Seminar u Hagu

25. 05. 2018.

U Hagu je, u organizaciji Udruženja državnih savjeta i vrhovnih upravnih jurisdikcija (ACA) i Državnog savjeta Kraljevine Holandije, 14. maja 2018. godine, održan seminar na temu – “Tehnologija i pravo” – na kojem su učestvovali : sudija Vrhovnog suda, gđa Stanka Vučinić, predsjednica Upravnog suda, gđa Branka Lakočević i savjetnica Vrhovnog suda, gđa Tijana Badnjar.
Na seminaru su razmijenjena iskustva i mišljenja o razvoju tehnologije i njenom uticaju na upravni postupak i sudsku kontrolu. Ukazano je da se tehnologija brzo razvija i da su promjene koje ovaj razvoj nosi, često nepredvidive. Ovo može imati ozbiljne posljedice i za zakonodavnu i za sudsku vlast. Kako veliki broj upravnih organa u zemljama Evropske unije, uveliko koristi savremene tehnologije u procesu odlučivanja, neophodno je obezbijediti transparentnost tih procedura, zaštitu podataka, efikasnu pravnu zaštitu, ali i obuku sudija.

            Nakon seminara, održana je Generalna skupština Udruženja državnih savjeta i vrhovnih upravnih jurisdikcija, na kojoj je izabrano novo rukovodstvo Udruženja i na kojoj je usvojena Rezolucija kojom je izražena ozbiljna zabrinutost zbog razvoja u pojedinim državama članicama Evropske unije kojima se ugrožavaju osnovni principi vladavine prava: podjela vlasti i nezavisnost pravosuđa. Takođe, Rezolucijom su podržane sve mjere koje imaju za cilj da se suprotstave nacionalnim aktivnostima koje ugrožavaju nezavisnost pravosuđa i sprovođenje odluka suda. 

Radionica za upravno pravosuđe u Crnoj Gori

04. 05. 2018.

Sudije i savjetnici Upravnog suda Crne Gore, kao i savjetnici Vrhovnog suda i savjetnik Apelacionog suda Crne Gore, bili su učesnici dvodnevne radionice koja se održala 26. i 27. aprila u Budvi, a koju je organizovao SIGMA program, uz finansijsku podršku Evropske Unije i OECD-a, i to na temu moguće specijalizacije sudija Upravnog suda i primjene člana 25 ZUS-a – odlučivanje u predmetima po uzorku.

Cilj radionice je poboljšanje efikasnosti i prevazilaženje uočenih problema u praksi, izazvanih velikim prilivom predmeta, kroz razmjenu iskustava sa Upravnim sudom Slovenije, ispred kojeg je prisustvovao sudija Andrej Kmecl, kao i Višim upravnim sudom Estonije, ispred kojeg je prisustvovao predsjednik tog suda, Villem Lapimaa.
Tokom ova dva dana radionice, raspravljalo se o mogućnostima implementacije različitih rješenja i mehanizama koje će biti moguće sprovesti u praksi, a sve sa svrhom napretka u pravcu efikasnosti i kvaliteta rješavanja predmeta, te prevazilaženja izazova sa kojima se Upravni sud susreće, a radi stvaranje ambijenta za što djelotvorniju primjenu evropskih zakona u budućnosti.


Studijska posjeta sutkinje Upravnog suda Crne Gore Strazburu

24. 04. 2018.

Dana 17. i 18. aprila 2018. godine sudija Upravnog suda Snežana Vukčević bila je u studijskoj posjeti Savjetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu, zajedno sa  delegacijom sudija, državnih tužilaca, advokata i predstavnika Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, koji su u okviru JUFREX Projekta (zajednički program Evropske unije i Savjeta Evrope pod nazivom „Jačanje pravosudne ekspertize o slobodi izražavanja i medija u Jugoistočnoj evropi“), prošli obuku za trenere i postali sertifikovani treneri za čl. 10 EKLJP.  U okviru posjete bilo je govora o Evropskim standardima o medijima i internetu, preporukama  Komesara Savjeta Evrope za ljudska prava u vezi sa Jugoistočnom Evropom sa fokusom na čl. 10 EKLJP, izvršenju presuda pred Evropskim sudom za ljudska prava, sa posebnim naglaskom na Jugoistočnu Evropu, a takodje je delegacija prisustvovala i raspravi koja je održana pred Velikim vijećem u predmetu Ilias i Ahmet protiv Madjarske (broj 47287/15).

Posjeta sudija Upravnog suda Crne Gore Makedoniji

23. 04. 2018.

Sudije Upravnog suda Crne Gore, Svetlana Radošević i Ana Perović Vojinović  su na poziv Akademije za obuku sudija i javnih tužilaca Makedonije -"Pavel Shatev", boravili u Skoplju od 16. do 18. aprila ove godine.Sudije su prisustvovale radionici "Pristup pravdi" a vezano za Arhusku konvenciju.Obradile su se značajne teme vezano za pomenutu konvenciju uz pomoć pravnog stručnjaka g-dina Chaba Kiss iz Mađarske, kao i kolega iz Upravnog suda i Višeg upravnog suda Makedonije, te službenika Ministarstva zaštite životne sredine Makedonije.Uz pojašnjavanje važnosti Arhuske konvencije i njenog širokog spektra primjene u polju zaštite životne sredine, koje je danas jedna od najaktuelnijih,crnogorske sudije su u diskusiji  pojasnile i  stepen djelovanja konvencije u svim segmentima crnogorskog društa.Radionica je u pauzama poslužila sudijama  za intenzivnu razmjenu mišljenja i iskustava sa makedonskim kolegama na polju primjene važećih Zakona o upravnom postupku i Zakona u upravnom sporu, koje aktivnosti su pokazale sličnost u razmišlju u pravcu mogućih izmjena propisa kao i postojećih dobrih zakonskih rješenja.

Sutkinja Upravnog suda Crne Gore Jelena Ružičić je pohađala seminar „MATRA ROLT alumni day“ , Beograd 26-28 mart 2018. Godine

22. 04. 2018.

Seminar je dio obuke MATRA ROLT programa organizovanog od strane Holandskog Helsinškog Komiteta koja se održala u junu mjesecu 2017. godine u Hagu, za zemlje Balkana i Tursku, a čija je tema bila pravosuđe, organizacija rada sudova, primjena standarda evropskog prava, odnosno ljudskih prava sa posebnim akcentom na pravo na pravično suđenje.
Na seminaru u Beogradu, osim iz Crne Gore, učestvovali su predstavnici sudova iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i  Albanije, ambasador Holandije, izvršni direktor i predstavnici Holandskog Helsinškog Komiteta, organizator Rick Lawson, profesor ljudskih prava Univerziteta u Leidenu, sudije sudova iz Holandije, predstavnici Evropske Komisije.
Tema seminara je bila primjena standarda evropskog prava u zemljama učesnicama, organizacija u sudovima shodno funkcionisanju rada sudova na primjeru Holandije, kao i razmjena iskustava između zemalja učesnica seminara.