IZLAGANJE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA

PREDSTAVLJANJE IZVJEŠTAJA O MONITORINGU SUDOVA NVO “GRAĐANSKA ALIJANSA”
 
Podgorica, 29.03.2013.
 
“REFORMA SUDSTVA U CRNOJ GORI”
-Transparentnost, pristup pravdi i efikasnost-

 
Dame i gospodo,
uvaženi gosti,
koleginice i kolege,
 
Zadovoljstvo mi je pozdraviti pristine, a posebno zadovoljstvo je imati pred sobom jedan ovako kvalitetan i sveobuhvatan istraživački materijal kakav su prateći rad sudova u Crnoj Gori pružili Gradjanska alijansa, uz pomoć USAID-a.
           
Koliko je značajan ovaj projekat dovoljno ću reći ako kažem da je sudstvo institucija od najveće vrijednosti u svakom društvu.
 
U državnim strukturama koje se zasnivaju na vladavini prava sudstvo je u centru mehanizma ravnoteže ostale dvije vlasti. Sudska vlast upravlja pravosudjem i primjenjuje zakon kako bi riješila konflikte i utvrdila socijalni mir.
 
Svakim danom smo svjedoci da se tradicionalna ideja u sudstvu "da sudija govori svojom presudom" više ne može održati. Zato smo pristupili procedurama koje daju mogućnost bržeg i lakšeg pristupa sudu i njegovom radu kroz podizanje informaciono-komunikacionih tehnologija na visoki nivo, uspostavljanje portala i web stranica sudova na kojima se nalaze sve neophodne informacije za opštu obaviještenost gradjana i učesnika postupka.
U mnogim sudovima uspostavljene su službe ovlašćenih lica za komunikaciju sa javnošću, a tamo gdje to još nije uradjeno nije u pitanju nedostatak volje, već obezbedjivanje zakonskih i tehničkih uslova.
 
Svjesni smo da moramo razvijati javnu informacionu politiku. I pored toga što javnost informišemo putem medija i putem portala, moramo je više informisati direktno, mada to i činimo preko "Otvorenih vrata", ali takodje moramo osmisliti i druge aktivnosti.
 
U većini evropskih zemalja, kao i u našoj, sudstvo je pod pritiskom. Povjerenje javnosti je takodje pod pritiskom i mediji često kritikuju sudstvo. Moramo pronaći rješenja kako da izliječimo ovaj trend. Moramo razmisliti o razvoju aktivne medijske politike jer glavni akteri ovog izazova su otvorenost, transparentnost i odgovornost sudske vlasti. Građanska alijansa se detaljno bavila transparentnošću u ovom istraživačkom materijalu i u tom pravcu dala je odredjene preporuke.
 
Cijenim da je pristup pravdi u crnogorskim sudovima svakom gradjaninu dostupan pod jednakim uslovima i sa jednakim pravom na slučajnog sudiju.
U našim sudovima zavodjenje predmeta je elektronsko, svaka radnja pojedinačnog sudije u predmetu je evidentirana, a predmet u radu se dobija kroz elektronsku dodjelu.
 
Čak smo i u svim sudskim zgradama gdje je to gradjevinski bilo izvodljivo omogućili osobama s invaliditetom da pristupe zgradama suda i da tako i oni dodju do svojih prava.
 
Ne želeći da oduzimam vrijeme Vama koji ste radili veoma predano, ozbiljno i stručno na ovom materijalu, ni cijenjenim gostima koji imaju potrebu da se uključe u raspravu, ipak se moram osvrnuti na efikasnost kao jedan segment Vašeg istraživanja i potvrditi da je crnogorsko sudstvo ažurno, a time i u potpunosti efikasno, jer je i u prošloj 2012. godini smanjilo zaostatak predmeta iz 2011. i ranijih godina za 71,30 %, pa sada takve vrste predmeta u crnogorskim sudovima ima svega 10.474.
 
Efikasnost, tj. trajanje postupka u složenim predmetima kod osnovnih sudova je takvo da se u procentu od 42,30% svih predmeta završi u roku od tri mjeseca, do šest mjeseci 17,58%, odnosno 18,25 % preko jedne godine.
 
Zanemarljiv je broj odluka koje su uradjene mimo zakonskog roka na nivou svih sudova, tako da je 2,29% odluka uradjeno mimo zakonskog roka u krivičnom referatu, odnosno 1% u parničnom referatu.
 
Kod Viših sudova čak se 66,64% svih predmeta završi u roku od tri mjeseca. Kod privrednih sudova ukupan broj riješenih predmeta do tri mjeseca je 83,35 %. U Vrhovnom sudu u roku od tri mjeseca završi se čak 91,63% predmeta.
 
Iako su podaci koje sam iznijela u svemu afirmativni mi u sudskoj vlasti nikada nijesmo u potpunosti zadovoljni jer mislimo da možemo još više i još bolje, ali za to moramo imati adekvatno obezbijedjene uslove za rad i adekvatnu novčanu nadoknadu.
 
Nije samo jedan od zaključaka ovog izvještaja da se zbog nedostatka kapaciteta ne može ispoštovati konvencijsko pravo potpune javne rasprave, odnosno prisustva javnosti glavnim pretresima u mjeri u kojoj to odredjeni postupak zahtijeva. Svjesni smo ekonomskih prilika koje otežavaju da se obezbijede adekvatni uslovi za vršenje funkcije, ali radi održavanja vladavine prava i zaštite ljudskih prava ipak zahtjevi pravosudja i sudskog sistema moraju biti visoko na listi prioriteta u alokaciji resursa.
 
Pred nama je još jedan reformski ciklus i nije ga moguće nastaviti samo kroz izmjene Ustava ili zakonodavnu djelatnost. Da bi sudski sistem mogao odgovoriti svojim zadacima potrebno je obezbijediti osnovne pretpostavke koje se tiču njegove suštinske nezavisnosti i nepristrasnosti, materijalne opremljenosti, autoritativnosti i posebnog adekvatnog pozicioniranja u sistemu podjele nadležnosti različitih vidova vlasti. Država mora jačati sudske institucije u mjeri da sačuva njihovu potpunu samostalnost i nezavisnost jer su oni čuvari temeljnih principa, zakonitosti i jednakosti gradjana pred sudom.
 
I dozvolite da zaključim sa jednom Vašom konstatacijom koja mi je u nekim sadašnjim okolnostima veoma prilagodljiva.
 
“Ako bi samo na bazi pretpostavke o nekvalitetnom presudjenju donosili zaključak umjesto viših sudskih instanci time bi svakako preuzeli ulogu sudske vlasti, bez obzira na to koliki pravni stručnjak bio onaj koji takvu ocjenu daje”
 
Nadam se da ste prepoznali ko želi preuzeti ulogu sudske vlasti.

 

Ostale informacije