Tri godine rada Suda-statistika

Podgorica, februar 2008

04. 02. 2008.

Podgorica, februar 2008
Tri godine rada Suda-statistika
 
1.Treću godinu rada (2007g.) Upravnog suda, karakteriše uvećan rast (priliv) predmeta (1862). Za ovu godinu karakterično je i to: da se trećina podnijetih tužbi odnosila na slobodan pristup informacijama(oko 600), da se svakom šestom tužbom tražila usmena rasprava (300) i da je podnijet veliki broj neurednih tužbi ( preko 30%). U ovoj godini, Sud je riješio je1801 predmet(detaljnije u Izvještaju o radu Upravnog suda za 2007g.).

U nastavku, ovog osvtra, daje se tabelarni pregled za tri godine rada Suda. Podaci se odnose se na: broj primljenih predmeta u pojedinoj godini, broj riješenih predmeta po godinama, broj predmeta koji je, u godini, ostao neriješen. Takođe daju se i podaci o: ukupnom broju primljenih predmeta, ukupanom broju riješenih predmeta i ukupnom broju neriješenih predmeta. U ovim podacima iskazani su samo predmeti U-upravni sporovi (1729), odnosno nijesu iskazani predmeti koji se odnose na: upis u birački spisak (UI), vanredna pravna sredstva protiv odluka u prekršajnom postupku (UPV;UPZ), privremene mjere (PM), i razne upravne predmete( UR)
  GODINA   PRIMLJENO   U RADU   RIJEŠENO   NERIJEŠENO
  2005 (842 od V. suda, 1443-priliv) 2285   2285   835   1450
  2006   1626   3076   1618   1458
  2007   1862   3.320   1.801   1.519
  Ukupno   5.773 -   4.354   1.519

U 2005 g., sud je do septembra radio sa tri sudije, a od septembra sa šest sudija, sedmi sudija je počeo da radi u aprilu 2006g.

2.Sudskim Poslovnikom nije utvrđena obaveza vođenja evidencije o odlukama po tužbama, pojedinačno za svaki tuženi organ. No bez obzira na to, Sud vodi internu evidenciju , tako da javnosti prezentiramo podatke o odlukama Upravnog suda, u 2007 g, po organima, čiji su akti, tužbom, osporavani u upravnom sporu.

Nazivi organa su dati kako su naznačeni u tužbama.
  Ukupno Odbijeno Poništeno Odbačeno Na drugi način
Skupština RCG-Generalni sekretarijat 17  2 11   3
Vlada RCG-Generalni sekretarijat 11 1 3   7
Država CG 1     1  
Min.unutraš.posl.i javne uprave 82  44 7 5 26 
Ministarstvo odbrane 3     1 2
Ministarstvo finansija 334  146 126 4 58
Ministarstvo prosvjete i nauke 6 2 2 1 1
Ministarstvo kulture,sporta i medija 7 2 2 2 1
Ministarstvo za ekonomski razvoj 59 17 18 7 17
Ministarstvo pomorstva,saobraćaja i telekomunikacija 2 1 1 2
Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede 18  12 4   2
Ministarstvo turizma i zaštite životne sredine 127 57 49 10 11
Ministarstvo zdravlja, rada i socijaln.staranja 356 158 158 16 24
Ministarstvo pravde 31 7 14   10
Poreska uprava 15 7 4 2 2
Uprava za nekretnine 291 132 126 15 18
Uprava carina 17 1 11   5
Centralni registar Privrednog Suda 4     4  
Komisija za žalbe RCG 58 18 32 4 4
Komisija za kontrolu postupaka javnih nabavki 23 10 8 3 2
Komisija za utvrđivanje konflikta interesa 8 1 2 5  
Komisija za hartije od vrijednosti 4 3 1    
Komisija za postavljenje i razrj.sudskih vjestaka 1 1      
Komanda vojnog okruga Podgorica 1       1
Komesarijat Vlade RCG za raseljna lica 1     1  
Vojska S i CG 2     1 1
Vojska CG 1       1
Generalštab vojske CG 5     1 4
Vojna pošta Podgorica 4       4
Policijska akademija 4       4
Agencija za prestrukturiranje privrede istrana ulaganja 9   9    
Agenicija za radio- difuziju 7 1   6  
Agencija za nacionalnu bezbjednost 2       2
Agencija za telekomunikacije 20 15 3 1 1
Agencija za izgradnju i razvoj 1     1  
Regulatorna agencija za energetiku 6 1 4   1
Savjet za privatizaciju 3 1 2    
Inžinjerska komora 1       1
Advokatska komora 4 1 1   2
Veterinarska uprava 1     1  
Fond PIO 5 1 1 1 2
Elektroprivreda Crne Gore 4     3 1
Elektrodistribucija Pljevlja 1     1  
Vrhovni državni tužilac RCG 1       1
Vrhovni sud RCG 3   2   1
Viši sud Bijelo Polje 1     1  
Apelacioni sud 1       1
Vijeće za prekršaje 1     1  
Direkcija za uređenje i izgradnju Kotor 4 3 1    
Centralna banka Crne Gore 1     1  
Telekom Crne Gore 1     1  
T_Mobile 1     1  
Auto škola „Delfin“ 1       1
Montenegro inžinjering 1 1      
Ekonomski fakultet 1   1    
Uprava za šume Pljevlja 3   1 2  
Željezara 1     1  
Javno preduzeće za upravljanjem morskim dobrom 1       1
13 Jul AD Plantaže 1     1  
Centar za socijalni rad 2 1   1  
Zavod za zapošljavanje 1 1      
Glavni grad-Opština Podgorica 10 3 5 2  
Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora-Podgorica 3 1   1 1
Odeljenje građevinske inspekcije-Podgorica 2       2
Opština Bijelo Polje 2     2  
Opština Herceg Novi 17 4 11 2  
Opština Kotor 19 7 8 3 1
Opština Tivat 12 9 1 1 1
Opština Nikšić 10 3 3 3 1
Opština Budva 26 2 6 3 15
Opština Mojkovac 5 3 2    
Opština Pljevlja 6   2 4  
Skupština Opštine Kolašin 2 1 1    
Opština Plav 2   1 1  
Skupština Opštine Žabljak 10 2   7 1
Skupština Opštine Plužine 1   1    
Opština Berane 1       1
Prestonica Cetinje 4   1 1 2
Opština Bar 2     1 1
Opština Ulcinj 4   1 2 1
Državna zajednica S i CG 1       1
Republika Srbija 1     1  
Ostalo 2       2
UKUPNO 1729 684 648 144 253
UKUPNO %   39.56% 37.47% 8.32% 14.63%

Ostale informacije