Međunarodna konferencija o upravnom sporu u Opatiji

06. 06. 2019.

Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, i sudije Upravnog suda, gđa Gordana Pot i gdin Dragan Đuretić, na poziv predsjednika Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, učestvovali su na međunarodnoj Konferenciji „Upravni spor u državama srednje i istočne Evrope“ koja se održala u periodu od 3. -4. juna 2019. godine u Opatiji, Hrvatskoj.
Konferencija je organizovana od strane Visokog upravnog suda Republike Hrvatske, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i njemačke organizacije Hanns Seidel uz saradnju Federalnog upravnog suda Njemačke i Međusveučilišnog Centra izvrsnosti Jean Monnet iz Opatije.
Učesnici skupa bili su predsjednici i sudije upravnih sudova, profesori i drugi eksperti iz oblasti upravnog prava iz država članica EU, kao i država kandidata.
Dvodnevna Konferencija bila je prilika da učesnici kroz prezentacije i diskusije razmjene iskustava koja se tiču načina rješavanja pojedinih pravnih dilema i prakse upravnih sudova u različitim državama srednje i istočne Evrope.

Sastanak sa predstavnicima Ambasade SAD

14. 05. 2019.

Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, sastala se sa Nj.E. gđom Džudi R. Rajnke, ambasadorkom Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, u ponedeljak, 13. maja 2019. godine, u prostorijama Upravnog suda.
Tokom sastanka razgovaralo se o prioritetnim oblastima koje se tiču unaprjeđenja rada Upravnog suda, pogotovo u pogledu povećanog priliva predmeta i proširene nadležnosti suda posljednjih godina. Predsjednica Suda se zahvalila na dosadašnjoj podršci koju Ambasada SAD u Crnoj Gori pruža Upravnom sudu i vladavini prava, te istakla njenu važnost i doprinos poboljšanju efikasnosti rada suda.
U tom pogledu zaključeno je da će se, na obostrano zadovoljstvo, i u narednom periodu nastaviti uspješna saradnja sa svrhom jačanja nezavisnosti i nepristrasnosti crnogorskog pravosuđa.


Seminar “Primjena upravnog prava u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije“

08. 05. 2019.

Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, gđa Branka Lakočević, učestvovala je na seminaru na temu “Upotreba upravnog prava u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcje”, koji su organizovali Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, u saradnji i uz podršku INL Programa Ambasade SAD u Podgorici. Seminar je održan u Petrovcu, 7. i 8. maja 2019. godine.
 
U uvodnom izlaganju učesnicima seminara su se obratili: Nj.E. gđa Džudi Rajzing Rajnke, ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, gđa Branka Lakočević, predsjednica Upravnog suda Crne Gore, i gđa Senka Danilović, predsjednica Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu.

 
Učesnici ovog dvodnevnog seminara bili su: sudije, državni tužioci, predstavnici Agencije za sprječavanje korupcije, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave carina, Državne revizorske institucije, Direkcije za javne nabavke i Uprave za kadrove.
 
Cilj seminara je razmjena iskustva i dobre prakse između eksperata i učesnika kada je u pitanju učešće i doprinos državnih organa i institucija koje imaju važnu ulogu u
borbi protiv ovih vidova kriminala. 

Analiza postojećeg zakonskog uređenja i prakse u vezi sa djelotvornim pravnim sredstvima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu

25. 04. 2019.

Upravni sud Crne Gore, u suorganizaciji sa Programskom kancelarijom Savjeta Evrope u Podgorici, organizuje okrugli sto na kojem će se predstaviti “Analiza postojećeg zakonskog uređenja i prakse u vezi sa djelotvornim pravnim sredstvima za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu“, u četvrtak 25. aprila 2019. godine sa početkom u 11:00 časova, u hotelu „Centre Ville“ u Podgorici.

Učesnici na skupu su sudije i savjetnici Upravnog suda Crne Gore, sudije Vrhovnog suda Crne Gore, zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, predstavnici Ministarstva pravde, Ministarstva javne uprave, Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, Uprave za kadrove i Savjeta Evrope.

Imajući u vidu značaj usklađivanja nacionalnog pravnog poretka sa međunarodnim standardima pravičnog suđenja, posebno suđenja u razumnom roku u upravnoj materiji, urađena je Analiza koja ima za cilj jačanje mehanizama zaštite prava na suđenje u razumnom roku u upravnom postupku i upravnom sporu, u svijetlu prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Analiza je izrađena u okviru projekta „Borba protiv zlostavljanja i nekažnjivosti i unapređenje primjene prakse Evropskog suda za ljudska prava na nacionalnom nivou“ koji finansiraju Evropska Unija i Savjet Evrope u okviru zajedničkog programa „Horizontal Facility for Western Balkans and Turkey“.
Saopštenje za javnost

Godišnji izvještaj o radu Upravnog suda za 2018. godinu

Podgorica, 19.03.2019 - Upravni sud Crne Gore je, kako je to propisano članom 46 Zakona o sudovima, sačinio Godišnji izvještaj o radu suda za 2018. godinu, koji je dana 08. februara 2019. godine objavljen na zvaničnoj internet stranici suda (www.sudovi.me/uscg/izvjestaji-o-radu/).
Izvještaj sadrži analizu postignutih rezultata i ciljeva koje je Sud ostvario tokom godine, a u okviru kojeg je dat i pregled rada Upravnog suda na osnovu obrade statističkih podataka o ukupnim rezultatima rada u navedenom periodu.
U 2018. godini nastavljen je trend povećanog priliva predmeta, iako manji nego što je to bilo u 2017. godini, koji je prouzrokovao i veći ukupan broj predmeta u radu u protekloj godini, a samim tim i povećanu opterećenost sudija u izvještajnom peridu. Međutim, bez obzira na izazove sa kojima se susreće, Sud je riješio 103,7% predmeta u odnosu na priliv, što ga čini jednim od ažurnijih sudova u Crnoj Gori. A ovo sve bez posljedica za kvalitet rada i djelotvornu zaštitu građana, što je bio i glavni prioritet rada Suda. Naime, u prethodnoj godini Vrhovni sud je, po zahtjevu za ispitivanje sudske odluke, potvrdio 96,8% odluka Upravnog suda, dok je 3,1% odluka Suda ukinuto.
Pored ostvarenih rezultata u pogledu ažurnosti u radu, Sud se u 2018. godini posvetio i unaprjeđenju rada suda sa aspekta obezbjeđivanja nesmetanog funkcionisanja suda. Tako, započet je projekat sa SIGMA-om u okviru kojeg su izrađene dvije analize koje, između ostalog, sadrže i predlog preporuka i mjera koje Sud može preduzeti u cilju postizanja veće efikasnosti u radu. Na osnovu preporuka, podnešena je Inicijativa za izmjenu Zakona o upravnom sporu i Predlog za povećanje broja sudija Upravnog suda. Na osnovu Predloga o povećanju broja sudija, Sudski savjet je donio odluku o povećanju broj sudija Upravnog suda za dva sudijska mjesta, te se stupanje na funkciju novih sudija očekuje tokom 2019. godine.
U 2018. godini, Upravni sud je bio su-organizator radionica, seminara i okruglih stolova, a sudije, savjetnici i službenici Suda pohađali su brojne obuke, čime su doprinijeli unaprjeđenju svojih znanja i boljem kvalitetu rada.  
Godišnji izvještaj o radu Upravnog suda Crne Gore za 2018. godinu, zainteresovana javnost može pogledati ili preuzeti ovdje.


Ostale informacije