Pravilnik o korišćenju i upotrebi vozila

03. 03. 2016.

Na osnovu člana 5. stav 3. Uredbe o uslovima i načinu korišćenja prevoznih sredstava i svojine Crne Gore ("Sl.list Crne Gore", br.21/10, 11/15), donosim


PRAVILNIK

O KORIŠĆENJU I UPOTREBI VOZILA UPRAVNOG SUDA CG

I Osnovna odredbeČlan 1

Ovim pravilnikom bliže se uredjuje korišćenje i upotreba službenih vozila Upravnog Suda CG (u daljem tekstu: Sud).

II Način korišćenja i upotrebe službenih vozila

Član 2

Službena vozila koriste se za obavljanje poslova koji proističu iz nadležnosti Suda, a naročito za:


    prevoz opreme, kancelarijskog i drugog potrošnog materijala;

    prevoz poštanskih pošiljki;

    dostavaljanje spisa predmeta i druge dokumentacije, kada je to neophodno;

    službena putovanja u zemlji i inostranstvu, učestvovanje na seminarima, savjetovanjima, kursevima i sl.; i

    obavljanje drugih poslova, kada ekonomičnost, hitnost i efikasnost obavljanja poslova nalažu upotrebu vozila.


Izuzetno, predsjednik Suda ima pravo na stalnu upotrebu službenog vozila, kada je uveden prekovremeni rad u Sudu ili kada je organizovano dežurstvo u Sudu.


Član 3

Službeno vozilo: ŠKODA –FABIJA, TDI, 1400 kub., zadužuje lice koje obavlja poslove kurira.
Službeno vozilo: ŠKODA –OKTAVIJA, TDI, 2000 kub., zadužuje predsjednica Suda.
Izuzetno, po nalogu predsjednice Suda, službeno vozilo mogu koristiti i drugi službenici suda, radi obavljanja poslova iz nadležnosti  Suda.
Službeno vozilo: OPEL INSIGNIA, CDTI, 1600 kub., zadužuje predsjednica Suda.
Izuzetno, po nalogu predsjednice Suda, službeno vozilo mogu koristiti i drugi službenici suda, radi obavljanja poslova iz nadležnosti  Suda.

Član 4

Prije početka vožnje, obavezno se vrši pregled službenog vozila, obezbijedjuju dokumenta koja prate vozilo, i preuzmaju mjere radi otklanjanja eventualno uočenih nedostataka.
Lice koje koristi vozilo dužno je da odmah, prijavi svaku uočenu promjenu ili tehnički problem na vozilu radi opravke ili zamjene djelova na  vozilu.
U slučaju nezgode ili kvara na službenom vozilu, odmah se obaviještava sekretar Suda.
Opravka ili zamjena djelova na vozilu može se vršiti samo po odobrenju predsjednika Suda.

Član 5

Službeno vozilo se svakog radnog dana parkira na za to namijenjenom mjestu, na službenom parkingu suda, najkasnije do kraja radnog vremena, odnosno do 16:00 časova.
Odobrenje za korišćenje službenog vozila van radnog vremena i u neradne dane, za vršenje  poslova iz čl.2 ovog pravilnika, može dati predsjednik  Suda.

Član 6
Troškovi goriva pravdaju se računom ili drugom dokumentacijom koja se dostavlja računovodstvu.
 

Član 7

Ako to nalažu razlozi hitnosti obavljanja posla ili drugi opravdani razlozi, sudija, odnosno službenik suda,može koristiti privatni automobil u službene svrhe uz saglasnost predsjednika suda.
U slučaju iz stava 1 ovog člana službeniku pripada naknada troškova u skladu sa propisima.

III Završna odredba

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu, narednog dana od dana  objavljivanja.  
                                                
PREDSJEDNIK SUDA,
Branka Lakočević s.r.