Sastanak predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore i potpredsjednika Vlade i ministra pravde sa predsjednicom i sudijama Upravnog suda Crne Gore

26. 07. 2018.

Dana 23. jula 2018. održan je sastanak predsjednice i sudija Upravnog suda Crne Gore sa predsjednicom Vrhovnog suda Crne Gore, g-đom Vesnom Medenicom i  potpredsjednikom Vlade i ministrom pravde, g-dinom Zoranom Pažinom.
Na sastanku su razmatrani izazovi sa kojima se susreće Upravni sud u svom radu, predlozi za prevazilaženje istih, kao i druga pitanja bitna za funkcionisanje suda.
Tokom sastanka razmatran je i polugodišnji izvještaj o radu Upravnog suda u okviru kojeg su sagledani statistički podaci. Konstatovano je da je i dalje prisutan trend povećanja priliva predmeta u sudu.
Predsjednica Upravnog suda je istakla da treba imati u vidu da se radi o specijalizovanom sudu gdje nije moguće koristiti mjere koje se nalaze na raspolaganju redovnim sudovima, kao što su delegacija predmeta i upućivanje sudija iz drugih sudova, i ukazala je na potrebu povećanja broja sudija, savjetnika i administrativnog osoblja, a sve u cilju boljeg i efikasnijeg rada suda. U tome pravcu izrađene su dvije analize od strane eksperata SIGME, a na osnovu inputa i smjernica dobijenih od sudija Upravnog suda. Predsjednica Vrhovnog suda i potpredsjednik Vlade su istakli da su analize sveobuhvatne, da su preporuke date u njima konkretne, i da bi njihova realizacija trebala da doprinese stvaranju boljeg ambijenta za rad Upravnog suda. Takođe, na osnovu ovih analiza predložene su i mjere u pogledu izmjena Zakona o upravnom sporu.
Na kraju je zaključeno da treba slijediti preporuke date u analizama, te da bi realizacija predloženih mjera znatno doprinijela poboljšanju efikasnosti rada suda. Što se tiče predloga za izmjenu Zakona o upravnom sporu, već tokom septembra mjeseca će se krenuti sa formiranjem radne grupe kako bi se predložene preporuke realizovale. Takođe, potrebno je odraditi sveobuhvatnu analizu o broju potrebnih sudijskih mjesta na nivou države, vidjeti stvarne potrebe svih sudova, i na osnovu toga donijetu odluku o povećanju broja sudija.Ostale informacije