Pravilnik o anonimizaciji podataka u sudskim odlukama Upravnog suda

Na osnovu člana 84 st. 2 i člana 101 Zakona o sudovima ("Sl. list RCG" br. 5/02, 49/04 i 22/08), donosim:

P R A V I L N I K
O ANONIMIZACIJI PODATAKA U SUDSKIM ODLUKAMA
UPRAVNOG SUDA


Opšta odredba

Član 1.

Ovim Pravilnikom uredjuje se način anonimizacije - zamjene i izostavljanja podataka u sudskim odlukama Upravnog suda - koje se objavljuju na web sajtu Suda.
Odluke Upravnog suda  objavljuju se u cjelini na web sajtu Suda, ali se podaci o strankam - fizičkim licima, na osnovu kojih ih je moguće identifikovati, zamjenjuju ili izostavljaju.

 Podaci koji se anonimiziraju

Član 2.
U sudskim odlukama Upravnog suda anonimiziraju se:
- ime i prezime fizičkog lica (tužioca, zainteresovanog lica, podnosioca zahtijeva u upravnom postupku i upravnom sporu).

- datum i mjesto rodjenja,
- jedinstveni matični broj gradjana (JMBG),
- poreski identifikacioni broj,
- broj lične karte, pasoša, vozačke dozvole i drugih ličnih dokumenata, kao i registarske oznake vozila,
- e-mail i web adresa.

Iz obrazloženja svih sudskih odluka anonimiziraju se dokazi koji predstavljaju službenu ili poslovnu tajnu.

Način anonimizacije

Član 3.

Riječi od kojih se sastoji ime i prezime zamjenjuje se inicijalima - velikim početnim slovima sa tačkom (npr. Petar Petrović - P.P.) a ako ima više lica sa istim inicijalima dodaje se redni broj (P.P.1; P.P.2).

         Adresa,  mjesto rodjenja, sjedište pravnog lica, zamjenjuju se tako što se  upisuju početna velika slova iz naziva mjesta sa tačkom, a ulica, broj i druge oznake se izostavljaju (Podgorica - P.; Herceg Novi - H.N.)

         Datum rodjenja zamjenjuje se tri tačke (rodjen/a ...).

         Jedinstveni matični broj gradjana naveden u takstu sudske odluke zamjenuje se oznakom JMBG ... .

         Poreski identifikacioni broj naveden u tekstu sudske odluke zamjenuje se sa oznakom PIN ...

         Brojevi ličnih dokumenata navedeni u tekstu sudske odluke se izostavljaju, ali se navodi vrsta dokumenta - lična karta ...; pasoš ... i slično.

         Iz registarskih oznaka vozila tačkama se zamjenjuje sve oznake sem oznake grada (PG ...; DG ...).

         E-mail i web adresa zamjenjuje se tačkama (Petar.Petrović@gov.me - e-mail ...; www.co.me - www ...).

Podaci koji se ne anonimiziraju

Član 4.

Ne anonimiziraju se podaci o pravosudnim organima koji su po zakonu nadležni za preduzimanje radnji i postupanje kao što su: naziv suda, broj predmeta, oznaka spisa, broj i datum donošenja odluke, sastav suda (imena predsjednika vijeća i članova vijeća, zapisničara), naziv ostalih pravosudnih organa i podaci o identitetu njihovih predstavnika ( tužilaca i njihovih zamjenika), podaci o organima i licima koji obavljaju policijske poslove i dr.

Sudske odluke koje se ne anonimiziraju

Član 5.

         Ne anonimiziraju se sudske odluke kada je odlučeno da se javno objave u sredstvima infomisanja u izvornom tekstu u skladu sa zakonskim odredbama.

Član 6.

         Ovaj pravilnik  biće objavljen na veb sajtu Upravnog suda Crne Gore.

 


PREDSJEDNIK SUDA ,
Branislav Radulović