Saopštenje za javnost

Godišnji izvještaj o radu Upravnog suda za 2018. godinu

Podgorica, 19.03.2019 - Upravni sud Crne Gore je, kako je to propisano članom 46 Zakona o sudovima, sačinio Godišnji izvještaj o radu suda za 2018. godinu, koji je dana 08. februara 2019. godine objavljen na zvaničnoj internet stranici suda (www.sudovi.me/uscg/izvjestaji-o-radu/).
Izvještaj sadrži analizu postignutih rezultata i ciljeva koje je Sud ostvario tokom godine, a u okviru kojeg je dat i pregled rada Upravnog suda na osnovu obrade statističkih podataka o ukupnim rezultatima rada u navedenom periodu.
U 2018. godini nastavljen je trend povećanog priliva predmeta, iako manji nego što je to bilo u 2017. godini, koji je prouzrokovao i veći ukupan broj predmeta u radu u protekloj godini, a samim tim i povećanu opterećenost sudija u izvještajnom peridu. Međutim, bez obzira na izazove sa kojima se susreće, Sud je riješio 103,7% predmeta u odnosu na priliv, što ga čini jednim od ažurnijih sudova u Crnoj Gori. A ovo sve bez posljedica za kvalitet rada i djelotvornu zaštitu građana, što je bio i glavni prioritet rada Suda. Naime, u prethodnoj godini Vrhovni sud je, po zahtjevu za ispitivanje sudske odluke, potvrdio 96,8% odluka Upravnog suda, dok je 3,1% odluka Suda ukinuto.
Pored ostvarenih rezultata u pogledu ažurnosti u radu, Sud se u 2018. godini posvetio i unaprjeđenju rada suda sa aspekta obezbjeđivanja nesmetanog funkcionisanja suda. Tako, započet je projekat sa SIGMA-om u okviru kojeg su izrađene dvije analize koje, između ostalog, sadrže i predlog preporuka i mjera koje Sud može preduzeti u cilju postizanja veće efikasnosti u radu. Na osnovu preporuka, podnešena je Inicijativa za izmjenu Zakona o upravnom sporu i Predlog za povećanje broja sudija Upravnog suda. Na osnovu Predloga o povećanju broja sudija, Sudski savjet je donio odluku o povećanju broj sudija Upravnog suda za dva sudijska mjesta, te se stupanje na funkciju novih sudija očekuje tokom 2019. godine.
U 2018. godini, Upravni sud je bio su-organizator radionica, seminara i okruglih stolova, a sudije, savjetnici i službenici Suda pohađali su brojne obuke, čime su doprinijeli unaprjeđenju svojih znanja i boljem kvalitetu rada.  
Godišnji izvještaj o radu Upravnog suda Crne Gore za 2018. godinu, zainteresovana javnost može pogledati ili preuzeti ovdje.


Ostale informacije