Govor predsjednika Vrhovnog suda na svečanosti polaganja zakletvi sudskih vještaka

Crna Gora - "Zeleni Salon"
30.01.2012. godine
           
 
            Uvažene dame i gospodo,
           
            Nakon svečanog čina polaganja zakletve želim pozdraviti sudske vještake koji su već svojim radom, znanjem i pokazanom stručnošću zavrijedili ponovni izbor i da im poželim da i u budućem radu doprinesu sa svojom stručnošću, nepristrasnošću i savjesnošću u punoj mjeri vladavini prava.
 
            U svakom sudskom sistemu pa i našem fundamentalnu i stalnu prisutnu ulogu imaju svjedoci-stručnjaci, poznatiji kao stručni vještaci i njih treba posmatrati, kao i njihovu ulogu, sa aspekta primjene Evropske Konvencije o ljudskim pravima, naročito uz primjenu instituta jednakosti u sudovima.
 
            Ono što smatram da medju Vama neće biti dvojbe jeste da i Vi i sudovi imate motiv da unaprijedite svoj rad upotrebom novih tehnika i teorija, jer predmeti u sudu postaju složeniji sa stvarnom potrebom Vašeg angažovanja, što Vas obavezuje da se dodatno založite za poboljšanje Vaših izvještaja, korišćenjem novih ili boljih metoda.
 
            Izbor metoda je važan dio vještačenja, a postaće još važniji.
 
            U razvijenim tržišnim privredama, u mnogim privrednim i ekonomskim slučajevima, debata se često više fokusira na metode procjene nego na same rezultate koji slijede sami po sebi, kada se metoda izabere. Ovaj koncept treba da bude Vaš izbor koji ćete koristiti. To naročito iz razloga što je dovodjenje u pitanje kompetentnosti u odredjenom području dio i teret iznošenja argumenata pred sudom.
 
            Postupak utvrdjivanja činjenica na tražene okolnosti mora biti zasnovan na najvišim stručnim saznanjima i uz primjenu naučnih i stručnih metoda i modela, čijom se prezentacijom i obrazloženjem eliminiše svaka proizvoljnost i nepristrasnost i pokušaj nametanja paušalnih ocjena i verbalnih zaključaka.
 
            Utvrdjivanje činjenica na takav način iz oblasti koje sudu nijesu poznate osnovni je zadatak vještaka iz kojih razloga se i posao koji obavljaju vještaci smatraju poslovima od posebnog značaja za rad pravosudnih organa i od posebnog društvenog interesa.
 
            No, da bi vještaci odgovorili u punoj mjeri zahtjevima koji se postavljaju ispred njih moraju poštovati odredbe kodeksa etike koji odredjuje odnos vještaka prema radu na vještačenju, prema sudu, organu pred kojim se vodi postupak, odnosno drugog naručioca vještačenja, odnos prema strankama i drugim sudskim vještacima.
 
            Osnovna dužnost vještaka je da se u obavljanju svog zadatka obavezno drži propisa o vještačenju, da savjesno ispunjava sve dužnosti koji proizilaze iz njegovog poziva, da čuva ugled sudskih vještaka i svojim radom i ponašanjem opravdava povjerenje pravosudnih i drugih organa i stranaka.
 
            Pri svom radu mora primjenjivati naučna dostignujća pravila stuke i vještine, objektivnog, nezavisnog i stručnog utvrdjivanja činjenica,  kritički i sa jednakom pažnjom mora razmotriti zahtjev svih subjekata te nepristrasno dati svoj nalaz i mišljenje.
 
            Vještak nema pravo da se izjašnjava o pravnim pitanjima, već o stručnim pitanjima koja se nalaze u sferi njegovog stručnog znanja, a to zasnovano na objektivnom opažanju o predmetu vještačenja, sa konačnim mišljenjem  koji je proizvod dobijenih rezultata na osnovu neposrednog opažanja.
 
            Vaš nalaz i mišljenje, zaključci vezani za označeni predmet vještačenja su dokaz, logički oblik postupka u dokazivanju uz navodjenje razloga i argumenata za odredjenu tvrdnju na osnovu zakona, propisa, pravila struke, iskustva i vještine.
 
            Vaše mišljenje sud ocjenjuje kao i druge dokaze po svom uvjerenju na osnovu savjesne i brižljive procjene dokaza. Zbog toga, iako sud ne raspolaže sa stručnim znanjem iz predmeta vještačenja, ovlašćen je da cijeni nalaz i mišljenje vještaka kao i druge dokaze, jer ako tako ne bi postupao bio bi potčinjen mišljenju vještaka, a to je neprihvatljivo.
 
            Nezavisnost sudskih vještaka je osnova pravičnog postupka, ali je takodje neophodno i za transparentnost sudskog postupka. U tom pravcu s pravom očekujemo značajnu posvećenost i doprinos i ostalih učesnika u postupku.
 
            Ja Vam danas čestitam na Vašem zvanju koje ste dobili kroz utvrdjenu proceduru sudskog vještaka i od Vas očekujem da budete ravnopravni učesnici reformskih procesa, jačanja samostalnosti, nezavisnosti, efikasnosti i pouzdanosti pravosudja u cjelini i time dati doprinos vladavini prava.
 
 
                                                                                    PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                          Vesna Medenica

Ostale informacije