Regionalna konferencija o primjeni prakse Evropskog suda za ljudska prava u upravnim sporovima

20. 07. 2018.

    Sudije Upravnog suda Crne Gore, Gordana Pot, Muzafer Hadžajlić i Mirjana Milić, bili su učesnici Regionalne konferencije o primjeni sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u upravnom sporu. Konferencija se održala 17. maja 2018. godine u Beogradu na Pravnom Fakultetu Univerziteta Union, a događaj je organizovala Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA).  
 
    Učesnici konferencije bili su sudije upravnih i vrhovnih sudova, zastupnici država regiona pred Evropskim sudom za ljudska prava, predstavnici ministarstava pravde, pravnih akademija, kao i eksperti koji se bave zaštitom ljudskim pravima i upravnim pravom iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije. Konferenciju su svečano otvorili dekan Pravnog Fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, šef Upravnog Odbora ReSPA-e, predsjednica Upravnog suda Republike Srbije i koordinatorka projekta HELP za Zapadni Balkan, Kancelarija Savjeta Evrope u Beogradu.
 
    Cilj konferencije bio je predstaviti i objasniti najbitnije slučajeve Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) koji se odnose na upravne sporove, te na taj način doprinijeti unaprijeđenju sudske prakse i uloge nacionalnih upravnih sudova na Zapadnom Balkanu, koji imaju obavezu da tumače i primjenjuju Evropsku Konvenciju o zaštiti ljudskih prava (EKLJP) u svakodnevnom radu.
    Tokom konferencije bila je predstavljena Studija sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava koja je primjenljiva u upravnom sporu. U okviru ove Studije, na konferenciji su predstavljeni i analizirani ključni slučajevi koji se odnose na materijalne garancije i osnovne procesne principe upravnog prava, a koji je ESLJP  razvio u oblasti prava na pravično suđenje (član 6 Konvencije), prava na zaštitu podataka (član 8 Konvencije), prava na pristup informacijama (član 10 Konvencije), prava na zaštitu imovine (član 1 Protokola br. 1 Konvencije), prava na slobodne izbore (član 3 Protokola br. 1 Konvencije) i protjerivanje stranaca u smislu primjenljivih standarda EKLJP-a. Bilo je riječi i o obrazloženju presuda u svijetlu nadležnosti ESLJP-a, sa posebnim osvrtom na to da se istaknu određeni elementi sudske tehnike, koji se mogu izvući iz sudske prakse tog suda, a koji mogu koristiti za upoređivanje postupanja nacionalnih sudova, te kao teme rasprava u okviru dijaloga jurisdikcija. Ovo čini jedan od bitnih aspekata tradicije sprovođenja pravde, jer upoređivanje domaćih i međunarodnih standarda i modaliteta postupanja tokom izrade presuda može biti put za unaprijeđenje nekih od načina postupanja ili obrazaca koji iz toga proističu.
 
     Posebna pažnja bila je posvećena i diskusiji tokom koje su autori Studije, prof. Violeta Beširević, prof. Dragoljub Popović i prof. Tanasije Marinković, razmijenili mišljenja i iskustava sa učesnicima konfencije o pomenutim temama.

Generalna Skupština Udruženja ACA - Europe i seminar "Tehnologija i pravo"

25. 05. 2018.

    U Hagu je, u organizaciji Udruženja državnih savjeta i vrhovnih upravnih jurisdikcija (ACA) i Državnog savjeta Kraljevine Holandije, 14. maja 2018. godine, održan seminar na temu – “Tehnologija i pravo” – na kojem su učestvovali : sudija Vrhovnog suda, gđa Stanka Vučinić, predsjednica Upravnog suda, gđa Branka Lakočević i savjetnica Vrhovnog suda, gđa Tijana Badnjar.
    Na seminaru su razmijenjena iskustva i mišljenja o razvoju tehnologije i njenom uticaju na upravni postupak i sudsku kontrolu. Ukazano je da se tehnologija brzo razvija i da su promjene koje ovaj razvoj nosi, često nepredvidive. Ovo može imati ozbiljne posljedice i za zakonodavnu i za sudsku vlast. Kako veliki broj upravnih organa u zemljama Evropske unije, uveliko koristi savremene tehnologije u procesu odlučivanja, neophodno je obezbijediti transparentnost tih procedura, zaštitu podataka, efikasnu pravnu zaštitu, ali i obuku sudija.
       Nakon seminara, održana je Generalna skupština Udruženja državnih savjeta i vrhovnih upravnih jurisdikcija, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo Udruženja i na kojoj je usvojena Rezolucija kojom je izražena ozbiljna zabrinutost zbog razvoja u pojedinim državama članicama Evropske unije kojima se ugrožavaju osnovni principi vladavine prava: podjela vlasti i nezavisnost pravosuđa. Takođe, Rezolucijom su podržane sve mjere koje imaju za cilj da se suprotstave nacionalnim aktivnostima koje ugrožavaju nezavisnost pravosuđa i sprovođenje odluka suda. 

Radionica za upravno pravosuđe u Crnoj Gori

04. 05. 2018.

Sudije i savjetnici Upravnog suda Crne Gore, kao i savjetnici Vrhovnog suda i savjetnik Apelacionog suda Crne Gore, bili su učesnici dvodnevne radionice koja se održala 26. i 27. aprila u Budvi, a koju je organizovao SIGMA program, uz finansijsku podršku Evropske Unije i OECD-a, i to na temu moguće specijalizacije sudija Upravnog suda i primjene člana 25 ZUS-a – odlučivanje u predmetima po uzorku.

Cilj radionice je poboljšanje efikasnosti i prevazilaženje uočenih problema u praksi, izazvanih velikim prilivom predmeta, kroz razmjenu iskustava sa Upravnim sudom Slovenije, ispred kojeg je prisustvovao sudija Andrej Kmecl, kao i Višim upravnim sudom Estonije, ispred kojeg je prisustvovao predsjednik tog suda, Villem Lapimaa.
Tokom ova dva dana radionice, raspravljalo se o mogućnostima implementacije različitih rješenja i mehanizama koje će biti moguće sprovesti u praksi, a sve sa svrhom napretka u pravcu efikasnosti i kvaliteta rješavanja predmeta, te prevazilaženja izazova sa kojima se Upravni sud susreće, a radi stvaranje ambijenta za što djelotvorniju primjenu evropskih zakona u budućnosti.


Studijska posjeta sutkinje Upravnog suda Crne Gore Strazburu

24. 04. 2018.

Dana 17. i 18. aprila 2018. godine sudija Upravnog suda Snežana Vukčević bila je u studijskoj posjeti Savjetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, zajedno sa  delegacijom sudija, državnih tužilaca, advokata i predstavnika Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, koji su u okviru JUFREX Projekta (zajednički program Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj evropi“), prošli obuku za trenere i postali sertifikovani treneri za čl. 10 EKLJP.  U okviru posjete bilo je govora o Evropskim standardima o medijima i internetu, preporukama  Komesara Savjeta Evrope za ljudska prava u vezi sa Jugoistočnom Evropom sa fokusom na čl. 10 EKLJP, izvršenju presuda pred Evropskim sudom za ljudska prava, sa posebnim naglaskom na Jugoistočnu Evropu, a takodje je delegacija prisustvovala i raspravi koja je održana pred Velikim vijećem u predmetu Ilias i Ahmet protiv Madjarske (broj 47287/15).

Posjeta sudija Upravnog suda Crne Gore Makedoniji

23. 04. 2018.

Sudije Upravnog suda Crne Gore, Svetlana Radošević i Ana Perović Vojinović  su na poziv Akademije za obuku sudija i javnih tužilaca Makedonije -"Pavel Shatev", boravili u Skoplju od 16. do 18. aprila ove godine.Sudije su prisustvovale radionici "Pristup pravdi" a vezano za Arhusku konvenciju.Obradile su se značajne teme vezano za pomenutu konvenciju uz pomoć pravnog stručnjaka g-dina Chaba Kiss iz Mađarske, kao i kolega iz Upravnog suda i Višeg upravnog suda Makedonije, te službenika Ministarstva zaštite životne sredine Makedonije.Uz pojašnjavanje važnosti Arhuske konvencije i njenog širokog spektra primjene u polju zaštite životne sredine, koje je danas jedna od najaktuelnijih,crnogorske sudije su u diskusiji  pojasnile i  stepen djelovanja konvencije u svim segmentima crnogorskog društa.Radionica je u pauzama poslužila sudijama  za intenzivnu razmjenu mišljenja i iskustava sa makedonskim kolegama na polju primjene važećih Zakona o upravnom postupku i Zakona u upravnom sporu, koje aktivnosti su pokazale sličnost u razmišlju u pravcu mogućih izmjena propisa kao i postojećih dobrih zakonskih rješenja.