KONFERENCIJA ZA MEDIJE 14.04.2015.

IZLAGANJE PREDSJEDNIKA VRHOVNOG SUDA
 
U sudijskoj 2014. godini Vrhovni sud je kao najviši sud u državi nastavio sa realizacijom svih obaveza proizašlih iz nacionalnih strateških dokumenata, prvenstveno iz Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2014-2016 i Akcionih planova za poglavlje 23 i 24 iz tekućeg pregovaračkog procesa Crne Gore i Evropske unije.
 
U minuloj  godini Vrhovni sud je bio predvodnik ozbiljnog i posvećenog rada na realizaciji obaveza i ciljeva koji proizilaze iz Akcionih planova za poglavlja 23 i 24, koji se odnose pravosuđe i temeljna prava, slobodu i bezbjednost.
 
Vrhovni sud Crne Gore i u 2014. godini održao je kontinuitet u ažurnom i efikasnom radu, istovremeno unaprijedivši saradnju sa nevladinim i međunarodnim organizacijama, Evropskim sudom za ljudska prava i vrhovnim sudovima u regionu, Evropskoj uniji, Americi i Aziji.
 
2014. godinu nesumnjivo je obilježio postupak izbora predsjednika Vrhovnog suda.
 
Izbor novog predsjednika Vrhovnog suda sproveden je u skladu sa Ustavnim amandmanima, Zakonom o sudovima i Sudskom savjetu, po kojem predsjednika Vrhovnog suda po prvi put, dvotrećinskom većinom bira Sudski savjet Crne Gore, koji je na IV sjednici tajnim glasanjem, na jednoglasan predlog Opšte sjednice Vrhovnog suda Crne Gore izvršio izbor.
 
Što je to pored naznačenog obilježilo aktivnost Vrhovnog suda u prethodnu godinu:
 
 
 

TRANSPARENTNOST RADA VRHOVNOG SUDA

 
U 2014. godini Vrhovni sud je nastavio sa jačanjem transparentnosti svog rada dajući primjer svim nižestepenim sudovima, ali i ostalim državnim organima, kako rezultati i aktivnosti suda i sudstva uopšte mogu i trebaju biti približeni građanima, civilnom sektoru i međunarodnoj zajednici:
 

Konferencija za medije predsjednika Vrhovnog suda

 
Prisutnim novinarima iz svih medijskih kuća predočila je rezultate rada sudova postignute u 2013. godini, dajući detaljan osvrt na rezultate završenog petogodišnjeg reformskog ciklusa i obaveze sudova koje proizilaze iz procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.
 

Otvorena vrata

 
Nastavljajući uspješnu tradiciju i u ovoj sudijskoj godini, u aprilu mjesecu, ambasadori država koji imaju stalna predstavništva u Crnoj Gori posjetili su Vrhovni sud.
 
Takođe, 6. i 30. maja Vrhovni sud otvorio je svoja vrata i studentima  Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica.
 
Kroz aktivnost „Otvorenih vrata“ diplomate i studenti Pravnih fakulteta imali su priliku spoznati od predsjednice Vrhovnog suda kakav je način funkcionisanja crnogorskog sudskog sistema, ostvarene rezultate rada sudova, strateške ciljeve i izazove u funkcionisanju sudske grane vlasti, ali i dobiti direktno odgovore na brojna pitanja koje su ambasadori i budući diplomirani pravnici postavili.
 
 

Saradnja sa nevladinim i međunarodnim organizacijama i ambasadama

 
Vrhovni sud Crne Gore nastavio je uspješnu višegodišnju saradnju sa Misijom OEBS u Crnoj Gori, Kancelarijom UNDP, Ambasadom SAD u Crnoj Gori i Britanskom ambasadom.
 
Nastavljena je saradnja sa Građanskom alijansom, Centrom za monitoring (CEMI), Akcijom za ljudska prava, dok je u ovog sudijskoj godini uspostavljena saradnja i sa LGBT Forumom progres.
 
Misija OEBS u Crnoj Gori predstavila je 24. aprila 2014. godine završni izvještaj praćenja suđenja i tematski izvještaj "Sprovođenje Zakona o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku u građanskim predmetima".
 
Kancelarija UNDP u Crnoj Gori i Britanska ambasada organizovala je studijsku posjetu antikorupcijskim organima u Srbiji, kao dio projekta jačanja integriteta u pravosuđu. Takođe, dali su doprinos i u angažovanju eksperata i organizovanju Konferencije sudija posvećene usvajanju novog Etičkog kodeksa sudija.
 
Ambasada SAD u Crnoj Gori višegodišnji je pouzdani partner Vrhovnog suda. Zajedno sa Biroom State  Department za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL), u septembru 2014. godine, organizovali su dvonedeljnu posjetu crnogorske sudske delegacije pravosudnim organima SAD. Posjetu je obilježio susret predsjednice Vesne Medenice sa predsjednikom Vrhovnog suda SAD Džonom Robertsom.
 
Kao i druge aktivnosti koje su bliže naznačene u izvještaju.
 

Zvanična posjeta Advokatskoj komori Crne Gore

 

Zvanična posjeta predstavlja nastavak uspješne saradnje i dijaloga između Vrhovnog suda i Advokatske komore, koja saradnja je uspostavljena u 2013. godini na inicijativu predsjednice Vrhovnog suda.
 
Predstavnici sudstva i advokature razgovarali su o aktuelnim praktičnim pitanjima koja su podjednako značajna za rad advokata i crnogorskih sudova, iznalaženju modaliteta za rješavanje spornih pitanja i daljem unapređenju međusobne saradnje.
 
Memorandum sa Fakultetom pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica
 
Vrhovni sud Crne Gore i Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica potpisali su 1.10.2014. godine Memorandum o saradnji.
 
Memorandum ima za cilj kvalitetnije i obuhvatnije pravničko obrazovanje nastavnog osoblja Fakulteta pravnih nauka i sticanja stručne prakse u sudovima. Fakultetski nastavni kadar iz reda diplomiranih pravnika će biti u prilici da u osnovnim ili višim sudovima obavljaju pravne poslove radi stručnog osposobljavanja
 
Memorandum o saradnji sa LGBT Forum Progres
 
Vrhovni sud Crne Gore i nevladina organizacija "LGBT Forum Progres" u martu 2014. godine potpisali su memorandum o saradnji.
 

Web stranica Vrhovnog suda

 
U cilju pravovremenog informisanja javnosti Vrhovni sud je i u 2014. godini, na dnevnoj bazi, na web stranici www.sudovi.me objavljivao sve informacije od značaja za rad suda.
 
Pored objavljenih svih odluka Vrhovnog suda, na web stranici se nalaze aktivnosti predsjednice suda, informacije o predmetima u kojima je postupano a koji izazivaju pozornost javnosti i medija, sastav odeljenja i vijeća, Godišnji raspored poslova, informacije o odnosima sa javnošču, Vodič za pristup informacijama u posjedu suda, kao i svi važni akti Vrhovnog suda (poslovnici, pravilnici, Kućni red, informatori i publikacije).
 
Posebna rubrika namijenjena je praksi Evropskog suda za ljudska prava, pa se na web stranici mogu naći prevedene odluke protiv Crne Gore, odabrane odluke i publikacije Suda u Strazburu.
 
Pregledom stranice www.sudovi.me javnost može uvidjeti koji su memorandumi i protokoli zaključeni sa raznim nevladinim i međunarodnim organizacijama i državnim organima, biografije predsjednika i sudija Vrhovnog suda, spisak zaposlenih i vozila koja su u službenoj upotrebi u sudu.
 
Takođe, javnosti su dostupni zaključci sa mjesečnih sastanaka predsjednika svih sudova, kao i sve međunarodne aktivnosti Vrhovnog suda Crne Gore.
 
Obuka potparola
 
Obuka lica ovlašćenih za odnose sa javnošću u sudovima, tužilaštvu i policiji sprovela se u organizaciji Misije OEBS i Ambasade SAD u Crnoj Gori.
 

Kancelarija za prijem i predstavke Vrhovnog suda

 
Kancelariji za prijem i predstavke obraća se sve manji broj građana, pa je u 2014. godini podnijeto 315 pritužbi.
 
Od ukupno 315 pritužbi osnovanih je bilo devet, jedna je djelimično osnovana, neosnovana je 291, dok su zbog prispijeća u decembru 2014. godine, na dan 31.12. ostale u radu 14 pritužbi.
 
Kontinuirano smanjenje broja pritužbi iz godine u godinu (u 2008. godini ih je podnijeto 921) pokazatelj je da su stranke u najvećem broju slučajeva zadovoljne, odnosno da svoja prava mogu riješiti pred redovnim sudovima, a ne kroz obraćanje Kabinetu predsjednika Vrhovnog suda.
 
Osim ličnim dolaskom, poštanskim ili elektronskim putem, građani mogu Vrhovnom sudu podnijeti predstavke i putem Kutije za pritužbe, pohvale i sugestije koja se nalazi u hodniku suda.
 
 

INTEGRITET U VRHOVNOM SUDU

 
Polazeći od značaja integriteta sudija i državnih službenika, uradjen je plan integriteta Vrhovnog suda koji je usvojen  15.09.2014. godine i sadrži mjere kojima se sprečavaju i otklanjaju mogućnosti za nastanak i razvoj korupcije u skladu sa smjernicama Uprave za antikorupcijsku inicijativu.
 

MJESEČNI SASTANCI PREDSJEDNIKA SVIH SUDOVA

 
Dobra praksa redovnih mjesečnih sastanaka predsjednika Vrhovnog suda sa predsjednicima svih sudova u Crnoj Gori nastavljena je i u 2014. godini.
 
Osim razmatranja najvažnijih pitanja koja se pojavljuju u redovnom radu sudova, sastanci predsjednika uvijek za rezultat rada imaju obavezne zaključke. Zaključci su se pokazali veoma značajnim jer obaveznost njihove realizacije u svim sudovima ima izuzetan učinak u praksi. Naime, postavljaju se oročeni ciljevi, a od svih predsjednika sudova zahtijevaju se konkretni rezultati i odgovornost.
 
 
 

 

KONFERENCIJA SUDIJA - ETIČKI KODEKS I IZBOR PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA ETIČKI KODEKS

 
Predsjednica Vrhovnog suda u 2014. godini sazvala je dvije Konferencije sudija.
 
Na Konferenciji održanoj 22.03.2014. godine, u Budvi, crnogorske sudije usvojile su novi Etički kodeks.
 
Usvajanje Etičkog kodeksa predstavlja ispunjenje mjere iz Akcionog plana za poglavlje 23 kojom je Kodeks u potpunosti usklađen sa najvažnijim međunarodnim i evropskim standardima sudijske etike: Bangalorškim principima  ponašanja  u sudstvu, Evropskoj povelji o zakonu za sudije, Rezoluciji UN “Osnovna načela nezavisnosti sudstva”, Preporuci CM/Rec(2010)12 Savjeta Evrope o sudijama - o nezavisnosti, efikasnosti i odgovornosti sudija, kao i sa Mišljenjem Konsultativnog savjeta evropskih sudija (CCJE).
 

DANI SUDSTVA 2014.

 
Svečana akademija u čast proslave 29. oktobra - Dana crnogorskog sudstva održana je 29. oktobra 2014. godine, u Vladinom Domu u Cetinju, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore i Udruženja sudija Crne Gore.
 
 

EVROPSKE INTEGRACIJE

 
Izvještaj o napretku Crne Gore u 2014. godini, u dijelu političkih kriterijuma i rezultata ostvarenih u Poglavlju 23, pokazuje da Evropska komisija prepoznaje napredak koji su crnogorski sudovi ostvarili u izvještajnom periodu. Nezavisnost pravosuđa unaprijeđena je izborom predsjednika Vrhovnog suda i Sudskog savjeta. Postupci izbora izvršeni u skladu s ustavnim amandmanima i novim zakonskim rješenjima.
Sa briselske adrese stiglo je priznanje da je nepristrasnost pravosuđa unaprijeđena i usvajanjem novog Etičkog kodeksa sudija u martu 2014. godine.
 
Takođe, konstatovan je napredak u efikasnosti sudova koji su u 2013. godini uspjeli da riješe znatno veći broj slučajeva u odnosu na prethodnu godinu i istovremeno smanje broj predmeta starijih od tri godine. Smanjenje broja starih predmeta usklađen je sa naporima, prioritetima i ciljevima crnogorske sudske grane vlasti.
 
U dijelu antikorupcijske represivne politike pozdravljeno je uspostavljenje sistema za statističko praćenje krivičnih djela koja obuhvataju elemente korupcije u svim krivičnim postupcima kroz pravosudni informacioni sistem (PRIS) i istaknuta neophodnost jačanja zakonodavnog okvira u ovoj oblasti.
 
U izvještaju o napretku Crne Gore Evropska komisija istakla je potrebu reformi vezanih za zapošljavanje, unapređenje i disciplinsku odgovornost nosilaca pravosudne funkcije. Nova zakonska rješenja u ovom pravcu treba u potpunosti da odražavaju evropske standarde i najbolje prakse.
 
Tekući pregovarački proces podrazumijeva redovno, blagovremeno i detaljno izvještavanje sudova o načinu realizacije dospjelih mjera iz akcionih planova. Takođe, održavaju se i bilateralni sastanci s ekspertima Evropske komisije (EK) kroz Podobor za pravdu, slobodu i bezbjednost, na kojima su predstavnici EK u prilici da u neposrednom razgovoru pitaju, dobiju odgovore i pojašnjenja oko najvažnijih pitanja u pravnom sistemu Crne Gore – reformi pravosuđa, antikorupcijskoj politici, borbi protiv organizovanog kriminala i poštovanju ljudskih prava.
 
MEDJUNARODNA SARADNJA
 

Događaji i posjete koje su obilježile 2014. godinu:

 
Simpozijum o međunarodnom pravu i ljudskim pravima
 
Simpozijum o međunarodnom pravu i ljudskim pravima održan  je  8-9.07.2014. godine u Vladinom domu u Cetinju, u organizaciji Vrhovnog suda Crne Gore i Interparlamentarne alijanse za ljudska prava i globalni mir  iz Berlina.
 
Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda Republike Srbije u posjeti Vrhovnom sudu Crne Gore
 
Predsjednik Vrhovnog kasacionog suda i Visokog saveta sudstva Republike Srbije Dragomir Milojević 30.06.2014. godine boravio je u zvaničnoj posjeti Vrhovnom sudu Crne Gore.
 
Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava u zvaničnoj posjeti Vrhovnom sudu Crne Gore
 
Predsjednik Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu (ESLJP) Din Spilman 10- 11.07.2014. godine boravio je u zvaničnoj posjeti Vrhovnom sudu Crne Gore na poziv predsjednice Vesne Medenice.
 
Kada je riječ o aplikacijama naših gradjana pred Evropskim sudom onda mogu reći da ih je ukupno u prošloj sudijskoj godini bilo 499 prdedmeta.
 
U jednom predmetu donijeta je presuda kojom je utvrdjena povreda o ljudskom pravu čl. 5 ( Bulatović).
 
U tri predmeta predstavke su proglašene neprihvatljivim prilikom odlučivanja u meritumu od strane vijeća suda (Kaludjerović, Brajović i Ćapin).
 
U samoj startnoj fazi postupka u 446 slučajeva predstavke su proglašene neprihvatljivim i brisane su sa liste predstavki.
 
Bitno: indeks broja predmeta u 2014 bio je 2,53 u odnosu na 10.000 stanovnika. Taj indeks je niži u odnosu na 2013 godinu kada je iznosio 4,64. Niži je u odnosu na zemlje okruženja a i neke zemlje Evropske unije kao što je Hrvatska i Lihtenštajn.
 
Sastanak sa glavnim tužiocem Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju
 
Predsjednik Vrhovnog suda Vesna Medenica sastala se 10.10.2014. godine u Podgorici sa glavnim tužiocem Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju Seržom Bramercom (MKSJ).
 
Međunarodna konferencija predsjednika Vrhovnih sudova evropskih zemalja i susret sa predsjednikom Vrhovnog suda Republike Azerbejdžan
Predsjednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica boravila je u zvaničnoj posjeti Vrhovnom sudu Republike Azerbejdžan, u okviru Međunarodne konferencije predsjednika  Vrhovnih sudova  evropskih zemalja koja se 24-25.10.2014. godine održala u Bakuu, Republika Azerbejdžan.
Na sastanku sa predsjednikom Vrhovnog suda Ramizom Rzayevim predsjednica Medenica je predočila azerbjedžanskom kolegi organizaciju crnogorskog sudskog sistema, sprovedene i tekuće reforme u oblasti sudstva, kao i rezultate rada nacionalnih sudova.
 

CENTAR ZA EDUKACIJU NOSILACA PRAVOSUDNE FUNKCIJE

 
Programi edukacija
 
Centar za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije Crne Gore, kao organizaciona jedinica Vrhovnog suda, u toku 2014. godine organizovao je aktivnosti inicijalne i kontinuirane edukacije za crnogorske sudije i tužioce.
 
Godišnji program za 2014. godinu ostvaren je na osnovu obaveza koje proizilaze iz strateških dokumenata na putu Crne Gore k Evropskoj Uniji, mjera iz Akcionih planova za pregovaračka poglavlja 23 i 24, iskazanih potreba za edukacijom od strane korisnika obuke, kao i zakonodavih promjena koje prate proces jačanja pravosuđa.
 
Rukovođen ranijim iskustvom i praksom u svom radu, Centar je i u toku 2014. godine slijedio regionalni pristup u sprovođenju aktivnosti. Organizovane su edukacije na nivou regiona - sjeverni, južni i centralni dio države, čime su obuke bile jednako dostupne svim crnogorskim sudijama i tužiocima.
 
U 2014. u aktivnostima Centra za edukaciju učestvovalo je ukupno 246 predstavnika sudstva i 109 predstavnika tužilaštva.
 
Kada je riječ o sprovedenim programima inicijalne i kontinuirane edukacije sprovedeno je 72 aktivnosti vezanih za kontinuiranu edukaciju crnogorskih sudija i tužilaca i 24 aktivnosti vezano za inicijalnu edukaciju namijenjenu licima koja se pripremaju za vršenje sudijske ili tužilačke funkcije.
 

IZDAVAČKA DJELATNOST VRHOVNOG SUDA

 
Sudijsku 2014. godinu obilježilo je izdavanje dva Biltena Vrhovnog suda. Sa ciljem jačanja ujednačenosti sudske prakse, informisanja nižestepenih sudova, stranaka u postupku, advokata, stručne i laičke javnosti, Vrhovni sud je objavio Bilten za 2013- Knjiga 2 i Bilten za 2014 - Knjigu 1. Oba Biltena objavljeni su na web stranici Vrhovnog suda www.sudovi.me.
 
Stručni referati izloženi na Danima sudstva, ove godine u Cetinju, publikovani su u tradicionalnom izdanju „Dana sudstva-sudijski dani“. Na taj način sudijama su na jednom mjestu dostupna izlaganja prvenstveno sudija Vrhovnog suda i Evropskog suda za ljudska prava. Referati daju odgovore na sva sporna pitanja u praksi koja su nižestepeni sudovi smatrali važnim za razmatranje na sudijskim danima.
 
U protekloj sudijskoj godini Vrhovni  sud je primio 2976 predmeta , tako da je sa 139 neriješenih iz prethodne godine ukupno u radu imao 3115, od čega je 2911 predmeta završio ili 93,45 %, odnosno od priliva 97,82 %.
 
Ostalo je na kraju 2014. godine 204 nezavršena predmeta, koji su na današnji dan svi izvijećani, izuzev tri administrativno vraćena predmeta.
 
Uporedjujući sa prethodnom 2013. godinom Vrhovni sud u radu je imao gotovo više 1000 predmeta.
 
Sudije su bile opterećene sa 173 predmeta završile 161 predmet, a prosječno nezavršeno po sudiji ostalo 11 predmeta.
 
U odnosu na mjesečni priliv i zaostatak neriješenih predmeta svih vrsta, a sve u odnosu na mjesečni priliv završeno je 97,82 %. Ono što je najznačajnije jeste trajanje postupka pred Vrhovnim sudom tako da je do tri mjeseca završeno 89,14 %, odnosno prosjek trajanja je bio 53 dana.
 
Samo dvije odluke u Vrhovnom sudu su uradjene van roka ili 0,11 %.
 
Sudije Vrhovnog suda su bile više opterećene nego u prethodnoj sudijskoj godini kada su bile opterećene sa 111 predmeta a završili 104 predmeta.
 
Tužbi za pravično zadovoljenje je ukupno primjeno 53 ( u prethodnoj 45).
 
Od ukupnog broja tužbi u radu (55), svaka je završena od čega u 27 slučajeva je utvrdjena povreda i dosudjena nadoknada i to u iznosu od 34.600 eura (u prethodnoj 24)  7 tužbenih zahtjeva je odbijeno, a 19 tužbi je odbačeno dok su dvije riješene na drugi način.
 
81,82 % ovih tužbi je završeno u roku od tri mjeseca dok je 18, 18 % završeno van toga roka, ali manje od šest mjeseci.
 
Na odluke Vrhovnog suda usvojene su četiri ustavne žalbe i predmeti vraćeni na ponovno odlučivanje, a po tužbama za pravično zadovoljenje usvojene su tri ustavne žalbe.
 
 
ZAKLJUČCI I SMJERNICE
 
U sudijskoj 2015. godini Vrhovni sud će kao najviši sud u državi nastaviti sa realizacijom svih obaveza proizašlih iz nacionalnih strateških dokumenata, prvenstveno iz Akcionog plana za implementaciju Strategije reforme pravosuđa 2014-2016 i Akcionih planova za poglavlje 23 i 24 iz tekućeg pregovaračkog procesa Crne Gore i Evropske unije.
 
U svijetlu očekivanih zakonodavnih promjena u 2015. godini i usvajanja Zakona o sudovima i Zakona o Sudskom savjetu i sudijama, koji će u organizacionom smislu, pravima i dužnostima sudija donijeti krupne promjene, Vrhovni sud će biti posvećen svojoj primarnoj ulozi - ujednačavanju sudske prakse nižestepenih sudova, poštovanju konvencijskih prava i suđenja u razumnom roku, kao i razmatranju pitanja bitnih za rad sudova i vršenje sudske vlasti.
 
U tom cilju, velika su očekivanja od Odeljenja sudske prakse i pravne informatike i Odeljenja za praćenje sudske prakse Evropskog suda za ljudska prava i prava Evropske unije, čiji rad će nesumnjivo biti od važnosti u narednom periodu. Upravo uspostavljeni interaktivni dijalog sa sudijama Suda u Strazburu biće od izuzetnog značaja za sudije Vrhovnog suda i u sljedećoj sudijskoj godini.
 
Posebna pažnja, takođe, biće posvećena edukaciji sudija i onih koji se tek pripremaju za vršenje sudijske funkcije. Aktivnosti Centra za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, kao organizacione jedinice Vrhovnog suda, biće prilagođene novim zakonskim rješenjima, potrebama svih učesnika edukacija, kao i evropskim standardima u unapređenju njihovog praktičnog znanja i vještina.
 
Vrhovni sud Crne Gore je najotvorenija sudska instanca koja će i u predstojećoj sudijskoj godini biti čvrsto opredijeljena ka jačanju svoje, ali i transparentnosti ostalih sudova. Dobra saradnja sa medijima, proaktivan pristup, otvorenost ka građanima i saradnja sa civilnim sektorom biće smjernica našeg rada.
2014. godina bila je uspješna za Vrhovni sud Crne Gore. Međutim, vjerujem da će sudije i administracija Vrhovnog suda nastaviti s istim elanom i odgovornošću kako bi svojim primjerom u efikasnosti, odgovornosti, transparentnosti i integritetu i dalje bili uzor zaposlenima u svim crnogorskim sudovima.
 
                                                            PREDSJEDNIK SUDA
                                                                 Vesna Medenica

Ostale informacije