugi EASO regionalni seminar o evropskom pravu azila

24. 07. 2018.

Evropska Kancelarija za podršku azilu (EASO)  organizuje drugi regionalni seminar o evropskom pravu azila koji će se održati u periodu od 24-26. jula 2018. godine u Draču, Albaniji.
Na regionalnom seminaru će učestvovati sudije Upravnog suda Crne Gore, Gordana Pot, Vojin Lazović, Dragan Đuretić, Svetlana Radošević i Srđan Klikovac. Pored predstavnika Crne Gore, na seminaru će učestvovati i predstavnici ostalih država regiona zapadnog Balkana:  Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije; kao i predstavnici istočno-evropskih država saradnica:  Jermenije, Gruzije, Moldavije i  Ukrajine.
U uvodnom izlaganju, učesnicima će se obratiti predstavnik EASO-a, nakon čega slijede  prezentacije učesnika seminara vezano za pravni okvir sistema azila i međunarodne zaštite stranaca na nacionalnom nivou.

Cilj seminara je predstaviti zajednički evropski sistem azila i međunarodne zaštite stranaca. Seminar će biti organizovan u okviru jednočasovnih tematski sesija, a neke od tema koje će se izlagati su: definisanje statusa izbjeglica, procjena dokaza i  vjerovatnosti navoda u tužbi za međunarodnu zaštitu, uloga Evropskog suda za ljudska prava i njegova skorašnja praksa, te sam postupak međunarodne zaštite. Tokom seminara biće analizirani i neki od međunarodnih pravnih akata koji se tiču azila i koji su od značaj u ovoj materiji, kao što su Evropska Konvencija o ljudskim pravima, Dablin III Regulativa, zatim Direktiva o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uslove za supsidijarnu zaštitu, te sadržaj odobrene zaštite, kao i Konvencija o statusu izbjeglica.
 
Posebna pažnja biće posvećena, kako tematskim, tako i grupnim sesijama, studiji slučajeva i razmijeni iskustava u grupama. Posljednji dan seminara, biće u potpunosti posvećen simulaciji suđenja i donošenja odluka u predmetima koji su vezani za azil i međunarodnu i privremenu zaštitu stranaca.