Upravni sud Crne Gore

Nadležnost

Upravni sud Crne Gore osnovan je Zakonom o sudovima (Sl.list RCG 5/02, 49/04). Sud je počeo sa radom u januaru 2005. godine. Do početka rada Upravnog suda, sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata bila je obezbijeđena u okviru upravnog odeljenja Vrhovnog suda RCG. Upravni sud je nadležan za teritoriju Crne Gore. Sjedište Suda je u Podgorici.

U nadležnosti Upravnog suda je odlučivanje u upravnom sporu kao i vršenje drugih poslova propisanih zakonom. Ovo podrazumijeva da Sud u svom radu primjenuje više od stotinu zakona Crne Gore i više stotina propisa organa lokalne uprave.

Ukoliko se na jedinstven način posmatra odlučivanje, kako javne uprave tako i Suda, o pravima i obavezama fizičkih i pravnih lica, onda se može reći da se Upravni sud praktično javlja kao organ koji u trećem, a izuzetno u drugom stepenu, odlučuje o tim pravima i obavezama.

U Crnoj Gori postoji tradicija upravnog spora odnosno odlučivanje o zakonitosti upravnih akata. Naime, u Knjaževini Crne Gore, saglasno Ustavu iz 1905g. i Zakonu o Državnom savjetu iz 1906g., Državni savjet je rješavao žalbe na ministarska rješenja, a odluke Savjeta donijete povodom tih žalbi bile su obavezujuće za ministre.

Sudije-organizacija


Prema Zakonu o sudskom savjetu i sudijama ("Sl. list CG" br. 11/15), za sudiju Upravnog suda može biti birano lice koje je radilo najmanje 8 godina kao sudija, državni tužilac, advokat, notar, profesor pravnih nauka ili na drugim pravnim poslovima.

Sud je, najprije, shodno Odluci o broju sudija u Upravnom sudu ( iz 2004g.), imao predsjednika i četiri sudije. Izmjenama Odluke (iz aprila 2005), broj sudija je uvećan za još tri sudije. Odlukama Sudskog savjeta, iz novembra 2008g, februara 2011 g., za još dvoje sudija i Odlukom o broju sudija u sudovima iz maja 2015. godine za još dvoje sudija,  tako da Upravni sud ima predsjednika i jedanaest sudija.

Sud rješava u vijeću od tri sudije. Saglasno Godišnjem rasporedu poslova, Upravni sud ima četiri vijeća. Vijeća nijesu specijalizovana što znači da vijeća odlučuju o tužbama iz svih upravnih oblasti.

Sudska administracija


Poslove sudske administracije vrši Služba za poslove sudske uprave ustanovljena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Upravnog suda. U okviru Službe su : Kancelarija za informacione, racunovodstvene i druge poslove i Sudska pisarnica i arhiva. Za obavljanje poslova sudske uprave sistematizovano je 37 službenickih mjesta. Sudskom administracijom rukovodi sekretar Suda.


Javnost rada


Dostupnost javnosti rada Suda, odnosno upoznavanje javnosti sa odlukama,postupcima,pravnim stavovima, inicijativama, predlozima i svim drugim pitanjima iz rada Suda, je osnovni princip rada Suda. To je način kontrole rada Suda i način sticanja povjerenja građana i ukupne javnosti u zakonit rad Suda. U tom smislu objavljene su brošure: Odluke (izvodi) za 2005 i 2006g., Postupanje pred Upravnim sudom, Priručnik za sudije, Zbirke odluka Upravnog suda za 2005 , 2006 , 2007 , 2008 , 2009 i 2010.g. , i Izvještaji o radu Suda za 2005, 2006 , 2007, 2008 , 2009 i 2010.g. Krajem 2007g. postavljen je web sajt Upravnog suda. Od januara 2008.g na sajtu se daju presude svakodnevno, istovremeno sa njihovom dostavom strankama.

Saradnja suda


Upravni sud ima stalnu saradnju sa Ministarstvom pravde i Centrom za edukaciju sudija, a sa Upravom za kadrove saradnju u edukaciji državnih službenika koji rade na poslovima odlučivanju o pravima i obavezama fizičkih i pravnih lica. Sud je počeo da razvija saradnju sa Upravnim sudom Hrvatske i Upravnim sudom Slovenije. Eksperti USAID-Checckija inovirali su sistem upravljanja predmetima i rad sudske pisarnice. U 2007g. ostvarena je saradnja sa SIGMOM ( Organizacijom za ekon. saradnju, razvoj i EU).

Upravni sud je dobitnik priznanja " OTVORENA VRATA" , dodijeljenog od strane Asocijacije mladih novinara Crne Gore (AMN), kao jedan od pet najboljih i najotvorenijih organa u primjeni Zakona o slobodnom pristupu informacijama u 2006g.