Informacija o inicijativi

Su. IV. br. 331/11
Podgorica, 26.12.2011. godine
 
           
                                                SUDSKOM SAVJETU
 
 
                                                                                                PODGORICA
 
 
            Zindović Milan, 26.09.20011. godine kao predsjedniku Vrhovnog suda dostavio je Inicijativu za podnošenje predloga za razrješenje sudije Mušike Dujovića.
 
            Podnosilac Zindović Milan je brat optuženog Zindović Dragana u predmetu K. br. 85/08, a zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144 st. 8 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika, koji predmet je pred Višim sudom u Podgorici sudilo sudsko vijeće kojim je presjedavao sudija Mušika Dujović koji je ujedno i predsjednik Višeg suda.
             Viši sud u Podgorici donio je 17.08.2010. godine, presudu i optužene pored Zindović Dragana, Zeković Radojicu, Zečević Aleksandra i Knežević Rajka oglasilo krivim i izrekao im kaznu zatvora od po 17 godina.
            Podnosilac u inicijativi smatra da ima uslova za razrješenje sudije Mušike Dujovića, jer je kao predsjednik Višeg suda prekoračio granice svog službenog ovlašćenja, zato što je mimo Zakona o sudovima i čl. 89 uzeo u rad predmet K. br. 85/08, povredjujući tako pravo na pravično sudjenje i pravo optuženih na odbranu, što je ovima zagarantovano čl. 6 Evropske Konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.
            Cijeneći sadržinu Inicijative i vršeći uvid u spise predmeta K.br. 85/08 i u izjašnjenje sudije Mušike Dujovića - predsjednika Višeg suda u Podgorici VI Su. br. 235/11 od 24.11.2011. godine, nalazim da u preduzetim službenim radnjama u predmetu K. br. 85/08 optuženog Zindović Dragana i dr. nijesu se stekli zakonski razlozi koji bi u smislu čl. 33 d Zakona o sudovima činili nesavjesno i nestručno vršenje funkcije predsjednika suda, odnosno nema nijedne radnje koju je Mušika Dujović obavljao kao sudija koje bi se podvele pod čl. 33 e istog Zakona i činile njegovo postupanje kao sudije, nestručnim i nesavjesnim.
            Naime, VDT u Podgorici, pod poslovnom oznakom Kt. br. 211/07 od 12.03.2008. godine, podigao je pred Višim sudom u Podgorici optužnicu 13.03.2008. godine, a protiv optuženih Dragana Zindovića, Radojice Zekovića, Rajka Kneževića i Aleksandra Zečevića, zbog krivičnog djela teško ubistvo u pokušaju iz čl. 144 tač. 8 u vezi čl. 20 Krivičnog zakonika, te protiv Zindovića i Zekovića, zbog krivičnog djela oduzimanje vozila iz čl. 248 st. 1 Krivičnog zakonika.
            Predmet u rad je uzeo tadašnji vršilac dužnosti predsjednika toga suda Ivica Stanković i iz dokumentacije koja je stavljena na uvid ne može se pouzdano utvrditi da li je predmet uzet metodom slučajne dodjele.  Održano je više glavnih pretresa, a zadnji 26. i 27.03.2009. godine, na kom je odlučeno da se optuženi Dragan Zindović uputi na prihijatrijsko posmatranje pri bolnici KPD Beograd.
            Dana 16.04.2009. godine Sudski savjet je Ivicu Stankovića birao za sudiju Vrhovnog suda Crne Gore, a sudiju Mušiku Dujovića, za predsjednika toga suda.
            Predmet ostaje sve do 21.04.2009. godine nerazdužen kod sudije Stankovića, kada je toga dana predat pisarnici  i dobija ga sudija Evica Durutović.
            Medjutim 25.04.2009. godine, upisničar prvostepene krivične pisarnice obavještava novoizabranog predsjednika da sudija Durutović po njenom kazivanju ne može da postupa u ovom predmetu. U predmetu nije preduzela nijednu radnju, ali ima razloge za svoje izuzeće. Kako je predmet veoma složen, a prethodno u predmetu postupao predsjednik suda, to je novoizabrani predsjednik, preuzeo predmet po logici naslijedjenih predmeta, a inače i zadržao sve svoje predmete koje je dužio kao sudija, dajući nalog pisarnici da ga zaduži sa naznačenim spisima.
            Pretres pred novim vijećem počeo je iznova 17.07.2009. godine i završen 15.07.2011. godine. Iz spisa se utvrdjuje da niko od učesnika nije imao primjedbi na sastav vijeća niti na način vodjenja postupka, odnosno rukovodjenjem glavnim pretresom.
            Zakon o sudovima u čl. 33 st. 1 naznačava da je predsjednik suda i sudija, što znači da mora i da sudi. Članom 14 Pravilnika o orjentacionim mjerilima za odredjivanje potrebnog broja sudija i ostalih zaposlenih u sudu, odredjeno je da se predsjedniku Višeg suda norma umanjuje za 75% za slučaj da u sudu ima više od 25 sudija, kako je to u Višem sudu u Podgorici.
            Sudskim Poslovnikom i odredbom čl. 64 takodje se predsjednik suda obavezuje da sudi, ali se sudskim Poslovnikom ne razradjuje metod slučajne dodjele predmeta. Metod slučajne dodjele predmeta biće razradjen i prepoznat nakon potpune inplementacije PRIS-a i predmeti će se moći  elektronski dodjeljivati i za predsjednika sudova počev od 01.01.2012. godine.
            Cijeneći sve prethodno i činjenicu da su predsjednici sudova i u obavezi da postupaju u najtežim predmetima, smatram da Mušika Dujović postupajući u predmetu K. br. 85/08, kao sudija nije povrijedio bilo čija prava, što znači da Inicijativa je u cjelosti neosnovana, jer nema nesavjesnog i nestručnog postupanja u vršenju ni funkcije sudije ni funkcije predsjednika suda, što bi bilo  razlogom, da kao predsjednik Vrhovnog suda i Sudskog savjeta podnesem Predlog za njegovo razrješenje. 
             
 
 
                                                                                             PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                                 Vesna Medenica

Ostale informacije