Regionalna konferencija o primjeni prakse Evropskog suda za ljudska prava u upravnim sporovima

20. 07. 2018.

    Sudije Upravnog suda Crne Gore, Gordana Pot, Muzafer Hadžajlić i Mirjana Milić, bili su učesnici Regionalne konferencije o primjeni sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava u upravnom sporu. Konferencija se održala 17. maja 2018. godine u Beogradu na Pravnom Fakultetu Univerziteta Union, a događaj je organizovala Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA).  
 
    Učesnici konferencije bili su sudije upravnih i vrhovnih sudova, zastupnici država regiona pred Evropskim sudom za ljudska prava, predstavnici ministarstava pravde, pravnih akademija, kao i eksperti koji se bave zaštitom ljudskim pravima i upravnim pravom iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Srbije. Konferenciju su svečano otvorili dekan Pravnog Fakulteta Univerziteta Union u Beogradu, šef Upravnog Odbora ReSPA-e, predsjednica Upravnog suda Republike Srbije i koordinatorka projekta HELP za Zapadni Balkan, Kancelarija Savjeta Evrope u Beogradu.
 
    Cilj konferencije bio je predstaviti i objasniti najbitnije slučajeve Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP) koji se odnose na upravne sporove, te na taj način doprinijeti unaprijeđenju sudske prakse i uloge nacionalnih upravnih sudova na Zapadnom Balkanu, koji imaju obavezu da tumače i primjenjuju Evropsku Konvenciju o zaštiti ljudskih prava (EKLJP) u svakodnevnom radu.
    Tokom konferencije bila je predstavljena Studija sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava koja je primjenljiva u upravnom sporu. U okviru ove Studije, na konferenciji su predstavljeni i analizirani ključni slučajevi koji se odnose na materijalne garancije i osnovne procesne principe upravnog prava, a koji je ESLJP  razvio u oblasti prava na pravično suđenje (član 6 Konvencije), prava na zaštitu podataka (član 8 Konvencije), prava na pristup informacijama (član 10 Konvencije), prava na zaštitu imovine (član 1 Protokola br. 1 Konvencije), prava na slobodne izbore (član 3 Protokola br. 1 Konvencije) i protjerivanje stranaca u smislu primjenljivih standarda EKLJP-a. Bilo je riječi i o obrazloženju presuda u svijetlu nadležnosti ESLJP-a, sa posebnim osvrtom na to da se istaknu određeni elementi sudske tehnike, koji se mogu izvući iz sudske prakse tog suda, a koji mogu koristiti za upoređivanje postupanja nacionalnih sudova, te kao teme rasprava u okviru dijaloga jurisdikcija. Ovo čini jedan od bitnih aspekata tradicije sprovođenja pravde, jer upoređivanje domaćih i međunarodnih standarda i modaliteta postupanja tokom izrade presuda može biti put za unaprijeđenje nekih od načina postupanja ili obrazaca koji iz toga proističu.
 
     Posebna pažnja bila je posvećena i diskusiji tokom koje su autori Studije, prof. Violeta Beširević, prof. Dragoljub Popović i prof. Tanasije Marinković, razmijenili mišljenja i iskustava sa učesnicima konfencije o pomenutim temama.

Ostale informacije