JUST PAL Mreža

Mreža za pomoć u obuci  u sektoru pravosudja  (JUST PAL Mreža)
Osnivačka konferencija
 
Obraćanje predsjednika Vrhovnog suda Vesne Medenice na Plenarnoj sjednici
 
Atina - Grčka, 12.-14. april 2011. godine
 
 
Uvažene dame i gospodo, cijenjene koleginice i kolege,
 
ocjenjujem ovu Osnivačku konferenciju kao jednu veoma značajnu aktivnost u sklopu evropskog javnog prava i pomoći u obuci sektoru pravosudja.
 
Odgovarajući izazovima savremenog svijeta države na tlu Evrope i Centralne Azije imaju u izgradnji vladavine prava veliku potrebu medjusobne saradnje i razmjene iskustava.
 
Da bi ta saradnja bila kanalisana i imala potrebni nivo svaka država za sebe mora napraviti dobar sistem obuke nosilaca pravosudnih funkcija, jer izgradnjom sadržajnih obuka u bitnom može se uticati na potpunu samostalnost sudija.
 
Budućnost crnogorskih sudija je u rukama onih koji žele da uče, da se edukuju, primjenjuju praksu Evropskog suda za ljudska prava, da poznaju pravo Evropske unije, a ne u rukama onih koji misle da sve znaju i da im dodatna edukacija nije potrebna.
 
Fundamentalno pitanje za ovakve aktivnosti jeste što upravo mi hoćemo, koja nam praksa i pravni sistemi odgovaraju, koji su prilagodljivi i za naše sisteme upotrebljivi. Mislim da će ova Konferencija, a i njen budući rad i trajanje dati odgovor na sva pitanja.
 
U Crnoj Gori postoji Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije koji radeći kao institucija i koristeći odobrena finansijska sredstva iz budžeta Vrhovnog suda kroz saradnju i podršku relevantnih medjunarodnih organizacija sprovodi svoje aktivnosti inicijalne i kontinuirane edukacije.
 
U prošloj godini Centar je sproveo 68 aktivnosti koje su realizovane kroz veliki broj seminara kojima su rukovodili domaći i strani eksperti, praktičnim obukama, studijama slučajeva, studijskim putovanjima i inicijalnom edukacijom. Ono na čemu se najviše radilo jeste sprovodjenje programa obuke nosilaca pravosudne funkcije u borbi protiv korupcije, kao i poznavanje prava Evropske unije i prakse Evropskog suda za ljudska prava.
 
Centar je krajem 2009. godine uspostavio saradnju sa Njemačkom fonadacijom za medjunarodnu pravnu saradnju - IRZ fondacija. Cilj uspostavljanja saradnje je organizacija edukacija za sudije i učešće predstavnika crnogorskog pravosudja na regionalnim skupovima koje IRZ fondacija organizuje u okviru svojih projekata. 
 
Uspostavljena je saradnja sa Evropskim institutom za javnu upravu (EIPA) iz Luksemburga sa ciljem zajedničkih aktivnosti, obuka o pravu EU, razvoju nacionalnih pravosudnih kapaciteta u sticanju znanja, razumijevanju pravnih načela, fundamentalnih principa, pravnih instrumenata EU, kao i načina sprovodjenja postupaka u vodećim oblastima koje su dio pravnog sistema EU, radi što bolje pripreme crnogorskih sudija za primjenu prava EU.
 
Saradnja Centra je uspostavljena i sa UNICEF-om, sa posebnim akcentom na pružanje logistike za specijalističke obuke sudija o medjunarodnom pravu i maloljetničkom pravosudju, zatim sa Kancelarijom o programu Ujedinjenih nacija za razvoj.
 
Posvetila se pažnja i obuci o tumačenju Evropske konvencije o ljudskim pravima u sklopu crnogorskog zakonodavstva, posebno novog Zakonika o krivičnom postupku.
 
Sa OSCE-om, AIRE Centrom iz Londona i Ambasadom SAD-a u Podgorici takodje je intenzivna saradnja.
 
Ne želeći da u uvodnom izlaganju više Vas opterećujem o svim aktivnostima Centra, već sam samo dala površni osvrt, da bi sagledali da crnogorsko pravosudje funkcioniše na principu istrajavanja prema novim znanjima i primjeni novih pravnih pravila kroz medjunarodne standarde i medjunarodnu saradnju, jer medjunarodno pravo ima primat nad domaćim pravom.
 
Kao što sam rekla očekivanja od osnivačke Konferencije su velika i ja ne sumnjam da će nam se ta očekivanja ispuniti i imati puni smisao daljeg trajanja i održavanja ove Konferencije.
 
Na kraju, želim se zahvaliti domaćinu na ovako dobroj organizaciji, a svim učesnicima poželjeti da ličnim primjerom razmjenom iskustava i druženjem damo puni smisao ovoj Konferenciji.

Ostale informacije