Izmjenjeni godišnji raspored poslova za 2018. godinu

11. 07. 2018.


Izmjenjeni godišnji raspored poslova za 2018. godinu

06. 03. 2018.


Godišnji raspored poslova za 2018. godinu

26. 01. 2018.


Izmijenjeni godišnji raspored poslova za 2017. godinu

25. 09. 2017.

UPRAVNI SUD CRNE GORE
Su. I br. 35/17
Podgorica, 25.09.2017. godine


          Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, na osnovu člana 31 Zakona o sudovima ("Sl.list CG" br. 11/15) i člana 11 do 15 Sudskog  poslovnika ("Sl.list CG" 65/16), 25. septembra 2017. godine, donosi

                                            
                               IZMIJENJENI GODIŠNJI RASPORED POSLOVA U
                                            UPRAVNOM SUDU CRNE GORE
                                                       ZA 2017. GODINU
 
 
 

I. SUDSKA UPRAVA
Predsjednica Upravnog suda Crne Gore Branka Lakočević rukovodi poslovima sudske uprave, organizuje rad i preduzima mjere radi urednog i blagovremenog obavljanja poslova u sudu, donosi godišnji raspored poslova i obezbeđuje njegovo izvršavanje.
Predsjednicu suda zamjenjuje sudija Gordana Pot.
 
II. SUDSKA ODELJENJA
Upravni sud ima Upravno odeljenje.
 
1. UPRAVNO ODJELJENJE

Upravno odjeljenje vrši poslove koji se odnose na odlučivanje u upravnom sporu o: zakonitosti upravnog akta i drugih upravnih aktivnosti, u cilju obezbjeđivanja sudske zaštite prava i pravnih interesa fizičkih i pravnih lica i drugih stranaka, povrijeđenih postupanjem državnih organa, organa državne uprave, organa lokalne samouprave, organa lokalne uprave, ustanova i drugih subjekata koji vrše javna ovlašćenja, kao i u cilju zaštite javnog interesa kad je zakonom propisano.

Predsjednica odjeljenja je sudija Gordana Pot, koja ujedno zamjenjuje predsjednicu Suda u slučaju njene odsutnosti ili spriječenosti.
Predsjednik odjeljenja saziva i rukovodi upravnim odjeljenjem.
Upravno odeljene zasijeda po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.Upravno odjeljenje ima četiri vijeća, u sastavu:

A. Gordana Pot– predsjednik vijeća,
     Dragan Đuretić - član vijeća,
     Ana Perović Vojinović - član vijeća,
 
Kad je Gordana Pot izvjestilac, predsjednik vijeća je Dragan Đuretić.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika vijeća ili člana vijeća koji nije izvjestilac, postupaće sudija Biserka Bukvić, a u slučaju njene spriječenosti sudija Mirjana Milić.
 
B. Biserka Bukvić – predsjednik vijeća,
     Mirjana Milić - član vijeća,
 
Vijeće B se popunjava sudijama Fadilom Kardovićem, Svetlanom Radošević i Anom Perović Vojinović, vodeći računa pri tome o ravnomjernoj opterećenosti imenovanih sudija.
 
Kad je Biserka Bukvić izvjestilac, predsjednik vijeća je Mirjana Milić.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika vijeća ili člana vijeća koji nije izvjestilac, postupaće sudija Svetlana Budisavljević, a u slučaju njene spriječenosti sudija Dragan Đuretić.
 
C. Vojin Lazović- predsjednik vijeća,
    Svetlana Radošević - član vijeća,
    Fadil Kardović – član vijeća,
 
Kad je Vojin Lazović izvjestilac, predsjednik vijeća je Fadil Kardović.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika vijeća ili člana vijeća koji nije izvjestilac, postupaće sudija Muzafer Hadžajlić, a u slučaju njegove spriječenosti sudija Dragan Đuretić.

D. Svetlana Budisavljević - predsjednik vijeća,
    Branka Lakočević – član vijeća.
    Muzafer Hadžajlić - član vijeća
 
Kad je Svetlana Budisavljević izvjestilac, predsjednik vijeća je Muzafer Hadžajlić.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika vijeća ili člana vijeća koji nije izvjestilac, postupaće sudija Vojin Lazović, a u slučaju njegove spriječenosti sudija Ana Perović Vojinović.
 

Izmjena Vijeća

Sudije ne mogu mijenjati sastav Vijeća određen rasporedom poslova.
Izuzetno, iz opravdanih razloga sastav Vijeća se može promijeniti i to samo u slučaju odsutnosti sudije, odnosno sudije koji ga zamjenjuje.
O zahtijevu odlučuje Predsjednik suda u skladu sa godišnjim rasporedom poslova.
U spisu predmeta se prilaže zahtijev i obavještenje povodom zahtijeva.
 
 
 
Održavanje sjednica Vijeća


Vijećanja i usmene rasprave se moraju održavati u terminima koji su određeni od strane Vijeća, odnosno u pozivu za održavanje usmene rasprave.
Datum održavanja usmene rasprave određuje Vijeće.


Odloženo dejstvo tužbe

Ukoliko je podnijet zahtjev za odlaganje izvršenja upravnog akta do donošenja pravosnažne odluke o upravnoj stvari (čl. 15 Zakona o upravnom sporu), sud odlučuje rješenjem, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema zahtjeva.
 
2. SUDSKA PRAKSA

Sudija Gordana Pot određena je za praćenje i proučavanje sudske prakse.
Odluka Suda, prije dostavljanja pisarnici, dostavlja se sudiji Gordani Pot. Ukoliko je odluka u suprotnosti sa zauzetim pravnim stavom, sudija Gordana Pot inicira sazivanje Sjednice sudija,radi rješavanja sporne situacije po tom pitanju.
Pojedine poslove vezane za sudsku praksu, po nalogu sudije Gordane Pot, obavljaće savjetnici, i to: Nevenka Boljević, Tatjana Cerović Krpović, Ivana Sekulić, Milena Rajković i Davor Stojković.
Poslove tehničke podrške, obavljaće PRIS administratori Upravnog suda, Marijana Lopičić i Bojan Čvorović.
Sudiji Gordani Pot, određenoj za praćenje i proučavanje sudske prakse, mjerila utvrđena za sudiju umanjuju se za 50%.
 
III. OBAVLJANJE I RASPORED POSLOVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA


Obavljanje poslova

Sudski službenici, odnosno namještenici obavljaju poslove i zadatke u skladu sa Zakonom o sudovima, Sudskim poslovnikom, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, kao i po nalozima predsjednice suda.
Sekretar Suda
 
Poslove sekretara Suda obavlja Vladimir Orović. Sekretar suda pomaže predsjednici u vršenju poslova sudske uprave, ostvaruje saradnju i kontakte sa sudovima, sarađuje sa Upravom za kadrove u vezi sa raspisivanjem javnih i internih oglasa, priprema izvještaje i druge informacije o radu suda i sudija, vrši poslove vezane za ostvarivanje prava iz rada i po osnovu rada zaposlenih u sudu; vodi postupak i donosi rješenje po zahtjevima za slobodan pristup informacijama u posjedu suda, priprema nacrte naredbi, uputstava i odluka koje donosi predsjednica suda, učestvuje u izradi akta o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, vodi službene evidencije suda i obavlja druge poslove koje mu odredi predsjednica suda.  
Savjetnici
Obavljaju poslove za sudiju i vijeće koji se odnose na obradu spisa predmeta; izradu nacrta odluka, predloga pravnih stavova, mišljenja, sentenci, proučava pravna pitanja potrebna za rad sudija u pojedinim predmetima; priprema referate potrebne za zauzimanje pravnih stavova; pribavlja podatke iz sudske prakse, prati ujednačenost prakse na nivou suda i vrši druge poslove po nalogu sudije i predsjednika suda, osim onih koji su zakonom stavljeni u isključivu nadležnost sudije.
 
Raspored savjetnika
 
Savjetnici se raspoređuju:

- Mirjana Bogdanović, Milena Rajković i Aleksandar Pešić u Vijeće A,
- Tatjana Cerović Krpović, Milena Milić i Božidar Belada u Vijeće B,
- Nevenka Boljević, Davor Stojković i Kristina Novović u Vijeće C i
- Ivana Sekulić, Selman Adžović, Majda Kardović i Tamara Bulajić u Vijeće D.
 
Napomena: Savjetnice Lidija Novović, Maja Stojanović i Jovana Vujačić se nalaze na porodiljskom odsustvu, te se iste shodno tome neće raspoređivati u sudska vijeća, do njihovog povratka.


Portparol suda
Poslove portparola suda će obavljati sudija Ana Perović Vojinović.
Samostalne referentkinje - sudske zapisničarke - operaterke su:
 Marina Nedović, Rajka Milović, Danijela Dedić, Snežana Popov, Maja Ulićević, Ljiljana  Adžić, Nataša Sekulić, Zorka Milačić, Bosiljka Popović i Dragana Paunović.
 Maja Ulićević, Dragana Paunović i Zorka Milačić određuju se za rad u vijeću A.
 Rajka Milović, Ljiljana Adžić određuju se za rad u vijeću B.
 Marina Nedović i Nataša Sekulić određuju se za rad u vijeću C.
Snežana Popov i Danijela Dedić određuju se za rad u vijeću D.
Napomena: Zapisničarka Bosiljka Popović se nalazi na porodiljskom odsustvu, te se shodno tome neće raspoređivati u sudsko vijeće.
 Norma savjetnicima

Savjetnici će, po prethodnom dogovoru sa sudijama, zaduživati predmete po redosledu prispijeća, u skladu sa utvrđenom normom.
Broj predmeta kojim se zadužuju savjetnici je :
- savjetnik/ca - 180 predmeta,


IV. RJEŠAVANJE PREDMETA

Predmeti će se isključivo rješavati po redosledu prijema.
Izuzetno na obrazloženi zahtjev stranke, predmetu se može dati prioritet u rješavanju, ukoliko se o tome saglase predsjednik Suda i sudija kome je predmet dodijeljen u rad.
Na predlog predsjednika Suda, sudija će uzeti u rad predmet, koji je od posebnog značaja za stranku ili za koji je zainteresovana javnost, bez obzira na redosled prijema.

V. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA
 Godišnji raspored poslova stupa na snagu dana 25.09.2017. godine.                                                      PREDSJEDNICA SUDA                                                     
                                                             Branka Lakočević s.r.    

Godišnji raspored za 2017. godinu

11. 01. 2017.

UPRAVNI SUD CRNE GORE
Su. I br. 1/17
Podgorica, 09.01.2017. godine


          Predsjednica Upravnog suda Crne Gore, na osnovu člana 31 Zakona o sudovima ("Sl.list CG" br. 11/15) i člana 11 do 15 Sudskog  poslovnika ("Sl.list CG" 65/16), 15. januara 2017. godine, donosi

                                            
                                         GODIŠNJI RASPORED POSLOVA U
                                            UPRAVNOM SUDU CRNE GORE
                                                       ZA 2017. GODINU
 
 
 

I. SUDSKA UPRAVA
Predsjednica Upravnog suda Crne Gore Branka Lakočević rukovodi poslovima sudske uprave, organizuje rad i preduzima mjere radi urednog i blagovremenog obavljanja poslova u sudu, vrši raspored poslova i obezbeđuje njegovo izvršavanje.
Predsjednicu suda zamjenjuje sudija Gordana Pot.
 
II. SUDSKA ODELJENJA
Upravni sud ima Upravno odeljenje i Odeljenje sudske prakse.
 
1. UPRAVNO ODJELJENJE

Upravno odjeljenje vrši poslove koji se odnose na odlučivnje u upravnom sporu o: zakonitosti upavnih akata, zakonitosti drugih pojedinačnih akata kada je to zakonom određeno.

Predsjednica odjeljenja je sudija Gordana Pot, koja ujedno zamjenjuje predsjednicu Suda u slučaju njene odsutnosti ili spriječenosti.
Predsjednik odjeljenja saziva i rukovodi upravnim odjeljenjem.
Upravno odeljene zasijeda po potrebi, a najmanje jednom mjesečno.

Upravno odjeljenje ima četiri vijeća, u sastavu:

1. Gordana Pot– predsjednik vijeća,
     Dragan Đuretić - član vijeća,
     Ana Perović Vojinović - član vijeća,
 
Kad je Gordana Pot izvjestilac, predsjednik vijeća je Dragan Đuretić.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika vijeća ili člana vijeća koji nije izvjestilac, postupaće sudija Biserka Bukvić, a u slučaju njene spriječenosti sudija Dr Vesna Vučković.


2. Biserka Bukvić – predsjednik vijeća,
    Dr. Vesna Vučković – član vijeća,
    Mirjana Milić - član vijeća,
 
Kad je Biserka Bukvić izvjestilac, predsjednik vijeća je Dr. Vesna Vučković.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika vijeća ili člana vijeća koji nije izvjestilac, postupaće sudija Svetlana Budisavljević, a u slučaju njene spriječenosti sudija Svetlana Radošević.
 
3. Vojin Lazović- predsjednik vijeća,
    Svetlana Radošević - član vijeća,
    Fadil Kardović – član vijeća,
 
Kad je Vojin Lazović izvjestilac, predsjednik vijeća je Fadil Kardović.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika vijeća ili člana vijeća koji nije izvjestilac, postupaće sudija Muzafer Hadžajlić, a u slučaju njegove spriječenosti sudija Dragan Đuretić.

4. Svetlana Budisavljević - predsjednik vijeća,
    Branka Lakočević – član vijeća.
    Muzafer Hadžajlić - član vijeća
 
Kad je Svetlana Budisavljević izvjestilac, predsjednik vijeća je Muzafer Hadžajlić.
U slučaju spriječenosti ili odsutnosti predsjednika vijeća ili člana vijeća koji nije izvjestilac, postupaće sudija Vojin Lazović, a u slučaju njegove spriječenosti sudija Fadil Kardović.
 
Vanredni pravni ljekovi
 
O vanrednim pravnim ljekovima odlučuje sud u vijeću od pet sudija.
Osim tri člana vijeća kod kojih se predmet nalazi u radu, petočlano vijeće čine i dva predsjednika vijeća, i to:
 
-Za vijeće 1: Biserka Bukvić i Vojin Lazović
-Za vijeće 2: Gordana Pot i Svetlana Budisavljević
-Za vijeće 3: Gordana Pot i Biserka Bukvić
-Za vijeće 4: Biserka Bukvić i Vojin Lazović

Izmjena Vijeća

Sudije ne mogu mijenjati sastav Vijeća određen rasporedom poslova.
Izuzetno, iz opravdanih razloga sastav Vijeća se može promijeniti i to samo u slučaju odsutnosti sudije, odnosno sudije koji ga zamjenjuje.
O zahtijevu odlučuje Predsjednik suda u skladu sa godišnjim rasporedom poslova.
U spisu predmeta se prilaže zahtijev i obavještenje povodom zahtijeva.
 
 
 
Održavanje sjednica Vijeća


Vijećanja i usmene rasprave se moraju održavati u terminima koji su određeni od strane Vijeća, odnosno u pozivu za održavanje usmene rasprave.
Datum održavanja usmene rasprave određuje Vijeće.


Privremene mjere
Kad je u pitanju rješavanje privremenih mjera (čl. 14 Zakona o upravnom sporu) predsjednikom Vijeća smatra se sudija kojem je rasporedom predmeta dodijeljen isti.


 
2. SUDSKA PRAKSA

Sudija Gordana Pot određena je za praćenje i proučavanje sudske prakse.
Odluka Suda, prije dostavljanja pisarnici, dostavilja se sudiji Gordani Pot. Ukoliko je odluka u suprotnosti sa zauzetim pravnim stavom, sudija Gordana Pot inicira sazivanje Sjednice sudija, da se Sjednica sudija izjasni o istom.
Pojedine poslove vezane za sudsku praksu, po nalogu sudije Gordane Pot, obavljaće savjetnici, i to: Nevenka Boljević, Tatjana Cerović Krpović, Ivana Sekulić, Milena Rajković i Davor Stojković.
Poslove tehničke podrške, obavljaće PRIS administratori Upravnog suda, Marijana Lopičić i Bojan Čvorović.
Sudiji Gordani Pot, određenoj za praćenje i proučavanje sudske prakse, mjerila utvrđena za sudiju umanjuju se za 50%.
 
III. OBAVLJANJE I RASPORED POSLOVA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA


Obavljane poslova

Sudski službenici, odnosno namještenici obavljaju poslove i zadatke u skladu sa Zakonom o sudovima, Sudskim poslovnikom, Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji, kao i po nalozima predsjednice suda.
Sekretar Suda
 
Poslove sekretara Suda obavlja Vladimir Orović. Sekretar suda pomaže predsjednici u vršenju poslova sudske uprave, ostvaruje saradnju i kontakte sa sudovima u cilju obezbjeđivanja pravilnog i blagovremenog vršenja poslova sudske uprave, i priprema nacrte naredbi, uputstava i odluka koje donosi predsjednica suda.
Savjetnici su:
Lidija Novović
Tatjana Cerović Krpović
Nevenka Boljević
Mirjana Bogdanović
Marija Hajduković
Ivana Sekulić
Jovana Vujačić
Maja Stojanović 
Milena Rajković
Davor Stojković
Tijana Badnjar
 
 
Vrše poslove iz djelokruga suda za koje je potrebna posebna stručnost i samostalnost u radu. Takođe proučavaju pravna pitanja u pojedinim predmetima, izrađuju nacrte sudskih odluka i vrše samostalno ili pod nadzorom sudija, i po njihovim uputstvima, stručne poslove predviđene zakonom i sudskim poslovnikom.
 
 
Raspored savjetnika i pripravnika

Savjetnici i pripravnici raspoređuju se:

- Mirjana Bogdanović i Milena Rajković u Vijeće 1,
- Tatjana Cerović Krpović, Božidar Belada i Filip Dedić u Vijeće 2,
- Nevenka Boljević i Davor Stojković u Vijeće 3 i
- Ivana Sekulić i Tijana Badnjar u Vijeće 4.
 
Napomena: Savjetnice Marija Hajduković, Lidija Novović, Maja Stojanović i Jovana Vujačić se nalaze na porodiljskom odsustvu, te se iste shodno tome neće raspoređivati u sudska vijeća, do njihovog povratka.


Portparol suda
Poslove portparola suda, privremeno će obavljati Milena Rajković.
Samostalne referentkinje - sudske zapisničarke - operaterke su:
 Marina Nedović, Rajka Milović, Danijela Dedić, Snežana Popov, Maja Ulićević, Ljiljana  Adžić, Nataša Sekulić, Zorka Milačić, Bosiljka Popović i Dragana Paunović.
 Maja Ulićević, Dragana Paunović i Zorka Milačić određuju se za rad u vijeću 1.
 Rajka Milović, Ljiljana Adžić i Nataša Sekulić određuju se za rad u vijeću 2.
 Marina Nedović i Bosiljka Popović određuju se za rad u vijeću 3.
Snežana Popov i Danijela Dedić određuju se za rad u vijeću 4.
 Norma savjetnicima

Savjetnici će, po prethodnom dogovoru sa sudijama, zaduživati predmete po redosledu prispijeća, u skladu sa utvrđenom normom.
Broj predmeta kojim se zadužuju savjetnici je :
- savjetnik/ca - 180 predmeta,


IV. RJEŠAVANJE PREDMETA

Predmeti će se isključivo rješavati po redosledu prijema.
Izuzetno na obrazloženi zahtjev stranke, predmetu se može dati prioritet u rješavanju, ukoliko se o tome saglase predsjednik Suda i sudija kome je predmet dodijeljen u rad.
Na predlog predsjednika Suda, sudija će uzeti u rad predmet, koji je od posebnog značaja za stranku ili za koji je zainteresovana javnost, bez obzira na redosled prijema.

V. PRELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA
 Godišnji raspored poslova stupa na snagu dana 11.01.2017. godine.
                                                                                                                                                                                                                                                                   PREDSJEDNICA SUDA                                                      
                                                                                                    Branka Lakočević s.r.