"Otvorena vrata" - posjeta studenata Pravnog fakulteta Univrziteta "Mediteran" Upravnom sudu

10. 11. 2017.

U okviru projekta "Dan otvorenih vrata" Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, sa saradnicima primila je u posjetu saradnika u nastavi, gdin-a  Đura Nikača i studente Pravnog fakulteta - Univrziteta "Mediteran".
 
Tom prilikom predsjednica Suda je približila studentima način funkcionisanja Suda, rezultate rada, ciljeve i izazove sa kojima se Sud susreće u svom radu i odgovarala na pitanja budućih diplomiranih pravnika.

Dani otvorenih vrata bili su prilika da studenti Pravnog fakulteta - Univerziteta "Mediteran" u direktnom razgovoru razmijene mišljenja sa predsjednicom Suda i njenim saradnicima. Studenti su se, takođe, upoznali sa uslovima u kojima rade sudije, dok su sagovornici studente upoznali sa nadležnostima i organizacijom Suda, karakteristikama upravnog spora i načinom odlučivanja.

Takođe, prilikom ove posjete dogovoreno je i da se razmotri mogućnost da studenti sa Pravnog fakulteta, Univerziteta Mediteran određeni vremenski period volontiraju u Upravnom sudu, što je nastavak dobre saradnje između Upravnog suda i Pravnog fakulteta koja je uspostavljena  u cilju upoznavanja studenata sa praktičnim radom i funkcionisanjem Upravnog suda Crne Gore, koji je otvoren za posjete studenata i drugih univerziteta u Crnoj Gori.

Sudije Upravnog suda Crne Gore u studijskoj posjeti Strazburu

25. 10. 2017.

Sudije Upravnog suda Crne Gore, Vojin Lazović, Svetlana Budisavljević i Ana Perović Vojinović bili su u studijskoj posjeti u Savjetu Evrope , Evropskom sudu za ljudska prava i Evropskom parlamentu, u organizaciji RESPA –e (Regional School of Public Administration), u periodu od  11-15 septembra 2017. godine, u Strazburu.Studijska posjeta je osim obilaska institucija Savjeta Evrope, Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog parlamenta, uključivala i svakodnevno učešće na seminaru, u intervalu od 9-17 h,  na temu ljudskih prava iz Evropske konvencije o ljudskim pravima, te prakse Suda u Strazburu u primjeni dječijih prava, prava slobodnog pristupa informacijama sa aspekta javnog interesa, socijalnih prava (penzije i invalidnine tj. karakteristični slučajevi radnih sporova), prava slobodnih izbora...Seminar se odvijao u prostorijama Savjeta Evrope i suda. U trodnevnoj posjeti, uz delegaciju Upravnih sudova Srbije, Bosne i Hercegovine, Makedonije i Albanije, delegacija Upravnog suda Crne Gore je dala aktivan doprinos u učešću na seminaru te razmjeni iskustava sa kolegama iz regiona te kolegama iz Evropskog suda za ljudska prava.Donacija Ambasade SAD

24. 10. 2017.

Upravni sud Crne Gore želi da zahvali Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori na donaciji u okviru Programa vladavine prava Biroa Stejt Dipartmenta za borbu protiv trgovine drogom i sprovođenje zakona. Uz finansijsku podršku Ambasade, donacija je obezbijedila  IT opremu koja će doprinijeti efikasnosti rada Upravnog suda.
Ovaj vid saradnje dvije institucije primjer je strateškog partnerstva koje će se i u budućnosti njegovati, na obostrano zadovoljstvo.
Ovim putem, zahvaljujemo Ambasadi SAD na podršci u jačanju nezavisnosti i nepristrasnosti crnogorskog pravosuđa.Predstavnici Ministarstva pravde Republike Kirgistan posjetili Upravni sud

16. 10. 2017.

Tokom posjete Crnoj Gori, predstavnici Ministarstva pravde Republike Kirgistan bili su u zvaničnoj posjeti Upravnom sudu Crne Gore, dana 10 oktobra 2017. godine.
Povod posjete bio je razmijena iskustva o rezultatima i izazovima u radu nacionalnih sudskih sistema, sa posebnim osvrtom na uspostavljanje besplatne pravne pomoći za građane i praksi Upravnog suda po tužbama za besplatnu pravnu pomoć.
Predsjednica Upravnog suda, gđa Branka Lakočević, upoznala ih je sa nadležnostima i praksom Upravnog suda u ovoj oblasti. Tokom razgovora razmijenjena su iskustva o postignutim rezultatima u oblasti reforme crnogorskog pravosuđa relevantne sa aspekta pružanja besplatne pravne pomoći, statistika o radu Upravnog suda, te strategije koje je Crna Gora razvila kako bi postigla održiv i uspješan rezultat, a ukazano je i na rizike i probleme na koje je naišla uprava prilikom primjene novih zakona.
Odgovor dnevnim novinama "DAN"

11. 10. 2017.

Povodom Vašeg pitanja proslijeđenog putem e-maila, obavještavam Vas da je, po tužbi Nikole Jovanovića, od 02.06.2017.godine, formiran predmet poslovne oznake U.br. 4115/17.
            Navedenom tužbom pokrenut je upravni spor protiv Agencije  za sprječavanje korupcije - Podgorica zbog ćutanja tog organa, da odluči po zahtjevu tužioca za pokretanje postupka utvrđivanja sukoba interesa u vršenju javnih funkcija.
            Predmet poslovne oznake U.br. 4115/17, imajući u vidu datum prispijeća tužbe kao i obavezu rješavanja predmeta po redu prijema, te činjenici da su prioritet u rješavanju imali predmeti iz 2016.godine, je još u radu.
            Što se tiče saopštenja g-dina Nikole Jovanovića, funkcionera Demokratskog fronta i člana predsjedništva Demokratske narodne pratije, objavljnog na portalu „Vijesti“, na današni dan, isto zaslužuje poseban osvrt, pa ukazujemo da su navodi imenovanog u potpunosti neutemeljeni na činjenicama i zasnovani na nepoznavanju zakona, te funkcionisanja ovog Suda tj. postupanja Suda po primljenim predmetima. Jer, vodeći računa da predmetni spor ne nosi zakonsku odrednicu hitnog spora tj. da zakonom nije predviđeno da se ovakva vrsta spora rješava u kratkim i hitnim rokovima, mimo pravila propisanog Sudskim poslovnikom, (da se predmeti uzimaju u rad po redu prijema), a uz činjenicu da u ovom predmetu nije podnijeta urgencija za postupanje u predmetu od strane samog g-dina Nikole Jovanovića, kao tužioca, to smatramo da imenovani mora posjedovati stepen građanske svijesti da je kao stranka u obavezi i sam da preduzme raspoložive mjere za ubrzanje postupka (sačinjavanje urgencije), a ne da ubira političke poene na ovaj način, a da predhodno ne provjeri činjenično stanje i upozna se sa sistemom sudskog funkcionisanja.
            No, bez obzira na navedeno, kod interesa javnosti za predmetni slučaj u predmetu formiranom dana 27.06.2017.godine, kada je tuženi dostavio odgovor na tužbu i priložio spise (spisi su od ovog Suda traženi od Agencije za sprječavanje korupcije pet dana nakon podnošenja tužbe odnosno 07.06.2017.godine), Sud će nastojati da isti riješi što prije, ali uz istovremeno pozivanje da se poštuje okolnost da je zaključno sa 10.10.2017.godine, primljeno u rad 9904 predmeta.
 
                                                                                Portparol Upravnog suda Crne Gore,
                                                                                    sudija Ana Perović Vojinović, s.r