Drugi EASO regionalni seminar o evropskom pravu azila

31. 07. 2018.

Sudije Upravnog suda  Crne Gore, Gordana Pot, Dragan Đuretić, Svetlana Radošević, Srđa Klikovac i Vojin Lazović, su na poziv Evropske Kancelarije  za podršku azilu – EASO, boravili u Draču – Albaniji u periodu od 24-26 jula 2018 godine, gdje su prisustvovali drugom regionalnom seminaru o Evropskom pravu azila. Pored predstavnika Crne Gore na seminaru su učestvovali i predstavnici država regiona zapadnog Balkana i istočnog partnerstva : Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije,Kosova, Gruzije, Moldavije, Jermenije i Ukrajine.
Cilj seminara bio je upoznavanje učesnika sa evropskim sistemom azila i međunarodne zaštite stranaca.

Nakon otvaranja regionalnog seminara i uvodnih riječi predstavnika EASO-a,predstavnici svih država učesnica  su predstavili   pravni okvir sistema azila i međunarodne zaštite stranaca na nacionalnom nivou. Ispred Crne Gore, pravni okvir sistema azila je prezentovala sudija Svetlana Radošević.
Na konferenciji su predstavljeni slučajevi Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP), koji se odnose na upravne sporove povodom zaštite prava na azil, tumačenje i primjena Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava. Analizirani su međunarodni pravni akti  koji se odnose na azil, Konvencija o statusu izbjeglica, Direktive 2011/95 EU i Direktiva 2013/32 Evropskog parlamenta.
Posebna pažnja je posvećena tematskim i grupnim sesijama kao i razmjeni iskustva sa kolegama iz zemalja učesnika seminara. Poslednji dan seminara je posvećen simulaciji sudjenja i donošenje odluke  u predmetu  međunarodne i privremene zaštite stranaca.

Sastanak predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore i potpredsjednika Vlade i ministra pravde sa predsjednicom i sudijama Upravnog suda Crne Gore

26. 07. 2018.

Dana 23. jula 2018. održan je sastanak predsjednice i sudija Upravnog suda Crne Gore sa predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore, g-đom Vesnom Medenicom i  potpredsjednikom Vlade i ministrom pravde, g-dinom Zoranom Pažinom.
Na sastanku su razmatrani izazovi sa kojima se susreće Upravni sud u svom radu, predlozi za prevazilaženje istih, kao i druga pitanja bitna za funkcionisanje suda.
Tokom sastanka razmatran je i polugodišnji izvještaj o radu Upravnog suda u okviru kojeg su sagledani statistički podaci. Konstatovano je da je i dalje prisutan trend povećanja priliva predmeta u sudu.
Predsjednica Upravnog suda je istakla da treba imati u vidu da se radi o specijalizovanom sudu gdje nije moguće koristiti mjere koje se nalaze na raspolaganju redovnim sudovima, kao što su delegacija predmeta i upućivanje sudija iz drugih sudova, i ukazala je na potrebu povećanja broja sudija, savjetnika i administrativnog osoblja, a sve u cilju boljeg i efikasnijeg rada suda. U tome pravcu izrađene su dvije analize od strane eksperata SIGME, a na osnovu inputa i smjernica dobijenih od sudija Upravnog suda. Predsjednica Vrhovnog suda i potpredsjednik Vlade su istakli da su analize sveobuhvatne, da su preporuke date u njima konkretne, i da bi njihova realizacija trebala da doprinese stvaranju boljeg ambijenta za rad Upravnog suda. Takođe, na osnovu ovih analiza predložene su i mjere u pogledu izmjena Zakona o upravnom sporu.
Na kraju je zaključeno da treba slijediti preporuke date u analizama, te da bi realizacija predloženih mjera znatno doprinijela poboljšanju efikasnosti rada suda. Što se tiče predloga za izmjenu Zakona o upravnom sporu, već tokom septembra mjeseca će se krenuti sa formiranjem radne grupe kako bi se predložene preporuke realizovale. Takođe, potrebno je odraditi sveobuhvatnu analizu o broju potrebnih sudijskih mjesta na nivou države, vidjeti stvarne potrebe svih sudova, i na osnovu toga donijetu odluku o povećanju broja sudija.Drugi EASO regionalni seminar o evropskom pravu azila

24. 07. 2018.

Evropska Kancelarija za podršku azilu (EASO)  organizuje drugi regionalni seminar o evropskom pravu azila koji će se održati u periodu od 24-26. jula 2018. godine u Draču, Albaniji.
Na regionalnom seminaru će učestvovati sudije Upravnog suda Crne Gore, Gordana Pot, Vojin Lazović, Dragan Đuretić, Svetlana Radošević i Srđan Klikovac. Pored predstavnika Crne Gore, na seminaru će učestvovati i predstavnici ostalih država regiona zapadnog Balkana:  Albanije, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Srbije; kao i predstavnici istočno-evropskih država saradnica:  Jermenije, Gruzije, Moldavije i  Ukrajine.
U uvodnom izlaganju, učesnicima će se obratiti predstavnik EASO-a, nakon čega slijede  prezentacije učesnika seminara vezano za pravni okvir sistema azila i međunarodne zaštite stranaca na nacionalnom nivou.

Cilj seminara je predstaviti zajednički evropski sistem azila i međunarodne zaštite stranaca. Seminar će biti organizovan u okviru jednočasovnih tematski sesija, a neke od tema koje će se izlagati su: definisanje statusa izbjeglica, procjena dokaza i  vjerovatnosti navoda u tužbi za međunarodnu zaštitu, uloga Evropskog suda za ljudska prava i njegova skorašnja praksa, te sam postupak međunarodne zaštite. Tokom seminara biće analizirani i neki od međunarodnih pravnih akata koji se tiču azila i koji su od značaj u ovoj materiji, kao što su Evropska Konvencija o ljudskim pravima, Dablin III Regulativa, zatim Direktiva o standardima za kvalifikaciju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva za ostvarivanje međunarodne zaštite, za jedinstveni status izbjeglica ili osoba koje ispunjavaju uslove za supsidijarnu zaštitu, te sadržaj odobrene zaštite, kao i Konvencija o statusu izbjeglica.
 
Posebna pažnja biće posvećena, kako tematskim, tako i grupnim sesijama, studiji slučajeva i razmijeni iskustava u grupama. Posljednji dan seminara, biće u potpunosti posvećen simulaciji suđenja i donošenja odluka u predmetima koji su vezani za azil i međunarodnu i privremenu zaštitu stranaca.

Okrugli sto „Disciplinska i etička odgovornost sudija u Crnoj Gori“

20. 07. 2018.

Okrugli sto na temu „Disciplinska i etička odgovornost sudija u Crnoj Gori“ održao se 13. juna 2018. godine u Podgorici, u hotelu „Ramada“. Događaj je organizovala Programska kancelarija Savjeta Evrope u Podgorici, u saradnji sa Vrhovnim sudom i Sudskim savjetom Crne Gore.
Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, učestvovala je na pomenutom događaju, u okviru kojeg je imala i izlaganje na temu „Pravni okvir disciplinske i etičke odgovornosti sudija – predlozi za unaprijeđenje“.


Cilj okruglog stola je bio da se sumiraju rezultati ostvareni u sprovođenju sistema disciplinske i etičke odgovornosti sudija u Crnoj Gori, kao i da se predstave izazovi sa kojima se države članice Savjeta Evrope suočavaju kada je riječ o različitim aspektima odgovornosti u pravosuđu.
Okrugli sto su svečano otvorili predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore, predsjednik Sudskog savjeta Crne Gore,  generalna direktorka u Ministarstvu pravde i šefica Jedinice 2 za reforme u sektoru pravosuđa Savjeta Evrope. Ostali učesnici okruglog stola bili su predsjednici crnogorskih sudova, sudije Vrhovnog suda, članovi Sudskog savjeta, predstavnici Ministarstva pravde, Advokatske komore, nevladinih i međunarodnih organizacija, kao i predstavnici Savjeta Evrope i Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori.


Regionalna konferencija o primjeni prakse Evropskog suda za ljudska prava u upravnim sporovima

20. 07. 2018.

    Sudije Upravnog suda Crne Gore, Gordana Pot, Muzafer Hadžajlić i Mirjana Milić, bili su učesnici Regionalne konferencije o primjeni sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u upravnom sporu. Konferencija se održala 17. maja 2018. godine u Beogradu na Pravnom Fakultetu Univerziteta Union, a događaj je organizovala Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA).  
 
    Učesnici konferencije bili su sudije upravnih i vrhovnih sudova, zastupnici država regiona pred Evropskim sudom za ljudska prava, predstavnici ministarstava pravde, pravnih akademija, kao i eksperti koji se bave zaštitom ljudskim pravima i upravnim pravom iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije. Konferenciju su svečano otvorili dekan Pravnog Fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, šef Upravnog Odbora ReSPA-e, predsjednica Upravnog suda Republike Srbije i koordinatorka projekta HELP za Zapadni Balkan, Kancelarija Savjeta Evrope u Beogradu.
 
    Cilj konferencije bio je predstaviti i objasniti najbitnije slučajeve Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) koji se odnose na upravne sporove, te na taj način doprinijeti unaprijeđenju sudske prakse i uloge nacionalnih upravnih sudova na Zapadnom Balkanu, koji imaju obavezu da tumače i primjenjuju Evropsku Konvenciju o zaštiti ljudskih prava (EKLJP) u svakodnevnom radu.
    Tokom konferencije bila je predstavljena Studija sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava koja je primjenljiva u upravnom sporu. U okviru ove Studije, na konferenciji su predstavljeni i analizirani ključni slučajevi koji se odnose na materijalne garancije i osnovne procesne principe upravnog prava, a koji je ESLJP  razvio u oblasti prava na pravično suđenje (član 6 Konvencije), prava na zaštitu podataka (član 8 Konvencije), prava na pristup informacijama (član 10 Konvencije), prava na zaštitu imovine (član 1 Protokola br. 1 Konvencije), prava na slobodne izbore (član 3 Protokola br. 1 Konvencije) i protjerivanje stranaca u smislu primjenljivih standarda EKLJP-a. Bilo je riječi i o obrazloženju presuda u svijetlu nadležnosti ESLJP-a, sa posebnim osvrtom na to da se istaknu određeni elementi sudske tehnike, koji se mogu izvući iz sudske prakse tog suda, a koji mogu koristiti za upoređivanje postupanja nacionalnih sudova, te kao teme rasprava u okviru dijaloga jurisdikcija. Ovo čini jedan od bitnih aspekata tradicije sprovođenja pravde, jer upoređivanje domaćih i međunarodnih standarda i modaliteta postupanja tokom izrade presuda može biti put za unaprijeđenje nekih od načina postupanja ili obrazaca koji iz toga proističu.
 
     Posebna pažnja bila je posvećena i diskusiji tokom koje su autori Studije, prof. Violeta Beširević, prof. Dragoljub Popović i prof. Tanasije Marinković, razmijenili mišljenja i iskustava sa učesnicima konfencije o pomenutim temama.