Ustavnom sudu Crne Gore

Podgorica decembar 2008

05. 12. 2008.

Podgorica decembar 2008
Ustavnom sudu Crne Gore

UPRAVNI SUD CRNE GORE
Su.br. IV – 131/08
Podgorica, 5.12.2008. godine


USTAVNOM SUDU CRNE GORE

P o d g o r i c a

Na osnovu člana 150 stav 2 Ustava Crne Gore, Upravni sud CG podnosi

P R E D L O G

za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o rješavanju stambenih potreba državnih službenika i namještenika ( Sl. List CG br. 69/08 ).

Odredba člana 32 stav 5 Odluke o rješavanju stambenih potreba državnih službenika i namještenika ( Sl. List CG br. 69/08 ), po mišljenju Upravnog suda, je nesaglasna sa Ustavom CG i Zakonom o sudovima ( Sl. List RCG br.5/02 , 49 /04 i 22/o8 ) i to ,
- članom 118 stav 2 Ustava RCG , i
- članom 24 stav 2 Zakona o sudovima .

O B R A Z L O Ž E NJ E

Odlukom o rješavanju stambenih potreba državnih službenika i namještenika, članom 32 st.5, propisano je da se protiv rješenja starješine organa donijetog u postupku rješavanja stambenih potreba službenika, može pokrenuti upravni spor.
Navedenim određenjem odstupa se od Ustavnog principa da sud sudi na osnovu zakona , kao i od određenja Zakona o sudovima da Upravni sud , pored poslova utvrđenih ovim zakonom ,vrši i druge poslove određene zakonom.
Prema tome , poslovi koji su u nadležnost Upravnog suda , mogu se određivati samo zakonom , a ne i podzakonskim aktom , tako da se Odlukom o rješavanju stambenih potreba državnih službenika i namještenika, nije mogla utvrditi nadležnost Suda, da u upravnom sporu odlučuje o zakonitosti akta starješine organa donijetog u postupku rješavanja stambenih pitanja službenika.

Iz iznijetih razloga Ustavni sud RCG svojom odlukom treba da utvrdi da odredba člana 32 stav 5 Odluke o rješavanju stambenih potreba državnih službenika i namještenika ( Sl. List CG br. 69/08 ) nije u saglasnosti sa Ustavom ( članom 118 stav 2 ) i Zakonom o sudovima ( članom 24 stav 2 . ).
PREDJEDNIK SUDA
Branislav Radulović.......napomena:


Odlukom Ustavnog suda Crne Gore (U. br. 164/08 od 12 februara 2009. g) utvrđeno je da odredba člana 32 stav 5 Odluke o rješavanju stambenih potreba državnih službenika i namještenika, nije u saglasnosti sa Ustavom Crne Gore i zakonom i da prestaje da važi danom objavljivanja odluke. Odluka je objavljena u Službenom listu CG br. 23/09

Ostale informacije