KOMISIJI ZA SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA

17. 07. 2014.

Upravni sud Crne Gore
Su.I.br.46/14
Podgorica, 17.07.2014.godina
 
 
 
                                KOMISIJI ZA SPRJEČAVANJE SUKOBA INTERESA
 
 
                                                                                                                                    PODGORICA
 
 
          Na osnovu čl. 24 Zakona o sprječavanju sukoba interesa, podnosim
 
 
                                                                           INICIJATIVU
 
 
 
Za utvrđivanje povrede člana 2. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, od strane Lora P. Markića  advokata iz Ulcinja i člana Sudskog savjeta Crne Gore
 
                                     
                                                                    OBRAZLOŽENJE
 
 
    U upravnom sporu, u predmetu U br. 2032/14, advokat i član Sudskog savjeta CG, Loro P. Markić,  je zastupnik tužilaca u istom.
 
Zakonom o o sprječavanju sukoba interesa ( čl. 2), propisano je da je javni funkcioner dužan da javnu funkciju vrši na način da javni interes ne podredi privatnom, kao i  da ne izaziva sukob interesa, a da sukob interesa postoji kad privatni interes javnog funkcionera utiče ili može uticati na nepristrasnost javnog funkcionera u vršenju javne funkcije.
 
Ustavom Crne Gore i Zakonom o Sudskom savjetu, između ostalog, propisano je da Sudski savjet  bira i razrješava sudije  i predsjednike  sudova, da razmatra izvještaje o radu sudova, prestavke i pritužbe na rad sudija i da odlučuje o disciplinskoj odgovornosti sudija.
 
Zakonom o advokaturi, propisano je da advokatura pruža pravnu pomoć fizičkim i pravnim licima a da pravna pomoć, između ostalog, obuhvata : sastavljanje tužbi, žalbi, molbi,  zastupanje i odbranu fizičkih i pravnih lica pred sudovima i zastupanje fizičkih I pravni lica u njihovim pravnim poslovima i interesima ( čl.3). Nadalje, Zakonom je propisano da poslove advokature vrše advokati (čl.2) a da advokati za vršenje poslova advokature imaju pravo na naknadu (čl.15).
 
 
 
Imajući u vidu navedena određenja Ustava CG, Zakona o Sudskom savjetu i Zakona o advokaturi,   istovremeno ( od strane istog lica) vršenje poslova Sudskog savjeta i poslova advokature, prestavlja podređivanje javnog interesa privatnim i da nesporno, u takvoj situaciji, postoji sukob interes u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa. Ovo iz razloga što privatni interes u vršenju poslova advokature i sticanje naknade po tom osnovu, od strane člana Sudskog savjeta,  može uticati na njegovu nepristrasnost u vršenju ove javne funkcije.
 
Konkretno,  mogućnost uticaja poslova advokature  u vršenje poslova Sudskog savjeta, ogleda se prije svega, što je realno očekivati da će sudije, u takvoj situaciji, biti pod stalnim pritiskom, bez obzira na njihovu samostalnost i nepristrasnost, kako će se ponašati u predmetima u kojima se član Sudskog savjeta pojavljuje kao  advokat- punomoćnik stranke, kako će se ponašati član Sudskog savjeta- advokat u situacijama kada Sudski savjet bude odlučivao, u okviru izvještaja o  radu sudija i   suda, i o  radu sudija gdje kao punomočnik stranke nije uspio u sporu, kako će se ponašati  u slučajevima napredovanja, razrešenja  tih  sudija, kako će se ponašati u slučajevim kada se izgubi  nadoknadu za poslove advokature. Na taj način stvara se mogućnost, radi privatnog interesa, za  zastrašivanje sudija, za podnošenje neosnovanih pritužbi na rad sudija, za  neosnovano pokretanje disciplinske odgovornosti sudija , za neosnovane zahtijeve za razrešenje sudija, za sprečavanje napredovanje sudija i t.d.,  stvara se pravna situacija  u kojoj   podnosilac takve inicijative, može na direktan i posredan način da odlučuje o statusu sudija, odnosno stvara se situacija u kojoj takvo lice može biti neobjektivno  pri donošenju odluka Sudskog savjeta.
 
Zbog svega navedenog, nesporno je da postoji konflikt interesa u istovremenom vršenju poslova člana Sudskog savjeta i poslova advokature i nesporno je da takva situacija  ima za posledicu podređivanja javnog interesa privatnim i da postoji mogućnost da  privatni interes ( zastupanje i sticanje naknade) može uticati na nepristrasnost advokata u vršenju poslova Sudskog savjeta.
 
Prilog: Tužba U.br.2032/14
 
                                                                                                                           PREDSJEDNIK SUDA,                                                                                                                                Branislav Radulović
 

Ostale informacije