Kućni red

UPRAVNI SUD CRNE GORE
Su.I.br.89/15
Podgorica, 06.11.2015. godine
 
 
                Na osnovu člana 30 stav 1 Zakona o sudovima ("Sl.list CG", br.11/15) i člana 84 Sudskog poslovnika ("Sl.list CG", br.26/11) , propisujem
 
                                                   KUĆNI RED

I OPŠTE ODREDBE

                                                    Član 1

         Ovim kućnim redom propisuje se unutrašnji red u službenim prostorijama Upravnog suda Crne Gore (u daljem tekstu: službeni prostor) i mjere za održavanje reda i bezbjednosti u tim prostorijama.

                                                     Član 2

         Pravila o kućnom redu obavezujuća su za sve zaposlene, stranke u sudskim postupcima, njihove punomoćnike, zastupnike i branioce, druge učesnike u sudskom postupku, kao i sva druga lica koja se bilo kojim povodom zateknu u službenim prostorijama.

                                                     Član 3

         Unutrašnji red u zgradi sudova obuhvata:
         - način korišćenja službenih i drugih prostorija suda,
         - ulazak i boravak u službene prostorije,
         - obezbjedjenje uslova za neometan rad suda,
         - bezbjednost službenih prostorija i zaposlenih
         - zaštita imovine Suda.

                                                      Član 4

         Poslove održavanja reda u službenim prostorijama vrši ovlašćeni službenik Uprave policije CG i službenik Suda (u daljem tekstu: službeno lice).

                                                      Član 5

         Odstupanje od pravila o kućnom redu povlači odgovarajuće sankcije.II KORIŠĆENJE SLUŽBENIH PROSTORIJA

                                                      Član 6

         Svi zaposleni u sudu dužni su da službene prostorije koriste u svrhe za koje su namijenjene, te da savjesno i odgovorno čuvaju kancelarijski namještaj i ostalu opremu.
         U službenim prostorijama nije dozvoljeno stvaranje neprimjerene buke galamom, dovikivanjem, preglasnim razgovorom i smijehom koji bi ometali radni proces.
         Pušenje u službenim prostorijama nije dozvoljeno.III ULAZAK U SLUŽBENE PROSTORIJE, ZADRŽAVANJE STRANAKA I DRUGIH LICA                                                      Član 7         U zgradu, u kojoj su smještene službene prostorije, ulazi se na glavni ulaz, iz ul. Svetog Petra Cetinjskog bb, a službeno lice, prilikom ulaska stranaka u službene prostorije, dužno je da vrši propisanu kontrolu, uz upotrebu tehničkih uredjaja za detekciju.
         Službeno lice je obavezno vršiti identifikaciju stranaka i ostalih lica koja ulaze u službene prostorije suda, uvidom u njihove lične isprave, koje će zadržati do njihovog izlaska iz prostorija.
         Ako je u pitanju stranka, odnosno lice koje bez poziva traži prijem
kod predsjednika suda, sudije, službenika i namještenika, službeno lice dužno je da prethodno provjeri da li je stranki odobren prijem.
         Zabranjeno je zadržavanje u portirnici suda, te telefoniranje iz portirnice, kako zaposlenima u sudu, tako i strankama i ostalim licima.

                                                        Član 8

         Zabranjen je ulazak u službene prostorije van radnog vremena i isti je dozvoljen isključivo po dobijanju pismenog odobrenja od strane predsjednika suda na osnovu prethodno podnijetog pismenog zahtjeva.

                                                        Član 9

         Svi zaposleni u sudu dužni su pridržavati se pravila o radnom vremenu, od 08 do 16 časova.
 
 
 
IV OBEZBJEDJENJE PROSTORIJA U ZGRADI

                                                        Član 10

         Po završetku radnog vremena, sudski predmeti, službeni materijal, pečati, štambilji, kancelarijski materijal i predmeti veće vrijednosti se zaključavaju (član 95 Sudskog poslovnika).
         Zaposleni su dužni da provjere da li su u njihovim radnim prostorijama zatvoreni prozori, ugašena svijetla, električni uredjaji i aparati.

                                                        Član 11

         Ključevi od ulaznih vrata u službene prostorije, čuvaju se u posebnom ormaru za ključeve u portirnici suda i za njih je odgovorno službeno lice Suda.
         Jedan primjerak ključeva posjeduje predsjednik Suda. Takođe, jedan primjerak ključeva posjeduje Glavna portirnica zgrade.

V FILMSKO,TONSKO I DRUGO SNIMANJE

                                                        Član 12

         Na sudjenju nije dozvoljeno fotografisanje, filmsko, tonsko ili televizijsko snimanje osim kada za odredjeno sudjenje to odobri predsjednik Vrhovnog suda.
         Predsjednik Vrhovnog suda o tome odlučuje pismenom dozvolom sa kojom mora biti upoznat sudija koji rješava predmet i to najmanje 24 časa prije početka sudjenja.
         Ako je snimanje na sudjenju odobreno, vijeće može iz opravdanih razloga odlučiti da se pojedini djelovi sudjenja ne snimaju.
         Snimanje sudije, odnosno člana vijeća nije dozvoljeno.
         Kada se dozvoli snimanje, novinari, snimatelji i fotoreporteri, mogu unijeti u službene prostorije uredjaje za optička i akustička snimanja, s tim što podliježu kontroli službe obezbjedjenja.

VI POSEBNE ODREDBE

a) Pravila odijevanja

                                                      Član 13

         Sudije, službenici i namještenici , kao i lica koja ulaze i borave u službenim prostorijama, moraju biti prikladno odjevena na način kojim se čuva ugled i dostojanstvo suda.
         Lica iz stava 1 ovog člana ne mogu nositi sportsku odjeću, odjeću za plažu, odjeću od džinsa, niti drugu vrstu odjeće koja nije primjerena ugledu institucije suda.
         Licima koja svojim nedostojnim odijevanjem ili obuvanjem ne poštuju dostojanstvo suda biće od strane službenog lica onemogućen pristup, kao i licima u alkoholisanom stanju ili pod dejstvom narkotika.
         Sudije nose sudijsku togu na usmenim-javnim raspravama.
         b) poslovni izgled službenika                                                      Član 14         Karakteristike poslovnog izgleda zaposlenih u sudovima su jednostavnost i odmjerenost.
         Poslovni izgled žena podrazumijeva garderobu mirnijih boja, prilagodjenu prirodi posla koji obavlja (dužina suknje mora biti umjerena, obuća uredna bez izrazito visokih potpetica, sandale zatvorenih prstiju, kosa uredna i nakit sa mjerom).          Nije dozvoljeno nošenje odjeće bez rukava, dubokih dekoltea i šliceva, odjeće sa otvorenim ledjima ili ramenima, te pantalona iznad članka.
         Poslovni izgled muškarca podrazumijeva odjeću mirnijih boja, prilagodjenu prirodi posla koji obavlja (košulja jednobojna ili neupadljivog dezena, obuća uredna i elegantna, kosa, brada i brkovi uredni), dok je za sudije obavezna kravata.
c) Unošenje i iznošenje stvari i predmeta.                                                      Član 15         Inventarske stvari i predmeti mogu se unositi i iznositi iz prostorija samo kada to potrebe službe zahtijevaju.
         Odobrenje za unošenje i iznošenje stvari i predmeta daje lice koje
odredi predsjednik Suda i odobrenje se dostavlja službenom licu.                                                        Član 16         Službenici i druga lica koja ulaze u službene prostorije ne mogu unositi u prostorije pakete i uredjaje koji služe za optičko ili zvučno snimanje (fotoaparate, kinokamere, magnetofone, diktafone i sl.)
         Unešeni paketi i drugi predmeti navedeni u stavu 1 ovog člana ostaviće se do kraja radnog vremena, odnosno do izlaska lica iz prostorija na
mjestu koje odredi službeno lice.
         Na zahtjev službenog lica, službenici i namještenici, kao i stranke, dužni su da pokažu sadržinu paketa i drugih predmeta koji se
ostavljaju. 
                                                         Član 17         U službene prostorije ne može se unositi vatreno i hladno oružje.
         Ukoliko postoji osnovana sumnja da se kod odredjenog lica nalazi
oružje, službeno lice može izvršiti kontrolu i oduzeti nadjeno oružje.
         Oduzeto oružje predaje se nadležnom organu, u skladu sa zakonom.
         Izuzetno od odredaba ovog člana, nošenje oružja u zgradi sudova
dozvoljeno je samo službenicima obezbjedjenja.
 
         c) Održavanje čistoće u zgradi


 

                                                        Član 18         Za održavanje čistoće odgovorna je higijeničarka angažovana od strane suda, koja održava higijenu u službenim prostorijama, svakog radnog dana od 16,00 do 20,00 časova, dok se svake prve subote u mjesecu vrši generalno spremanje.
         Za funkcionalnu ispravnost pojedinih djelova sudske zgrade, namještaja, elektro, vodovodnih i kanalizacionih instalacija i toaletnih čvorova, kao i za urednost i ispravnost funkcionalnog prostora oko zgrade suda, odgovoran je zakupodavac.

VII ZAVRŠNE ODREDBE

                                                         Član 19

         Sa kućnim redom upoznaće se svi zaposleni u Sudu, kao i druga službena lica na koja se kućni red odnosi, te gradjani, isticanjem kućnog reda na oglasnoj tabli suda.

                                                          Član 20

         Kućni red stupa na snagu danom dostavljanja službenicima, odnosno danom oglašavanja na oglasnoj tabli Suda.
         Danom stupanja na snagu ovog kućnog reda, prestaje primjena Kućnog reda Su.I br. 18/2010 od 20.03.2010.godine.


                                                                                                                 PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                                     Branka Lakočević