Govor predsjednice Vesne Medenice sa konferencije Vrhovnog suda Crne Gore i AIRE Centra

23. 11. 2018.

Uvaženi potpredsjedniče Vlade i ministre pravde, gospodine Pažin,
Cijenjeni zamjeniče britanske ambasadorke u Crnoj Gori, gospodine Vesej,
Poštovana gospođo Braithwaite,
Uvaženi predsjednici sudova, rukovodioci državnih tužilaštava i predstavnici državnih institucija,
Poštovani predstavnici medija,

Pripala mi je izuzetna čast i ugodna dužnost da vam se obratim i poželim dobrodošlicu na Konferenciju Vrhovnog suda Crne Gore i AIRE Centra iz Londona. 

Posljednji mjeseci u godini su prilika da se osvrnemo na rezultate rada, koje smo, u okvirima nadležnosti naših institucija, postigli u cilju poštovanja i zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda. I zaista, sa sigurnošću možemo istaći da smo u ovoj godini uspješno sproveli značajne aktivnosti u pravcu jačanja implementacije standarda predviđenih Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda u nacionalnoj sudskoj praksi.

Uvažavajući mjesto koje Konvencija uživa u našem pravnom poretku, uz izraze posebnog priznanja i poštovanja prema Evropskom sudu za ljudska prava, Vrhovni sud Crne Gore stoji na braniku zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Naime, nakon što smo u februaru ove godine, predstavili Izvještaj o primjeni Konvencije u praksi najvišeg suda u državi, odgovorno smo pristupili izradi Analize o izvršenju presuda Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru, poštujući našu ustavnu obavezu, jer su presude Evropskog suda za ljudska prava u odnosu na Crnu Goru, izvor prava, a stavovi izraženi u njima imaju neposrednu primjenu na nacionalnom nivou. 

Ova Analiza ima za cilj da objedini sudsku praksu Evropskog suda u pogledu presuda donijetih u odnosu na Crnu Goru, da se kroz analizu tih presuda ukaže na uočene nedostatke i prikaže njihov uticaj na domaću sudsku praksu. Imajući u vidu da je razumijevanje principa garantovanih Konvencijom poseban izazov za praktičare, Analiza predstavlja svojevrsni priručnik koji će doprinijeti daljem sprovođenju obuke sudija i unapređenju ujednačavanja sudske prakse u Crnoj Gori. 

Posebno ukazujemo da smo postupak izvršenja presuda Evropskog suda prepoznali kao izazov, zbog čega je posvećena naročita pažnja i ovoj oblasti. Vjerujem, da će predmet vaše pažnje u najvećoj mjeri biti zaključci i preporuke Analize, kojima se daje puni doprinos na daljem unaprjeđenju zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda i sprječavanju kršenja preuzetih međunarodno-pravnih obaveza.

U ime Vrhovnog suda Crne Gore želim da ponovim našu posvećenost jedinstvenom sistemu zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja čine temelj vladavine prava. U tom temelju je i dio našeg istorijskog nasleđa, koji ćemo učvrstiti daljim pravosudnim koracima u cilju njihovog zajedničkog shvatanja i bezuslovnog poštovanja. 

Sa posebnim zadovoljstvom i ponosom želim napomenuti da Analiza predstavlja djelo naših iskusnih i priznatih eksperata u oblasti zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda – sudije Miraša Radovića, sudije Dušanke Radović i Zastupnice Valentine Pavličić, koje je potpisano i od strane mlade generacije, koja nam pruža vjeru u budućnost kvalitetne zaštite ljudskih prava u Crnoj Gori. 

Zahvaljujemo se na uspješnoj saradnji Kancelariji zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava, koja je u ovom Projektu realizovana uz iskrenu podršku BritanskeambasadeiAire Centra u Londonu. Sigurna sam da će se naša saradnja sa međunarodnim partnerima, koja je juče i formalizovana u liku Memoranduma, u svijetlompravcu razvijati i u budućnosti.

I na kraju, dozvolite da zaključim da izazovi koji stoje pred nama u primjeni standarda evropskog prava postoje, ali postoji i naša snažna volja za njihovom potpunom primjenom i nema nijednog razloga da u tome ne uspijemo.

Hvala na pažnji i želim vam uspješan nastavak konferencije u panelima.

Video snimku govora predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, možete pristupiti putem linka:

https://wetransfer.com/downloads/25037da9c8ac4ad03d52d9025719586020181123151421/cf6dd2abf865f6028272a9fbdcb0175820181123151421/e5b30e

Kabinet predsjednice

Ostale informacije