Posjeta sutkinja Upravnog suda Crne Gore Generalnoj Skupštini "ACA Europe" organizacije u Hagu

17. 07. 2017.

Na poziv ACA Europe organizacije(Asocijacija Savjeta država i Upravnih sudova Evropske unije), dvije sutkinje Upravnog suda Crne Gore, Mirjana Milić i Ana Perović Vojinović , učestvovale su na seminaru pod nazivom „Better regulation“ i prisustvovale  godišnjoj Generalnoj Skupštini pomenute organizacije, u periodu od 14.05. - 17.05. ove godine u Hagu, Holandija. Na seminaru, na kojem su prisustvali predstavnici Upravnih sudova iz zemalja Evrope i Evropskog suda pravde, vodila se diskusija u kojoj mjeri postojeće administrativno pravo članica država Evropske unije, prati dinamiku  društvenih promjena  za ovu oblast, pa se na istom konstatovalo da važeća pravna pravila u dovoljnoj mjeri ne odgovaruju novonastalim društvenim odnosima tj. da se društveni odnosi mijenjaju u stepenu i intezitetu, tako da ovaj proces nije adekvatno pravno definisan. Na poziv predsjednika organizacije g-dina Piet Hein Donner, prisutnima na seminaru se obratio i premijer  Holandije Mark Rute kratkim izlaganjem, takođe na temu seminara i sa posebnim osvrtom na značaj djelovanja ACA Europe u prevazilaženju  problema koji se tiču društvenih zbivanja u Evropi a koja zahtijevaju pravovremenu primjenu odgovarajućih pravnih normi.  Što se tiče redovne godišnje Skupštine koja se održala nakon seminara, učesnicima  je predstavljen finansijski izvještaj organizacije za prethodni period.Organizator je u slobodnom vremenu upriličio učesnike okupljanjima, na kojima je omogućena neposredna komunicija u razmjeni iskustava i stavova povodom teme seminara a tim i vezano za aktuelna dešavanja u Evropi. 


Ostale informacije