Konferencija za medije povodom šestomjesečnog izvještaja rada sudova

KONFERENCIJA ZA MEDIJE POVODOM ŠESTOMJESEČNOG IZVJEŠTAJA RADA SUDOVA

- izlaganje predsjednika Vrhovnog suda Vesne Medenice-

22.07.2011. godine

 

 

 

Crnogorski sudovi su napravili pregled rada za prvo polugodište 2011. godine po svim vrstama predmeta i nakon današnjeg sastanka, koji je uobičajeni i mjesečno se održava, povedeni obavezom iz Akcionog plana za sprovodjenje strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, javnosti ćemo prezentovati rezultate rada u ovoj godini zaključno sa 30. junom.

 

Crnogorski sudovi su primili 56.130 predmeta, tako da su ukupno sa prenešenim iz prethodne godine imali u radu 94.151.

 

Riješili su 54.146, a ostalo je neriješenih 40.005, ili 42,49 %.

 

Polugodišnji priliv povećan je u odnosu na isti period prošle godine za 1.626 predmeta odnosno 2,98 %. Riješeno je 96,47 priliva ,odnosno 57,51 % ukupnog broja predmeta u radu.

 

Kvalitet rada sudova, na nivou svih sudova iz svih vrsta predmeta, lošiji je za 2 % i u prvom polugodištu ukinuto je 24,39 % odluka.

 

Od Osnovnih sudova ponovo Ulcinj zaostaje u broju riješenih predmeta, pridružuje im se Bar, Danilovgrad, Kotor, Podgorica. Uporedjujući isti period prošle godine kada je ostalo nezavršenih 56,18 %, u ovoj godini osnovni sudovi nijesu završili 50,26 %. Priliv je takodje povećan za 5,35 %, a riješili su 100,24 % priliva, odnosno 49,70 % od ukupnog broja predmeta u radu, što je zadovoljavajuća efikasnost.

 

Viši sudovi su ostvarili potpunu efikasnost za naznačeni period i ako je priliv povećan za 1,63 %, riješili su 86,88 % priliva, odnosno 75,25 % ukupnog broja predmeta u radu.

 

Kvalitet rada Viših sudova je dobar jer je ukinuto svega 16,52 % odluka.

 

Trajanje postupka se vidno smanjuje i imamo preko 50 % završenih predmeta do tri mjeseca.

 

Privredni sudovi u Bijelom Polju i Podgorici imali su manji priliv predmeta za izvještajni period za 5,42 %, riješili su 92,19 % priliva, odnosno 77,79 % ukupnog broja predmeta u radu.

 

Kvalitet odluka Privrednih sudova je dobar jer je samo 16,88 % ukinutih odluka.

 

Upravni sud ima veći priliv u odnosu na isti period prošle godine za čak 28,95 %, riješio 105,89 % priliva, odnosno 65,38 % ukupnog broja predmeta u radu.

 

Apelacioni sud, takodje, ima veći priliv za 12,39 % - riješio 88,51 % priliva, odnosno 76,15 % od ukupnog broja predmeta.

 

Kod Vrhovnog suda smanjen je priliv u odnosu na isti period prošle godine za 13,66 %.

 

Riješeno je 93,31 % priliva odnosno 86,94 % ukupnog broja predmeta u radu.

 

Vidno je smanjen zaostatak starih predmeta, čak 52,53 % u to računajući i  predmete iz 2010. godine, a iz 2009. i ranijih godina, od 12.463 predmeta ostalo je za ovaj izvještajni period samo 6.429 predmeta iz 2009. i ranijih godina.

 

Što se tiče učinka Specijalizovanog odeljenja za oraganizovani kriminal i korupciju u dva Viša suda za šest mjeseci završeno je još 8 predmeta organizvoanog kriminala protiv 86 lica i 11 predmeta sa elementima koruptivnosti protiv 50 lica.

 

Kao što pratite svi predmeti organizovanog kriminala i predmeti sa elementima koruptivnosti su zakazani i pretresi traju.

 

Na današnjem sastanku sa predsjednicima utvrdjeni su ciljevi i kroz zaključke utvrdjena realizacija zaključaka devete sjednice prvog redovnog zasijedanja Skupštine Crne Gore, od 05. jula 2010. godine.

 

Moram posebno ukazati da prvi put od kada je ustanovljena Zakonom o Sudskom savjetu obaveza da se godišnji izvještaj rada sudova dostavlja Skupštini na razmatranje, da je Izvještaj prihvaćen sa 63 glasa, što je potvrda velikog truda sudske vlasti da uspostavi pouzdano, samostalno i nezavisno sudstvo, da učini dostupnost pravde svim gradjanima na isti način i garantuje njihovu jednakost pred zakonom, a uz to, to je potvrda da su sudovi postigli svoju efikasnost, ali ne znači da nije još ostalo mnogo obaveza i ciljeva kao i programa koji se moraju realizovati.

 

Jedan od glavnih ciljeva jeste podizanje nivoa kvaliteta sudskih odluka i ujednačenost sudske prakse, tako da će od septembra svi veći sudovi imati Odeljenje sudske prakse postavljeno na sasvim drugim osnovama. Odjeljenje će sačinjavati najbolje sudije po godišnjem rasporedu za pojedine referate i sudska odluka ne može biti predata pisarnici na otpremu strankama dok ne prodje kroz sudsku praksu i dobije potvrdu da je odluka zakonita i da u odlučivanju postoji potpuna ujednačenost sudske prakse.

 

Pad kvaliteta sudskih odluka i veći procenat ukinutih dovoljan je razlog da se ojača obaveznost permanentne obuke sudija i da se dodatno naprave planovi i programi za podizanje kvaliteta. Usvojeni su novi zakoni koji će dati mogućnost da se bolje prati vladanje sudija i poštovanje Kodeksa sudijske etike, sve u cilju očuvanja afirmacije i unapredjenja dostojanstva ugleda sudije i sudstva. I ubuduće svi nosioci sudskih funkcija i službenici moraju iskazati punu posvećenost poslu, komunikacionu sposobnost i odgovornost. Nesporno je da sudije moraju imati visoki nivo znanja u poznavanju prava i njegove primjene kako bi stručno obavljali sudijsku dužnost.

 

Osmi zaključak Skupštine Crne Gore,daje nam potpunu nadu da ćemo zajedno sa zakonodavnom i izvršnom vlašću obezbijediti adekvatno i održivo finansiranje sudskog sistema u cilju postizanja finansijske nezavisnosti sudova. Skupština je preporučila Vladi da maksimalno uvaži potrebe iskazane kroz predlog Sudskog savjeta u pogledu potreba za budžetskim sredstvima za rad sudova u 2012. godini.

 

Ohrabrio nas je i dio ovog zaključka gdje se imperativno zahtijeva rješenje stambenih pitanja svih sudija koji dugo čekaju na stan, kao i poboljšanje materijalnog statusa stručno saradničkog kadra i ostalih zaposlenih u sudovima, kako bi se spriječio odliv istih.

 

Transparentnost rada sudstva je jedan od prioriteta, a podizanje nivoa elektronskog pristupa informacijama je u toku.

 

Očekujemo uspostavu portala sudova Crne Gore gdje će se pružati puna informacija o kretanju pojedinih predmeta sudskih odluka, sudske uprave, moći će se doći do raznih publikacija, zbirka, odluka, saopštenja za javnost, pregled medjunarodne saradnje, znaće se raspored sudjenja, javne rasprave, iznos sudskih taksi, informacije o pravnoj pomoći, potpuni pregled listinga dokumenata, biografije nosilaca sudijske funkcije, aktuelne vijesti koje se tiču sudske vlasti i dr.

 

Portal sudova će biti operativan od 01. avgusta i podizaće se nivo njegove operativnosti u domenu brzine unošenja potrebnih podataka.

 

S USAID-om se ušlo u projekat elektronskog pristupa informacijama koji će biti dostupan strankama u svim holovima sudova.

 

Prioriteti su i dalje organizovani kriminal, korupcija, pranje novca, zloupotreba droga, trgovina ljudima, nasilje u porodici, gradjenje objekata bez gradjevinske dozvole i dr.

 

Praksa Evropskog suda za ljudska prava je već obaveznost, tako da je u pravcu veće pristupačnosti poznavanja odštampan i drugi udžbenik pregleda sudske prakse Evropskog suda koji je dostupan svim sudijama, a naći će se i na sajtu kako Kancelarije zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava tako i na web stranici Vrhovnog suda.

 

Na rad u Registraru Evropskog suda sekondirana je sudija Osnovnog suda u Podgorici Snežana Bulatović i njena iskustva, kao i pozitivna praksa Evropskog suda, biće od izuzetnog značaja za crnogorsko sudstvo.

 

Kao što smo i obećali nakon "Otvorenih vrata" koje smo imali sa nevladinim sektorom koji pruža zaštitu žrtvama trgovine ljudima, trgovine djecom radi usvojenja i nasilja u porodici ili porodičnoj zajednici, kroz informator o Službi podrške koja je osnovana u svim sudovima daćemo puni doprinos zaštiti žrtava, lišavanja trauma koji sudski postupci neminovno kod žrtava izazivaju i dati im punu informaciju o tome koji su sudovi mjesno nadležni da postupaju u krivičnim predmetima za trgovinu ljudima, trgovinu djecom radi usvojenja i nasilja u porodici i porodičnoj zajednici, zatim u čemu je važnost njihovog svjedočenja pred sudom, da li mogu bezbjedno svjedočiti i koje su to mjere zaštite, što je u suštini Služba za podršku oštećenima - svjedocima, ko može biti saslušan kao svjedok, a ko može biti oslobodjen dužnosti svjedočenja, samo svjedočenje, saslušanje maloljetnog lica, ko će u sudnici sve postavljati pitanja svjedoku, šta je predočavanje, a što suočavanje i nakon svjedočenja šta ostaje svjedoku i žrtvi.

 

Učešće žrtava i svjedoka za ovu vrstu krivičnih djela od presudne je važnosti za tok sudskog postupka i uspješnost, ali i za nepristrasan i pravičan rad suda. Očekujemo da će uz Službu podrške i uz ovaj informator sud mnogo uspješnije suditi i presuditi svim odgovornima za izvršenje krivičnih djela trgovine ljudima, trogivne djecom radi usvojenja i nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici.

 

Služba za podršku je tu da pomogne žrtvama i svjedocima oko svih pitanja, da razjasne nedoumice kako u vezi statusa u sudskoj proceduri tako i boravka i svjedočenja pred sudom.

 

I na kraju, tačka 9 skupštinskih zaključaka je veoma značajna da se ispoštuje, jer je i Skupština prepoznala ambijent koji onemogućava nesmetano odvijanje aktuelnih sudskih procesa, pa apeluje, a što i mi danas činimo, na predstavnike državnih organa, medija, civilnog sektora i ostalih zainteresovanih lica da se suzdrže javnog komentarisanja nepravosnažnih sudskih presuda, koja se mogu tumačiti kao atak na nezavisnost i nepristrasnost suda i predstavljati odredjeni pritisak na sudove u dijelu izricanja presuda kako bi se svim optuženim omogućilo pravo na pravično i fer sudjenje.


Ostale informacije