DO EFIKASNIJE BORBE PROTIV KORUPCIJE U CRNOJ GORI

Uvodno izlaganje predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, gospođe Vesne Medenice


Hotel "Hilton" 23.11.2016. godine
 
IZAZOVI U RADU PRAVOSUDNIH ORGANA U PROCESU BORBE PROTIV KORUPCIJE
        
Uvaženi,

                           
         Borba protiv korupcije i dalje je tema od izuzetne važnosti kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. Nema potrebe previše trošiti riječi o negativnim posljedicama ovog fenomena koji otežava ekonomski rast i razvoj, urušava autoritet institucija, njihov legitimitet i transparentnost, dovodi u pitanje socijalnu stabilnost- jednom riječju: ugrožava osnovne interese i potrebe svakog društva.
         Ova opasnost prisutna je u svim državama svijeta, nezavisno od stepena njihovog razvitka i političkog uređenja ali nema sumnje da ona najviše pogađa mlade demokratije, države u tranziciji kakva je i Crna Gora.
         Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije iz 2005. godine, predstavlja osnov za napore u suzbijanju korupcije na međunarodnom planu i univerzalni antikorupcijski instrument sa velikim brojem država potpisnica, čija puna implementacija mora biti naš zajednički cilj.
         Korupcija je problem koji pogađa sve djelove društva, pa stoga svi društveni činioci imaju interes  i obavezu da se uključe u njeno suzbijanje. Svi zajedno moramo doprinijeti stvaranju kulture transparentnosti, integriteta, odgovornosti i jačanja povjerenja u institucije.
         Korupcija je širok i sistemski problem, pa takav mora biti i odgovor na nju. Ogromnu pažnju treba posvetiti preventivnim mjerama i sasjeći probleme u korjenu, a tamo gdje to više nije moguće snažno odgovoriti kroz represivni sistem odnosno krivično-pravnu zaštitiu.
          U tom smislu, crnogorsko sudstvo kontinuirano je posvećeno reformskim procesima koji treba da ojačaju nezavisnost, efikasnost i odgovornost pravosuđa i unaprijede njegov rad u svim postupcima pa i u onima koji se vode za djela sa elementima korupcije. Ovakvi predmeti imaju prioritet u rješavanju, što je predmet stalne pažnje Vrhovnog suda kojem svi sudovi svakomjesečno dostavljaju izvještaj o predmetima korupcije u skladu sa zaključcima sa sastanka predsjednika Vrhovnog suda sa predsjedncima svih sudova. Takođe, Vrhovni sud Crne Gore, svakih šest mjeseci - u januaru i junu, detaljno izvještava Evropsku komisiju o predmetima korupcije koji su u radu pred crnogorskim sudovima.  
         Borba protiv korupcije je svakako bila jedan od motiva za uvođenje određenih rješenja koja predstavljaju novinu za sudski sistem kako u organizacionom smislu tako i u pogledu novih krivično-procesnih instituta. U prvom redu, treba istaći stvaranje specijalizovanih odjeljenja za borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala, terorizma i ratnih zločina, koja su, u skladu sa obavezama iz akcionih planova, spojena u jedno odjeljenje pri Višem sudu u Podogrici.
         Ovakva specijalizacija, svakako je adekvatna kada se ima u vidu specifičnost i stepen opasnosti koju ova krivična djela predstavljaju po društvo. Međutim, treba nastaviti sa usavršavanjem ovog odjeljenja kroz kontinuiranu edukaciju sudija i savjetnika koji ga čine i koji moraju biti u toku sa dobrim praksama u pogledu primjene specifičnih instituta iz ove oblasti.
          Nije zanemarljiv ni problem prostornih uslova u kojima finkcioniše specijalno odjeljenje, za koji problem očekujemo da će se naći rješenje u dogledno vrijeme, što može samo pozitivno djelovati na kvalitet rada odjeljenja.  
         Poseban izazov za crnogorsko pravosuđe predstavlja primjena institu koji do relativno skoro nijesu u velikoj mjeri korišćeni kao što su oduzimanje imovinske koristi, svjedok saradnik i sporazum o priznanju krivice koji se u razvijenim demokratijama već široko primjenjuju. Primjera radi, u Sjedinjenim Američkim Državama, samo deset posto krivičnih postupaka dođe do faze suđenja, dok se ogromna većina okonča kroz sporazum o priznanju krivice, što doprinosi efikasnijem i racionalnijem pravosudnom sistemu.
         Izuzetno aktuelna tema je i novi koncept oduzimanja imovinske koristi u skladu sa Zakonom o o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću, a koji je stupio na snagu u oktobru prošle godine. Crnogorski sudovi, kao i druge institucije koje imaju svoju ulogu u oduzimanju imovinske koritsi, treba da daju svoj doprinos da se postupci sprovode brzo, efikasno ali ne na uštrb kvaliteta kako bi se preduprijedile situacije eventualne naknade štete licima od kojih se oduzima imovina.
         Dostizanje određenog nivoa u reformskom procesu nije automatki i rješenje za broblem korupcije. Radi se o svakodnevnom izazovu koji zahtijeva našu stalnu pažnju i angažovanje. Borba protiv korupcije zahtijeva proaktivan pristup svih činilaca u društvu kao i stalno podizanje svijesti o štetnosti ove pojave koju nikada ne smijemo prihvatiti kao neodvojivi dio svakodnevnog života.
         Naša obaveza je da svakodnevno radimo na podizanju nivoa  znanja, usvajanje novih vještina u rukovodjenju sudskim procesima i spoznajom novih načina dokazivanja u predmetima sa elementima koruptivnosti.
         Obaveza je permanentna i u fokusu naših profesionalnih izazova, glavni izazov. Prema njemu moramo se odrediti sa znanjem i profesionalnom hrabrošću, uz puno poštovanje svih učesnika u postupku, njihovih konvencijskih prava, ali i sa adekvatnom kaznom za sve počinioce ove vrste krivičnih djela.
Hvala na pažnji.
PREDSJEDNICA SUDA
Vesna Medenica

Ostale informacije