Odluka o izboru pripravnika u sudovima

09. 07. 2018.

Odluka o izboru pripravnika u sudovima donijeta na osnovu Rang liste po javnom oglasu Su I br.132/18, objavljenom 01.06.2018. godine u Službenom listu Crne Gore, Dnevnom listu „Pobjeda“ i internet stranici Vrhovnog suda Crne Gore, dostupna je na web stranici Vrhovnog suda u odjeljku Oglasi: http://sudovi.me/vrhs/oglasi/
 
Kabinet predsjednice

Okrugli sto na temu slobode izražavanja

Bijela, hotel "Park"

05. 07. 2018.


Uvodno izlaganje predsjednice Vrhovnog suda Vesne Medenice


Uvaženi partneri iz AIRE Centra,

Drage sudije,

Dame i gospodo,
 
Čast mi je da pozdravim sve učesnike ljetnje sesije Okruglog stola, čija je tema sloboda izražavanja u praksi crnogorskih sudova.   

Dozvolite da na početku izrazim istinsku zahvalnost i zadovoljstvo povodom  potvrde o nastavku saradnje Vrhovnog suda Crne Gore, Britanske ambasade i AIRE Centra, koja je u proteklih tri godine bila ispunjena međusobnim uvažavanjem, kreativnim mišljenjima i konkretnim rezultatima. Produženje našeg projekta predstavlja lijep povod da se ukratko osvrnem na neke od naših realizovanih aktivnosti.

Vrijednosti koje dijelimo su iskazane u svakoj aktivnosti koju smo sproveli, a njihovi rezultati su postignuti početkom ove godine, kada smo predstavili Izvještaj o primjeni Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u praksi Vrhovnog suda Crne Gore. Naime, u izvještaju je razmatrana usklađenost nacionalne prakse crnogorskih sudova sa praksom Evropskog suda za ljudska prava i ocijenjeno da je u crnogorskim sudovima vidljiv napredak u pogledu primjene Konvencije, i to konkretno u pogledu obrazlaganja odluka o pritvoru, odlučivanja o kontrolnim zahtjevima i u oblasti slobode izražavanja. Najveća vrijednost Izvještaja je u datim preporukama, koje će pomoći sudijama da u svakodnevnom radu kvalitetnije primjenjuju relevantne standarde iz prakse Suda u Strazburu.

Svjesni toga da se konvencijsko pravo ne može samo saznati iz teksta Konvencije i njenih protokola, već iz presuda Evropskog suda, čija praksa konstantno evoluira, zajedno sa partnerima smo pristupili usavršavanju sudija najvišeg suda u državi i promociji efektivne primjene evropskih standarda kod nižestepenih sudova. Takođe, na svim skupovima smo pozivali sudije da se u svojim odlukama pozivaju na stavove Evropskog suda, ali na dosljedan način, i u onoj mjeri koja je neophodna za obezbjeđenje prava na obrazloženu presudu. Ovdje posebno želim istaći da je potreba za primjenom standarda iz sudske prakse Evropskog suda najviše izražena upravo u oblasti slobode izražavanja, kao jednog od temelja svakog demokratskog društva.

Postignuti generalni rezultati projekta i nesumnjivi napredak u primjeni standarda u oblasti slobode izražavanja, nas podstiču na dalji rad na praktičnoj primjeni Konvencije u tom pogledu, ali i u drugim aspektima, u bliskoj saradnji sa britanskim partnerima, a sve u cilju unaprjeđenja stvaranja pravnog prostora, zasnovanog na poštovanju ljudskih prava i sloboda garantovanih Konvencijom.

Današnja tema je izuzetno važna za crnogorsko sudstvo, polazeći od značaja slobode izražavanja i potrebe za njenim daljim unaprjeđenjem, na čemu konstantno ulažemo napore. Međutim, kada je u pitanju izvještavanje medija o pravosudnim pitanjima i kritika sudova i sudija od strane advokata, prepoznajemo da i dalje postoji prostor za napredak ambijenta masovnih  medija u Crnoj Gori i edukacije o razumijevanju sudskog postupka.

Sudije i advokati treba da dijele istu obavezu - da poštuju načela pravičnog suđenja, te da konstruktivnim odnosima doprinesu ostvarenju prava stranaka i kreiranju povjerenja javnosti u pravosuđe. Naime, da bi se steklo povjerenje javnosti, potreban je apsolutni centralizam kičme pravosudnog sistema - nezavisnog i nepristrasnog sudstva, tužilaštva, kao efikasnog organa gonjenja i advokature, kao branilaca prava stranaka koji čuvaju ugled advokature i doprinose opštoj pravničkoj kulturi.  

Da bi pravosuđe pravilno funkcionisalo u svom punom kapacitetu, dijalog i komunikacija tokom postupka, treba da budu zasnovani na etičkim vrijednostima svih profesionalaca koji su uključeni u postupak.

Nažalost, nerijetko je prisutan primjer očiglednog i neprihvatljivog nepoštovanja suda od strane advokata, usmjerenog na sudije lično, pretvarajući njihov rad u objekat kritizerstva.

U takvim prilikama, sudstvo mora odgovoriti snažom reakcijom u vidu pravilne i potpune primjene procesnih zakona, poštujući garancije iz člana 6 Konvencije i uspostavljanjem  potrebne ravnoteže između potrebe da se zaštiti autoritet sudstva, s jedne strane, i potrebe da se zaštiti pravo advokata na slobodu izražavanja, sa druge strane. Jedino na taj način se može stvoriti kod javnosti percepcija o sudskoj vlasti, koja uživa besprekoran autoritet i kao takva garantuje vladavinu prava.

Zahvaljujem na pažnji i želim vam uspješan nastavak Okruglog stola.
 
 

Okrugli sto na temu slobode izražavanja

04. 07. 2018.

Okrugli sto na temu „Sloboda izražavanja-Evropska konvencija o ljudskim pravima i relevantno zakonodavstvo i praksa u Crnoj Gori“, održaće se 5-6. jula, u hotelu „Park“ u Bijeloj, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore i Aire Centra iz Londona.

Okrugli sto će otvoriti Miraš Radović, sudija Vrhovnog suda Crne Gore i Biljana Braithwaite, programska menadžerka za Zapadni Balkan u AIRE centru, dok će se drugog radnog dana prisutnima obratiti Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore i Alison Kemp, britanska ambasadorka u Crnoj Gori.

Sudije Vrhovnog, Apelacionog suda Crne Gore, Viših sudova u Podgorici i Bijelom Polju i zastupnica Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava (ESLJP) tokom dva radna dana diskutovaće o slobodi izražavanja u članu 10 EKLJ -uslovu da svako miješanje u ostvarivanje ove slobode mora da bude u skladu sa zakonom, da ima legitiman cilj i da bude srazmjerno, izvještavanju medija o pravosudnim pitanjima – pitanjima vezana za pravo na slobodu izražavanja u članu 10 EKLJP i pravo na pravično suđenje u članu 6 EKLJP, kao i o slobodi izražavanja sudija i kritici sudova i sudija od strane advokata koji zastupaju u predmetu i drugih zainteresovanih strana. Predavač na Okruglom stolu je Mirjana Lazarova Trajkovska, bivša sudija ESLJP.

Vrhovni sud u saradnji sa AIRE Centrom, uz podršku Britanske ambasade, počev od 2015. godine, sprovodi projekat „Implementacija Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u sudovima u Crnoj Gori”. Cilj projekta je stvaranje pravnog prostora zasnovanog na poštovanju ljudskih prava i sloboda garantovanih Konvencijom. Indikator uspjeha projekta jeste dostignuti nivo usavršavanja sudija, posebno sudija Vrhovnog suda Crne Gore, u oblasti ljudskih prava i sloboda, usvajanja evropskih standarda i njihove pune primjene u nacionalnom pravnom poretku.
 
 
Kabinet predsjednice

Sazvana Konstitutivna sjednica Sudskog savjeta

03. 07. 2018.

Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica sazvala je Konstitutivnu sjednicu Sudskog savjeta za srijedu, 4. jul 2018. godine, sa početkom u 13.00h.
    
Jedina tačka Dnevnog reda Konstitutivne sjednice je izbor predsjednika i zamjenika Sudskog savjeta na određeno vrijeme do izbora i proglašenja novih članova Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.
 
Sjednica će se održati u sali Sudskog savjeta na III spratu (Ul. Miljana Vukova bb, Stara zgrada SDK).

Pozivamo novinare/snimatelje da snime uvodne kadrove Konstitutivne sjednice Sudskog savjeta.
 
Kabinet predsjednice

Utvrđena Rang lista kandidata za prijem pripravnika u sudovima

28. 06. 2018.

Rang lista kandidata za prijem 62 pripravnika u sudovima, utvrđena po javnom oglasu Su I br.132/18, objavljenog 01.06.2018. godine u Službenom listu Crne Gore, Dnevnom listu „Pobjeda“ i internet stranici Vrhovnog suda Crne Gore, dostupna je na web stranici Vrhovnog suda u odjeljku Oglasi: http://sudovi.me/vrhs/oglasi/
 
Kabinet predsjednice