Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Upravnog suda Crne Gore

Na osnovu člana 55 Zakona o sudovima ("Sl.list CG", broj 11/2015 ) i čl. 19 Sudskog poslovnika ("Sl.list CG", br.26/11 i 44/12), uz saglasnost Vlade  Crne  Gore, donosim
 
 
 
         PRAVILNIK O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI I SISTEMATIZACIJI UPRAVNOG SUDA
                                                                  CRNE GORE

 
 
                                                     Član 1
 
Ovim pravilnikom utvrdjuje se unutrašnja organizacija i sistematizacija Upravnog suda Crne Gore (u daljem tekstu: Sud).
 
 
 
I. ORGANIZACIONE JEDINICE, NJIHOV DJELOKRUG I MEĐUSOBNI ODNOS
 
                                                    Član 2
 
Poslove sudske uprave vrši  Služba za poslove sudske uprave.
Služba za poslove sudske uprave, ima uže organizacione jedinice, i to:
- Kancelariju za informacione, računovodstvene i druge poslove, i
- Sudsku pisarnicu .
 
                                                   Član 3
 
Savjetnički poslovi (stručno saradnički) obavljaju se van organizacionih jedinica.
Poslovi iz stava 1 ovog člana, su poslovi koji se odnose na: izradu nacrta odluka; izradu predloga stručnih stavova i mišljenja; izučavanje pravnih problema; praćenje ujednačenosti prakse na nivou sudskih vijeća i suda; predlaganje pravnih rješenja, i drugi poslovi po nalogu sudije i predsjednika suda, osim onih koji su Zakonom stavljeni u isključivu nadležnost sudije.
 
 
 
 
                                                  Član 4
 
            U Službi za poslove sudske uprave obavljaju se poslovi koji obezbjeđuju pravilan i blagovremen rad i poslovanje suda, a naročito: unutrašnji raspored poslova u sudu; postupanje po predstavkama i pritužbama stranaka kada su one neposredno dostavljenje ovom sudu; vodjenje propisanih evidencija i izvještaja; rad biblioteke i arhive; vodjenje "Su" upisnika u koje se zavode pismena koja se odnose na poslove sudske uprave, davanje informacija o radu suda, sudija i podataka iz službenih evidencija suda, organizacija i rad sjednica sudija, priprema rješenja o pravima i obavezama službenika i namještenika po osnovu rada; prijavljivanje i odjavljivanje službenika kod nadležnih fondova; formiranje personalnih dosijea i vođenje kadrovske evidencije službenika i namještenika; priprema odgovarajućih informacija; poslovi koji se odnose na unutrašnju organizaciju i sistematizaciju; poslovi biblioteke i arhive; informacioni i računovodstveni poslovi, evidencija imovine suda, nabavka kancelarijskog i potrošnog materijala, kao i drugi poslove predvidjene Sudskim poslovnikom.  
 
                                                    Član 5
 
Kancelarija za informacione, računovodstvene i druge poslove vrši poslove koji se odnose na: izradu izvještaja i drugih informacija o radu suda i sudija, službene evidencije suda, obezbjeđivanje zakona i drugih propisa, stručne  literature i službenih listova, vođenje registra sudske prakse, vođenje službenih evidencija, arhiviranje spisa; arhivsko sređivanje građe; održavanje arhivskih prostorija; izrada liste kategorija; vođenje arhivskih knjiga, prepisa i kopija službenih arhivskih spiskova i spisa; obrada odluka kod određenih sudija i vijeća, daktilografske poslove i poslove koji se odnose na dostavljanje sudske pošte strankama i drugim učesnicima u postupku, održavanje knjižnog fonda i informacione baze podataka, saradnju sa državnim organima u vezi sa propisima koje primjenjuje sud i računovodstveno-materijalne poslove.
 
 
                                                 Član 6
 
Sudska pisarnica vrši poslove koji se odnose na: administrativnu obradu i vođenje svih knjiga upisnika, imenika i evidencija u sudu, osim poslova sudske uprave; administrativni protok spisa od momenta prijema u sudu do ekspedicije spisa nadležnom organu; davanje osnovnih obavještenja zainteresovanim strankama i učesnicima u sudskom postupku iz službenih evidencija suda; vođenje ročišnika; evidencije ročišta; zakazivanje suđenja; poslovi tehničke obrade sudskih odluka, poziva suda, naredbi, rješenja i drugih pismena u sudskom postupku; poslovi informatičke evidencije rada pojedinih sudija, sudskih odjeljenja, izrade izvještaja o radu suda po pojedinim referatima, sudijama, vrstama predmeta, starosti predmeta; izrada statisičkih izvještaja o radu suda; naplata sudske takse; izrada pismenih materijala; poslovi organizacije suđenja; neposredno razgledanje i prepisivanje predmeta koji su u postupku pred sudom; izrada prepisa odluka; upotrebe sudskih pečata, poslovi sudskog portira i vozača suda; drugi poslovi neophodni radi obezbjeđivanja osnovnih uslova za funkcionisanje suda, kao i druge poslove određene Sudskim poslovnikom.
                                                Član 7
        Međusobni odnosi organizacionih jedinica u Sudu zasnivaju se na načelima jedinstva u izvršavanju poslova iz nadležnosti suda, uzajamne saradnje, obavještavanja i dogovaranja, poštovanja prava, dužnosti i odgovornosti, u skladu sa zakonom i aktima suda.
 
II SISTEMATIZACIJA POSLOVA I ZADATAKA
 
 
                                               Član 8
 
U Upravnom sudu sistematizuje se ukupno 37 izvršioca.
 
Redni
br.
Naziv radnog mjesta,zvanje i uslovi za  obavljanje poslova u određenom zvanju Broj
Izvršilaca
              
Opis poslova
 
 
 
 
1-6c
 
 
 
 Savjetnik/ca 
Posebni uslovi: Visoko obrazovanje u obimu 240 kredita CSPK-a (VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja), pravni fakultet, položen pravosudni ispit, pet godina radnog iskustva
 
 
 
9
 
Obavlja stručne poslove za sudije počev od obrade spisa predmeta, izrade nacrta odluka u postupku, izrade predloga stručnih stavova, mišljenja, sentenci, pribavljanja podataka iz sudske prakse, praćenja ujednačenosti prakse na nivou sudijskih odjeljenja i suda, izučavanja pravnih problema, predlaganja pravnih rješenja  i drugih poslova po nalogu sudije i predsjednika suda, osim onih koji su Zakonom stavljeni u isključivu nadležnost sudije, vrši i druge poslove koji mu se stave u zadatak.
7-8a
 
 
Samostalni/a savjetnik/ca II za pravne poslove
Posebni uslovi:
Visoko obrazovanje u obimu 240 kredita CSPK-a (VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja), pravni fakultet, položen pravosudni ispit, tri godine radnog iskustva
 
3 Proučava sudsku praksu, priprema mišljenja za potrebe predsjednika suda, učestvuje u pripremi pravnih stavova Suda;obavlja poslove pružanja informacija u vezi sa propisima, sudskom praksom, uporedno pravnim shvatanjima i mišljenjima; obezbjedjuje nabavku zakona i drugih propisa, stručne literature i službenih listova; prikuplja sudsku praksu, pravne stavove i mišljenja i stara se o njihovom objavljivanju; pribavlja uporedno - pravna shvatanja i mišljenja; ostvaruje saradnju sa državnim organima, lokalnom samoupravom i drugim pravnim licima u vezi sa propisima koje primjenjuje sud; obavlja druge poslove iz djelokruga odjeljenja.
 
 
 
Služba za poslove sudske uprave
 
9
 
 
Sekretar/ka suda
Posebni uslovi:
Visoko obrazovanje u obimu 240 kredita CSPK-a (VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja), pravni fakultet, pet godina radnog iskustva, položen pravosudni ispit, znanje engleskog jezik, poznavanje rada na računaru.
 1 Organizuje rad službe sudske uprave; rukovodi službom, postupa po pritužbama i predstavkama na rad suda; učestvuje u pripremi materijala za sjednice sudija (kolegijuma); priprema izvještaje i druge informcije o radu suda i sudija, vrši poslove  vezane za ostvarivanje prava iz rada i po osnovu rada uposlenih u sudu; vodi službene evidencije suda i obavlja druge poslove koje mu odredi predsjednik suda.
 
 
Kancelarija za informacione,  računovodstvene i druge poslove
 
10 Savjetnik/ca III –na održavanju informacione-komunikacione infrastrukture i podršku
Posebni uslovi:
Više obrazovanje, od najmanje 180 kredita CSPK-a(VI nivo kvalifikacije obrazovanja), Elektro-tehnički fakultet ili fakultet iz informatičko tehnološke oblasti,
poznavanje rada na računaru, programiranje i automatska obrada podataka, položen stručni ispit i najmanje jednu godinu radnog iskustva
 1 Radi poslove podrške korisnicima u segmentu sistemskog softvera i saradjuje u procesu održavanja informacionog sistema, podsistema i aplikacija; radi na održavanju računarske opreme i izboru neophodnog hardvera; stara se o ispravnosti opreme; učestvuje u instaliranju i održavanju hardverske, sistemske i komunikacione infrastrukture; učestvuje u pripremama standarda u oblasti mrežene infrastrukture; vrši poslove implementacije i konfiguracije komunikacione infrastrukture; vrši popravku hardverskih kvarova na klijentskim računarima, komunikacionoj opremi i serverskoj infrastrukturi;  druge poslove po nalogu starješine organa, i pretpostavljenog službenika koji je odgovoran za radni proces.
11 Samostalni/a referent/kinja
operater
Posebni uslovi : -Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a (IV nivo kvalifikacije obrazovanja), položen stručni ispit, 3 godine radnog iskustva, poznavanje rada na računaru
 
  1 Vrši poslove evidencije i unosa informacija u bazu podataka suda; obavlja tehničko-administrativne poslove vezane za sudsku praksu i biblioteku, vođenje evidencije; i obavlja druge poslove iz djelokruga odjeljenja.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 Samostalni/a referent/kinja
sekretarica predsjednika suda
Posebni uslovi :
Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a(IV nivo kvalifikacije obrazovanja),položen stručni ispit,3 godine radnog iskustva
  1 Obavlja prijem pošte adresirane lično presjedniku suda; sređuje materijal za sjednice i sastanke, vodi evidenciju zakazanih sjednica i sastanaka kojima treba da prisustvuje predsjednik suda i o tome ga blagovremeno obavještava, prijavljuje stranke za predsjednika i sekretara suda, posreduje kod uspostavljanja telefonskih i elektronskih  veza za predsjednika suda; obavlja i druge poslove koje odredi predsjednik suda.
13  Samostalni/a referent/kinja -
za poslove računovodstva
Posebni uslovi :
Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a(IV nivo kvalifikacije obrazovanja), položen stručni ispit, 3 godine radnog iskustva
 
 
  1 Vrši poslove koji se odnose na izvršavanje  zadataka  finansijskog rukovanja, prikupljanja i deponovanja novca u banke; priprema obračunske liste za obračun plata zaposlenih i drugih ličnih primanja; vodi blagajničko poslovanje (podizanje i isplata gotovine); vodi knjige blagajne i usaglašava stvarno stanje sa knjigovodstvenim stanjem i vrši druge poslove iz djelokruga odjeljenja.
 
14
 
Samostalni/a referent/kinja -
blagajnik
Posebni uslovi :
Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a(IV nivo kvalifikacije obrazovanja), položen stručni ispit, 3 godine radnog iskustva
 
  1 Vrši poslove koji se odnose na izvršavanje zadataka finansijskog rukovanja, prikupljanja i deponovanja novca u banke; priprema obračunske liste za obračun plata zaposlenih i drugih ličnih primanja; vodi blagajničko poslovanje (podizanje i isplata gotovine); vodi knjige blagajne i usaglašava stvarno stanje sa knjigovodstvenim stanjem i vrši druge poslove iz djelokruga odjeljenja.
 
 
 
 
Sudska pisarnica
 
15
 
 
 
 
Samostalni/a referent/kinja -
za poslove sudske pisarnice
Posebni uslovi :
Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a(IV nivo kvalifikacije obrazovanja), položen stručni ispit, 3 godine radnog iskustva
 
  1 Vrši prijem stranaka, vodi statističke podatke vezane za pisarnicu i arhivu i odgovara za njihovu tačnost i potpunost; čuva pečate suda koji su dati pisarnioci i vodi evidenciju o njima; vrši nabavku opreme, sitnog i potrošnog inventara; prima i izdaje sve nabavljene stvari i vodi evidenciju o njima; vodi evidenciju o prijemu i izdavanju prema magacinskim primanjima i izdavanjima, vodi potrebnu kartoteku o potrošnom materijalu, vrši zaduženja putem reversa sitnog i potrošnog materijala, vodi evidenciju opreme po zaduženjima; vrši i druge poslove pedviđene Zakonom o sudovima i Sudskim poslovnikom.
 
16-17 Samostalni/a referent/kinja -
upisničar
Posebni uslovi :
Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a(IV nivo kvalifikacije obrazovanja), položen stručni ispit, 3 godine radnog iskustva.
 
  2 Vodi upisnike, imenike i pomoćne knjige, stara se o naplati sudske takse, vrši prijem i otpremanje pismena, otvara i pregleda poštu, stavlja prijemni štambilj; stara se o arhivi suda, odlaže u arhivu predmete prispjele iz pisarnice; na zahtjev sudija i predsjednika dostavlja na uvid predmete iz arhive, vodi o tome evidenciju i stara se da predmeti budu blagovremeno vraćeni; stara se o čuvanju sudskih upisnika i imenika koji nijesu u upotrebi; naplaćuje taksu; vrši prijem i ekspediciju podnesaka i pošte; obavlja i druge poslove iz djelokruga odjeljenja.
 
 
 
 
 
18 Samostalni/a referent/kinja -
arhivar
Posebni uslovi :
Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a(IV nivo kvalifikacije obrazovanja)stručni ispit, 3 godine radnog iskustva
 
 1 Vodi upisnike, imenike i pomoćne knjige, stara se o naplati sudske takse, vrši prijem i otpremanje pismena, otvara i pregleda poštu, stavlja prijemni štambilj; stara se o arhivi suda, odlaže u arhivu predmete prispjele iz pisarnice; na zahtjev sudija i predsjednika dostavlja na uvid predmete iz arhive, vodi o tome evidenciju i stara se da predmeti budu blagovremeno vraćeni; stara se o čuvanju sudskih upisnika i imenika koji nijesu u upotrebi; naplaćuje taksu; vrši prijem i ekspediciju podnesaka i pošte; obavlja i druge poslove iz djelokruga odjeljenja.
19-26e Samostalni/a referent/kinja -
daktilograf-
zapisničar
Posebni uslovi :
Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a(IV nivo kvalifikacije obrazovanja), položen stručni ispit, 3 godine radnog iskustva, poznavanje daktilografije
  12 Obavlja poslove zapisničara na raspravama; vrši daktilografsku izradu sudskih odluka; zadužuje predmete od upisničara; vrši prozivku stranaka; postupa po naredbi o zakazivanju ročišta ili po rješenju donijetom na ročištu i u tom pravcu obavlja administrativno-tehničke poslove; stavlja i pakuje predmete radi ekspedicije, piše pozive i dostavnice i dostavlja ih na otpremanje, zadužuje se potrebnim materijalom i inventarom, vrši prepis sudskih odluka i drugih akata, stara se o obračunavanju i naplati takse u predmetima sa kojima postupa, vrši ovjere prepisa, vrši sravnjivanje prepisa sa izvornikom,vrši sređivanje spisa prije predaje upisničaru, obavlja i druge poslove.
 
 
27
 
Samostalni/a referent/kinja -
Posebni uslovi :
Srednje obrazovanje u obimu od 240 kredita CSPK-a(IV nivo kvalifikacije obrazovanja), položen stručni ispit, 3 godine radnog iskustva
 
  2 Vrši poslove koji se odnose na: prijem svih pismena upućenih Sudu rada preko pošte ili neposredno i otklanja nedostatke koji se mogu otkloniti prilikom prijema pošte, vrši zavođenje odnosno evidenciju kroz knjige prijema pošte, odvaja pismena prema hitnosti i materiji i vrši raspored po organizacionim jedinicama; vrši otpremu pošte preko dostavne knjige organima i institucijama; fotokopiranje materijala po potrebi; obavlja poslove interne dostave pošte i ekspediciju pošte; preuzima pošiljke i predaje pošiljke pošti, podnosi mjesečni izvještaj o radu, vodi pomoćne evidencije predviđene kancelarijskim poslovanjem za potrebe suda -skrećeni djelovodnik, interne i dostavne knjige,  i obavlja druge poslove koji mu se stave u zadatak.
 
 28  Viši/a namještenik/ca portir,telefonista
Posebni uslovi :
Srednje obrazovanje u obimu od 180 kredita CSPK-a(III nivo kvalifikacije obrazovanja), položen stručni ispit, 3 godine radnog iskustva
 
 
 1 Kontroliše ulazak stranaka u prostorije suda; daje obavještenja strankama o rasporedu prostorija suda, vodi evidenciju urednog dolaska i odlaska radnika sa posla; opslužuje telefonsku centralu i dr.
 
 
 
 
V. ZAVRŠNE ODREDBE
                  
 
 
                                                            Član 9
 
Raspoređivanje službenika i namještenika izvršiće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.
 
 
 
                                                         Član 10
 
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Upravnog Suda Crne Gore ( Su I 1/o5, 40/ 06, 13 /o7 , 26 / 08, 27/13 i 82/14)
 
 
                                                        Član 11
 
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Suda, a nakon davanja saglasnosti od strane Vlade Crne Gore.
 
 
Broj: Su I br. 58/15
Podgorica, 29.09.2015. godine
                                                                                                                       PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                                         Branka Lakočević