Hag, 7. novembar 2016. godine


Državni Savjet Holandije i ACA Europe
 
“Postupak donošenja preliminarne odluke”
 
   Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, sudija Branka Lakočević, boravila je 7. novembra 2016. godine, u Hagu kako bi prisustvovala seminaru na temu “Postupak donošenja preliminarne odluke”, organizovanom od strane Državnog Savjeta Holandije i ACA-Europe (Udruženje Državnih Savjeta i Vrhovnih upravnih sudova Evropske unije).
     Nakon uvodnog obraćanja predsjednika ACA-Europe, gdin Piet Hein Donner u svečanoj sali Državnog Savjeta Holandije, državni savjetnici, gdin Johan van de Gronden, gđa Corinna Wissels i gđa Hanna Sevenster su predsjedavali seminarom u tri sesije pod radnim nazivima: “Saradnja sudova sa Evropskom komisijom”, “Saradnja između sudova prije zahtjeva za donošenje preliminarne odluke (na nacionalnom i evropskom nivou)” i “Komunikacija između suda koji podnosi zahtjev za preliminarnu odluku i Evropskog suda pravde”. Sve sesije su bile osmišljene tako da doprinesu interaktivnoj debati sudija-učesnika sa predstavnicom Evropskog suda pravde i predstavnicima Evropske komisije, koji su kroz pojedine slučajeve razmatrali savremene izazove koji se javljaju u komunikaciji sudova na nacionalnom i evropskom nivou povodom spornog pravnog pitanja. Predstavnici upravnog sudstva Njemačke, Velike Britanije, Austrije, Finske, Poljske, Francuske, Grčke i ostali, su kroz svoja izlaganja, nastojali razmijeniti iskustva međusobno, ali i sa predstavnicima ESP i EK, prilikom upućivanja zahtjeva za donošenje preliminarne odluke. U popodnevnoj, završnoj sesiji, sumirani su zaključci i pozdravljeni napori država EU i članica Udruženja ACA-Europe da i ubuduće sporna pitanja u praksi tumačenja i pravilne primjene evropskog prava, upućuju Evropskom sudu pravde putem zahtjeva za donošenje preliminarne odluke, a sve u cilju jedinstvene primjene evropskog prava.
     Učešće predsjednice Upravnog suda na ovom seminaru značajno doprinosi afirmaciji crnogorskog upravnog sudstva u Udruženju ACA-Europe, pogotovo imajući u vidu status Crne Gore kao zemlje kandidata za članstvo u EU. Uspostavljeni kontakt sa Udruženjem, sa čijim radom i mogućnostima se Upravni sud prvi put upoznao na ovom seminaru, kao i jačanje saradnje sa upravnim sudovima okruženja i EU, od izuzetnog su značaja u pogledu razmjene iskustava po pitanjima iz oblasti pravosuđa i uključivanja u sistem donošenja preliminarne odluke od strane Evropskog suda pravde, u pitanjima koja se javljaju kao sporna u praksi prilikom primjene i tumačenja evropskog prava. 
Ostale informacije