KONFERENCIJA SUDIJA

Konferencija sudija, na kojoj će crnogorske sudije usvojiti novi Etički kodeks održaće se u subotu, 22. marta 2014. godine, u Budvi.
 
Usvajanje Etičkog kodeksa predstavlja ispunjenje mjere iz Akcionog plana za poglavlje 23 kojom će se Kodeks u potpunosti uskladiti sa najvažnijim međunarodnim i evropskim standardima sudijske etike: Bangalorškim principima ponašanja u sudstvu, Evropskoj povelji o zakonu za sudije, Rezoluciji UN “Osnovna načela nezavisnosti sudstva”, Preporuci CM/Rec(2010)12 Savjeta Evrope o sudijama - o nezavisnosti, efikasnosti i odgovornosti sudija, kao i sa Mišljenjem Konsultativnog savjeta evropskih sudija (CCJE).
 
Etičkim kodeksom sudija utvrđena su etička načela i pravila ponašanja kojih se sudije moraju pridržavati radi očuvanja, afirmacije i unapređenja dostojanstva i ugleda sudije i sudstva.
Kodeks sudijske etike posebno i detaljno reguliše principe zakonitosti u radu, nezavisnosti i nepristrasnosti sudija, njihove stručnosti, profesionalnosti i radne posvećenosti, jednakog tretmana svih strana u postupku i pravičnog suđenja. Takođe, regulisan je i postupak za utvrđivanje povrede Kodeksa sudijske etike koji podrazumijeva da se u inicijativi za pokretanje postupka za utvrđivanje povrede Kodeksa mora se naznačiti ime i prezime sudije protiv koga se podnosi inicijativa, opisati ponašanje sudije koje predstavlja kršenje Kodeksa, gdje i kada je to ponašanje ispoljeno.
 
Održavanje Konferencije sudija i izradu novog Etičkog kodeksa podržali su Kancelarija UNDP u Crnoj Gori i Britanska ambasada.
 

Ostale informacije