Predstavnici Ministarstva pravde Republike Kirgistan posjetili Upravni sud

16. 10. 2017.

Tokom posjete Crnoj Gori, predstavnici Ministarstva pravde Republike Kirgistan bili su u zvaničnoj posjeti Upravnom sudu Crne Gore, dana 10 oktobra 2017. godine.
Povod posjete bio je razmijena iskustva o rezultatima i izazovima u radu nacionalnih sudskih sistema, sa posebnim osvrtom na uspostavljanje besplatne pravne pomoći za građane i praksi Upravnog suda po tužbama za besplatnu pravnu pomoć.
Predsjednica Upravnog suda, gđa Branka Lakočević, upoznala ih je sa nadležnostima i praksom Upravnog suda u ovoj oblasti. Tokom razgovora razmijenjena su iskustva o postignutim rezultatima u oblasti reforme crnogorskog pravosuđa relevantne sa aspekta pružanja besplatne pravne pomoći, statistika o radu Upravnog suda, te strategije koje je Crna Gora razvila kako bi postigla održiv i uspješan rezultat, a ukazano je i na rizike i probleme na koje je naišla uprava prilikom primjene novih zakona.
Odgovor dnevnim novinama "DAN"

11. 10. 2017.

Povodom Vašeg pitanja proslijeđenog putem e-maila, obavještavam Vas da je, po tužbi Nikole Jovanovića, od 02.06.2017.godine, formiran predmet poslovne oznake U.br. 4115/17.
            Navedenom tužbom pokrenut je upravni spor protiv Agencije  za sprječavanje korupcije - Podgorica zbog ćutanja tog organa, da odluči po zahtjevu tužioca za pokretanje postupka utvrđivanja sukoba interesa u vršenju javnih funkcija.
            Predmet poslovne oznake U.br. 4115/17, imajući u vidu datum prispijeća tužbe kao i obavezu rješavanja predmeta po redu prijema, te činjenici da su prioritet u rješavanju imali predmeti iz 2016.godine, je još u radu.
            Što se tiče saopštenja g-dina Nikole Jovanovića, funkcionera Demokratskog fronta i člana predsjedništva Demokratske narodne pratije, objavljnog na portalu „Vijesti“, na današni dan, isto zaslužuje poseban osvrt, pa ukazujemo da su navodi imenovanog u potpunosti neutemeljeni na činjenicama i zasnovani na nepoznavanju zakona, te funkcionisanja ovog Suda tj. postupanja Suda po primljenim predmetima. Jer, vodeći računa da predmetni spor ne nosi zakonsku odrednicu hitnog spora tj. da zakonom nije predviđeno da se ovakva vrsta spora rješava u kratkim i hitnim rokovima, mimo pravila propisanog Sudskim poslovnikom, (da se predmeti uzimaju u rad po redu prijema), a uz činjenicu da u ovom predmetu nije podnijeta urgencija za postupanje u predmetu od strane samog g-dina Nikole Jovanovića, kao tužioca, to smatramo da imenovani mora posjedovati stepen građanske svijesti da je kao stranka u obavezi i sam da preduzme raspoložive mjere za ubrzanje postupka (sačinjavanje urgencije), a ne da ubira političke poene na ovaj način, a da predhodno ne provjeri činjenično stanje i upozna se sa sistemom sudskog funkcionisanja.
            No, bez obzira na navedeno, kod interesa javnosti za predmetni slučaj u predmetu formiranom dana 27.06.2017.godine, kada je tuženi dostavio odgovor na tužbu i priložio spise (spisi su od ovog Suda traženi od Agencije za sprječavanje korupcije pet dana nakon podnošenja tužbe odnosno 07.06.2017.godine), Sud će nastojati da isti riješi što prije, ali uz istovremeno pozivanje da se poštuje okolnost da je zaključno sa 10.10.2017.godine, primljeno u rad 9904 predmeta.
 
                                                                                Portparol Upravnog suda Crne Gore,
                                                                                    sudija Ana Perović Vojinović, s.r

Iskustvo volontiranja u Upravnom sudu Crne Gore

(izvor: Fb stranica Studentske organizacije ADAMAS)

06. 10. 2017.

Naše drage koleginice Aleksandra Petričević i Željka Nedović podijelile su sa nama svoje iskustvo sa šestomjesečnih praksi koje su obavljale u Upravnom sudu Crne Gore:
 
„Tokom šestomjesečnog perioda, koliko smo provele u Upravnom sudu, naučile smo šta je nadležnost Upravnog suda i kako teče spor pred Upravnim sudom prije svega, a onda i kako se pišu dopisi za uređenje tužbe i odgovor na tužbu, dopis za izjašnjenje, urgencije, rješenje o obustavi postupka, kao i kako se pišu presude kojima se tužba usvaja, odbija i odbacuje. Imale smo priliku i da prisustvujemo raspravama što nam je koristilo da sa procesnog aspekta shvatimo na koji način stranke ostvaruju svoja prava u sporu. Zahvalnost dugujemo svim članovima kolektiva Upravnog suda, počev od zaposlenih u pisarnici, zapisničara, savjetnika do sudija, na čelu sa predsjednicom suda Brankom Lakočević, koji su nesebično dijelili svoje znanje i iskustvo sa nama. Takođe, zahvalnost dugujemo i ADAMAS-u, posredstvom koje organizacije smo i dobili mogućnost da volontiramo, a kolegama preporučujemo da se prijave za Program profesionalnih praksi jer na taj način doprinose svom profesionalnom razvoju“.

Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, Branka Lakočević, prisustvovala je ACA Seminaru u Krakovu

29. 09. 2017.

   U organizaciji Udruženja državnih savjeta i vrhovnih upravnih jurisdikcija Evrope (ACA-Europe) i Vrhovnog upravnog suda Poljske, 18. septembra 2017. godine u Krakovu, održan je seminar na temu - Javni poredak, nacionalna bezbjednost i prava stranih državljana u imigracionim i postupcima sticanja državljanstva, kojem su prisustvovale predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, i savjetnica u Vrhovnom sudu Crne Gore, gđica Tijana Badnjar.
   Seminar je imao za cilj da raspravi način na koji se može postići balans između prava stranih državljana i zahtjeva za zaštitu nacionalne bezbjednosti i javnog poretka u predmetima imigracija i sticanja državljanstva.
    Glavne teme rasprave bile su određenost termina nacionalne bezbjednosti i javnog poretka u praksi Suda pravde EU i nacionalnog zakonodavstva, a ukazano je i na izazove u materijalnim, ali i procesnim zakonima koji regulišu ova pitanja. Izlaganje je bilo podijeljeno na četiri teme: Perspektiva EU i država članica; Institucionalni kapaciteti; Izazovi u materijalnom pravu i Izazovi u procesnom pravu.
    Na seminaru je zaključeno da su sistemi odlučivanja država članica ACA-Europe u ovakvim predmetima kompleksni, te da u većini država ne postoji zakonska definicija termina javni poredak i nacionalna bezbjednost, kao i da zakonodavstvo EU prepušta da države ovo pitanje urede na nacionalnom nivou vodeći računa ne samo o zaštiti opšteg interesa nego i o interesima pojedinca, kao i o izbjegavanju arbitrarnog postupanja.Posjeta sutkinja Upravnog suda Crne Gore Generalnoj Skupštini "ACA Europe" organizacije u Hagu

17. 07. 2017.

Na poziv ACA Europe organizacije(Asocijacija Savjeta država i Upravnih sudova Evropske unije), dvije sutkinje Upravnog suda Crne Gore, Mirjana Milić i Ana Perović Vojinović , učestvovale su na seminaru pod nazivom „Better regulation“ i prisustvovale  godišnjoj Generalnoj Skupštini pomenute organizacije, u periodu od 14.05. - 17.05. ove godine u Hagu, Holandija. Na seminaru, na kojem su prisustvali predstavnici Upravnih sudova iz zemalja Evrope i Evropskog suda pravde, vodila se diskusija u kojoj mjeri postojeće administrativno pravo članica država Evropske unije, prati dinamiku  društvenih promjena  za ovu oblast, pa se na istom konstatovalo da važeća pravna pravila u dovoljnoj mjeri ne odgovaruju novonastalim društvenim odnosima tj. da se društveni odnosi mijenjaju u stepenu i intezitetu, tako da ovaj proces nije adekvatno pravno definisan. Na poziv predsjednika organizacije g-dina Piet Hein Donner, prisutnima na seminaru se obratio i premijer  Holandije Mark Rute kratkim izlaganjem, takođe na temu seminara i sa posebnim osvrtom na značaj djelovanja ACA Europe u prevazilaženju  problema koji se tiču društvenih zbivanja u Evropi a koja zahtijevaju pravovremenu primjenu odgovarajućih pravnih normi.  Što se tiče redovne godišnje Skupštine koja se održala nakon seminara, učesnicima  je predstavljen finansijski izvještaj organizacije za prethodni period.Organizator je u slobodnom vremenu upriličio učesnike okupljanjima, na kojima je omogućena neposredna komunicija u razmjeni iskustava i stavova povodom teme seminara a tim i vezano za aktuelna dešavanja u Evropi.