DAN CRNOGORSKOG SUDSTVA

IZLAGANJE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA VESNE MEDENICE

Uvažene koleginice  i kolege sudije,
poštovani gosti,
 vaše ekselencije,
 dame i gospodo,
 
Želim vas sve pozdraviti, gostima se zahvaliti što su svojim prisustvom učinili da ovaj dan i pored onog što ga istorija čini posebnim i nama bude danas poseban.
 
Sa nama su i pored svih vas predsjednik Skupštine Crne Gore gdin Ranko Krivokapić, potpredsjednik Vlade i ministar pravde gdin Duško Marković, te predsjednik Ustavnog suda prof. Milan Marković, koje lično pozdravljam.
 
Istorija crnogorskog sudstva kao najljepši dragulj državno-pravne povjesnice crnogorske, čini zlatnu granu crnogorskog duha izraslu na pravdi i pravici, mudroj i zadatoj riječi, bistroj pameti, poštenom i hrabrom srcu, što oblikovaše čudesne i jedinstvene čojske zakone.
 
Sudstvo je i danas jedna od institucija najveće vrijednosti u svakom društvu, a kao samostalna i odgovorna vlast koncipirana i uredjena po principima podjele vlasti.
 
Uvažene koleginice i kolege, dragi gosti, vaše ekselencije, ovo moje izlaganje danas neće obilovati statističkim podacima i drugim podacima koji su svojstveni u prigodi obilježavanja istorijskih datuma i osvrta na postignute rezultate, jer kroz transprarenstnost rada sudske vlasti svima su rezultati rada dostupni, a i više puta sam o njima govorila i javno ih prezentovala.
 
Zato ćete mi dozvoliti da se osvrnem na crnogorsko sudstvo u zamahu evropskih integracija, a ono u tom zamahu ne želi biti imuno na zahtjeve koji stižu od Evropske komisije i država članica Evropske unije.
 
Nakon usvajanja Akcionih planova za poglavlja 23 i 24, u kojima su predstavnici sudstva aktivno uzeli učešća, spremni smo za sve predstojeće evropske izazove prepoznate u nedavno objavljenom Izvještaju o napretku Crne Gore za 2013. godinu.

Iako je u Izvještaju Brisel prepoznao napredak u oblasti sudstva, naročito manifestovanog kroz povećanje transparentnosti rada i smanjenje zaostalih predmeta, crnogorske sudije i administracija i dalje će u potpunosti i prioritetno biti posvećeni unapređenju efikasnosti, ažurnosti i efektivnosti svog rada. Svjesni smo da je to jedini ispravni put ka uspostavi pune vladavine prava i pravne sigurnosti, ali i da je to naš doprinos izgradnji Crne Gore kao moderne demokratije.

Usvajanjem ustavnih amandmana u skladu sa preporukama Venecijanske komisije, Zakona o sudovima i sudskom savjetu, ojačaće se nezavisnost i nepristrasnost sudstva. Novim načinom izbora i razrješenja predsjednika Vrhovnog suda, sastava i nadležnosti Sudskog savjeta konačno smo se oslobodili ocjene političke zavisnosti sudstva, što je i konstatovano od strane Evropske komisije.

No, reformu sudske vlasti nije moguće nastaviti samo izmjenama Ustava i zakona. Da bi ovaj sistem mogao odgovoriti svojim zadacima, potrebno je obezbijediti osnovne pretpostavke koje se tiču njegove suštinske nezavisnosti i nepristrasnosti, materijalne opremljenosti, autoritativnosti i posebnog adekvatnog pozicioniranja u sistemu podjele nadležnosti različitih vidova vlasti.

To, u najkraćem, znači da se položaj sudske vlasti ni u kom slučaju, niti u jednom segmentu ne može podrediti bilo kom drugom obliku vlasti, što je jedan od primarnih dugoročnih ciljeva svake države koja pretenduje na puni demokratski kapacitet, koji u vršenju vlasti uvijek mora imati u vidu.

 Država mora jačati sudske institucije u mjeri kojom će sačuvati njihovu potpunu samostalnost i nezavisnost kao čuvara temeljnih principa - zakonitosti i jednakosti građana pred sudom.
Stoga, u vremenu koje je pred nama čvrsto vjerujem da ćemo uspješno realizovati sve zadatke koji su procesu evropskih i evroatlantskih integracija obaveza sudova, jer puna primjena zakona, konstantna edukacija nosilaca sudijske funkcije, poštovanje ljudskih prava i međunarodnih standarda mora biti temelj i vodilja našeg rada.

Spremni smo za dalje unapređenje transparentnosti rada sudova, pravovremeno i puno objavljivanje pravosnažnih sudskih odluka na našem portalu, kontinuirani razvoj pravosudnog informacionog sistema koji već sada, kako je ocijenjeno od Komisije, daje pouzdanost statističkih podataka o radu sudske grane vlasti. Unaprijedićemo PRIS na način da dalje razvijamo postojeću elektronsku dodjelu predmeta u svim sudovima bez uticaja ljudskog faktora, ali i da obezbijedimo statistiku o dužini trajanja sudskih postupaka i sudskog rada.

Transparentnost procedura podrazumijeva i podizanje nivoa kulture suđenja, što je izuzetno važan elemenat u stvaranju slike o sudskoj vlasti. Ukoliko ne postoji nužni minimum saznanja o ulozi sudova, njihovoj stvarnoj nadležnosti, ulozi u ostvarivanju pravde i izvršenja sudskih odluka, onda je to obaveza i prioritet, jer građanin mora imati elementarna znanja o prirodi djelovanja sudova, o obavezi suda da mu omogući brzu i efikasnu komunikaciju sa sudskom administracijom, što nerijetko zahtijeva i posebne upravljačke sposobnosti unutar sudova.

Iako postojeći propisi prepoznaju transparentnost izbora nosilaca sudijske funkcije, a izbor i napredovanje se ostvaruje putem njihovih razrađenih kriterijuma, nesumnjivo je da će ovi procesi biti unaprijeđeni i u cjelosti usklađeni sa standardima Evropske unije. Naime, kroz realizaciju mjera uključenih u Akcioni plan za poglavlje 23 odgovorićemo zahtjevima za uniformnu, objektivnu i transparentnu ocjenu kandidata i za unapređenje sudija na osnovu sistema zasluga.
           
Posvetićemo se i daljoj edukaciji sudija kako bi u predmetima ratnih zločina odluke sudova i dalje bile u ravni sa međunarodnim humanitarnim pravom, da odražavaju praksu Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i da se u njima u punoj mjeri primijenjuje nacionalno zakonodavstvo. Za napomenuti je da je Evropska komisija u predmetima koja se odnose na slobodu izražavanja, a u kojima su stranke ili oštećeni pripadnici medija, dala generalnu ocjenu da naši sudovi poštuju praksu Evropskog suda za ljudska prava. To je svakako rezultat kvalitetnih obuka sudija kroz Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, ali i proizvod konstatovane uspješne saradnje i dijaloga našeg sudstva sa Sudom u Strazburu.
          
Racionalizacija sudske mreže je najzahtjevnija aktivnost u narednom reformskom periodu i zahtijeva veliku opreznost i analizu, te mora biti motivisana ne samo potrebom smanjenja troškova već i potrebom pružanja visokokvalitetne pravde. Stoga je neophodno pažljivo procijeniti da li se ušteda može postići racionalizacijom sudske mreže kroz koncentraciju sudova, obzirom da je potreban duži period da bi se ostvarila znatna ušteda.
 
Pojednostavljenjem sudskih postupaka, poboljšanjem upravljanja sudskim predmetima i uvođenjem novih tehnologija modernizovano je upravljanje sudstvom, čime je unaprijeđen pristup pravdi, kvalitet pravde, kao i efikasnost.
 
Međutim, ono što države članice Evropske unije prepoznaju, a na šta sudska vlast nema uticaja, jeste nedovoljan budžet treće grane vlasti. Konstatuje se da je iznos finansijskih sredstava opredijeljenih za sudstvo mali, da najvećim dijelom obuhvata izdatke za plate sudija i adminstraciju, što nužno onemogućava ulaganja u infrastrukturu i opremu. Na taj način, uskraćeni smo za realizaciju idejnih projekata koji bi vodili unapređenju kvaliteta i uslova rada, ali u konačnom zadovoljstvu korisnika naših usluga – crnogorskih građana, domaće i međunarodne javnosti.

Izazovi sa kojima će se susresti sudovi u integracionom procesu Crne Gore jesu veliki, ali ne i neostvarljivi. Čvrsto sam uvjerena moje drage koleginice i kolege, da ćemo zamjedničkim snagama i nesumnjivo velikim naporom, doprinijeti jačanju našeg integriteta, lične i profesionalne odgovornosti i u konačnom efikasnosti, nepristrasnosti i nezavisnosti sudstva, jer nas na to obavezuje ne samo tradicija, svijetla dvovjekovna istorija sudske vlasti, nego i sadašnja i buduća pokoljenja, obavezuje nas 29. oktobar i naša drevna prijestonica.

 Biti na Cetinju i u ovom svijetlom domu na ovako značajan i veliki Dan, mora pomenuti Njegoš i njegova mudrost sa kojom završavam: "Svako sunce predvodi mirove, a mir svaki svoju sferu ima".
           
Čestitam vam Dan sudstva, moje drage koleginice i kolege.
 
                                                                        PREDSJEDNIK SUDA     
                                                                            Vesna Medenica

Ostale informacije