DEMANTIJ TEKSTA DN "VIJESTI" "SUD PONIŠTIO UGOVOR O STIPENDIRANJU SAVIĆA"

21. 02. 2013.

Povodom teksta "Sud poništio ugovor o stipendiranju Savića" objavljenom u ND "Vijesti", 21. februara 2013. godine, na strani 11 i na naslovnoj strani ("Savić ne mora da plaća Fab lajvu-Kompanija optužuje sudiju za protekciju"), Vrhovni sud Crne Gore daje sledeći demantij:
 
 
         Neistiniti su i zlonamjerni navodi ovlašćenog zastupnika "Fab lajva" Nele Anđušić iznijetih povodom revizijskog predmeta Vrhovnog suda Rev. broj 78/13, u pravnoj stvari tužioca Stefana Savića iz Mojkovca protiv tuženog FAB Live DOO Podgorica, u kojima se ističe da predmeti u Vrhovnom sudu čekaju po nekoliko godina i izražava sumnja da je označeni predmet "uzet preko reda iz fioke u kojoj stoje svi oni neriješeni (predmeti), a pristigli prije njega".
 
         U cilju istinitog i potpunog informisanja čitalaca ND "Vijesti" obavještavamo crnogorsku javnost da je u Vrhovnom sudu u 2012. godini, u parničnom referatu, u radu bilo 1077 revizijskih predmeta. Na dan 31.12.2012. godine ostalo je neriješeno svega šest revizijskih predmeta, koji su do današnjeg dana svi riješeni.
          Napominjemo da su svih 1077 predmeta predmeti revizije koje su izjavljene u 2012. godini, što nesumnjivo ukazuje na potpunu ažurnost Vrhovnog suda i direktno opovrgavaju neistinite navode gdje Anđušić o višegodišnjem trajanju sudskih postupaka u najvišem crnogorskom sudu.
         Očigledna je tendenciozna namjera i neprofesionalnost ovlašćenog zastupnika "Fab lajva" kojom je pokušana obmana gradjana Crne Gore, a sve u cilju opravdanja gubitka pravnog spora pred sudom.
          Da gospođa Anđušić čita godišnje izvještaje o radu sudova, izvještaje Evropske komisije i prati u medijima informacije o trajanju postupaka pred crnogorskim sudovima, a naročito uporedbu sa rezultatima sudova u regionu, ne bi sebi dozvolila neznanje o ažurnosti sudske grane vlasti i Vrhovnog suda, kao i o izuzetno velikom skraćenju trajanja sudskih postupaka u poslednjih četiri godine, što je prepoznato kako od domaćih tako i od inostranih partnera.
 
          Koristimo priliku da predočimo rad sudije Radoja Orovića koji je bio zadužen spornim revizijskim predmetom.
          Sve predmete koje je sudija Orović imao u radu u 2012. godini riješio je, pa na dan 31.12.2012. godine nije imao nezavršenih predmeta. To samo potvrdjuje njegovu profesionalnost, ažurnost i odgovornost u poslu. Prosjek rješavanja predmeta od strane sudije Orovića u 2012. godini iznosi 21 dan.
           Pri takvim činjenicama, ne treba da začuđuje što je predmet Rev. broj 78/13 riješen u 2013. godini u roku od 20 dana, jer je prirodno i odgovorno da sudija koji je potpuno ažuran i koji u januaru nema neriješenih predmeta iz ranijih godina rješava predmete iz 2013. godine po redosljedu prispijeća istih u sud i po redosljedu zaduženja predmetima.
            Takodje, apsolutno je netačno da je sudija Orović "interesno povezan sa Fudbalskim savezom Crne Gore" niti je član bilo kojeg organa Saveza. To naročito nije bio slučaj u momentu donošenja odluke Vrhovnog suda Rev. broj 78/13.
 
            U Vrhovnom sudu predmeti se dodjeljuju u rad u potpunosti u skladu sa Sudskim poslovnikom-slučajnom dodjelom predmeta. Takvom metodom predmet je i dat u rad sudiji Radoju Oroviću. Elementarno pravničko znanje podrazumijeva i znanje da u postupku po reviziji odluku donosi vijeće od petoro sudija Vrhovnog suda, a ne sudija pojedinac, pa se zlonamjernim izjavama na račun sudije Orovića i sumnjama na skrivene motive nastoji diskreditovati njegov lični i profesionalni integritet.
           
            Na kraju, pri stanju potpune ažurnosti najviše sudske instance, u komentarisanju odluka Vrhovnog suda od strane gdje Anđušić javnim saopštavanjem neprovjerenih i lažnih informacija o dužini trajanja postupka i skrivanju predmeta u fiokama, leži isključivo namjera podrivanja nezavisnosti, samostalnosti sudova i ugleda sudija od strane ovlašćenog zastupnika nezadovoljne stranke koja je izgubila spor pred sudom.
 

Ostale informacije