Konferencija "Zaštita prava na suđenje u razumnom roku i pravni ljekovi u upravnom sporu"

Govor predsjednice Vrhovnog suda Crne Gore, Vesne Medenice

12. 12. 2018.Uvažena predsjednice Upravnog suda Crne Gore, gospođo Lakočević,

Poštovana šefice Programske kancelarije Savjeta Evrope, gospođo Longo,

Cijenjena predsjednice Upravnog odbora Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, gospođo Danilović,

uvažene sudije, dragi gosti, dame i gospodo,
 
Zadovoljstvo mi je što sam danas sa vama na konferenciji o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku i pravnim ljekovima u upravnom sporu.  

Prekomjerna dužina trajanja pоstupka, neujednačena sudska praksa i neizvršenje pravоsnažnih sudskih оdluka narušavaju imperativ pravne sigurnоsti, i time direktno podrivaju vladavinu prava i povjerenje javnosti u sudstvo. 

Crnogorsko sudstvo se uspješno izborilo sa reformom pravosuđa, u čijem je fokusu efikasnost postupka. Međutim, naša pravosudna borba još uvijek traje, budući da je pred nama rješavanje daljih izazova na polju efikasnog sprovođenja pravde. 

Zahtjev efikasnosti postupka ima svoju cijenu: konstantno stručno usavršavanje, razmjena prakse sa kolegama, posjedovanje raznih vještina, i onu najveću – praćenje prakse Evropskog suda za ljudska prava i usvajanje svih relevantnih standarda.

Kada je riječ o razumnom roku, na početku treba podsjetiti i da kratki rokovi nijesu uvijek garancija dobre pravde. Evropski sud u tom pogledu ističe da član 6 Konvencije propisuje vremensku efikasnost sudskih postupaka, ali garantuje i opšte načelo dobrog vršenja pravde, koje ima veći domet od načela razumnog roka i može opravdati izbor manje brzih, ali pravednijih postupaka.   

Upravni spor po svojoj prirodi je od specifičnog značaja za svakog građanina. Naime, u upravnom sporu, građanin se okreće ka sudskoj vlasti kako bi ona ispitala zakonitost akata druge grane vlasti, odnosno javnopravnih organa. 

Istinska reforma našeg upravnog pravosuđa je započela prije 14 godina, kada je Upravni sud Crne Gore osnovan zakonom, a nastavila se izmjenom zakonodavstva i istaknutom težnjom za primjenom standarda evropskog prava u našoj sudskoj praksi. 

U isto vrijeme, uloga sudske vlasti je evoluirala, a broj tužbi građana se znatno povećao, što je dovelo i do preispitivanja raspona uloge sudske vlasti u nadzoru izvršne vlasti. 

Zato, danas sudski postupak pruža svojevrsni demokratski prostor gdje se razmjenjuju argumenti između javnosti i vlasti o pitanjima od važnosti za ostvarenje njihovih prava, obaveza i pravnih interesa. 

U tom kontekstu, već neko vrijeme smo svjedoci velikog priliva predmeta u Upravni sud Crne Gore, što dodatno učvršćuje naše uvjerenje da građani vjeruju crnogorskom sudstvu.

Evropski sud za ljudska prava je u četiri predmeta protiv Crne Gore  utvrdio povrede člana 6 stava 1 Evropske konvencije zbog prekomjerne dužine trajanja upravnog postupka, tj. zbog propusta organa vlasti da djeluju u skladu sa relevantnim domaćim zakonodavstvom i vremenskim rokovima. U ovim predmetima, Sud nije smatrao da su bili toliko kompleksni da bi opravdali toliku dužinu trajanja postupka, pozivajući se na temeljne principe za ocjenu dužine trajanja postupka, koje je Veliko vijeće prvi put zauzelo u presudi Frydlender protiv Francuske, koji je takođe bio predmet upravne prirode. 

Posebno ističem, da Vrhovni sud Crne Gore prilikom odlučivanja po tužbi za pravično zadovoljenje u vezi povrede prava na suđenje u razumnom roku u upravnim, ali i drugim predmetima, redovno primjenjuje ove stavove Evropskog suda.

Vjerujem da ćemo iz naših predmeta pred Sudom u Strazburu izvući pouku i preduprijediti dalja kršenja prava građana, poštujući princip da svako ima pravo na konačnu odluku u građanskim stvarima i obavezama u razumnom roku, i da ćemo u tom cilju uložiti dodatne napore na unaprjeđenju efikasnosti upravnog postupka i upravnog spora, naročito uz primjenu meritornog odlučivanja u ovim postupcima.

Nadam se da će ova konferencija doprinijeti pronalasku odgovora na pitanje kako pronaći balans između dobrog vršenja pravde i poštovanja rokova u postupku. 

U to ime, zahvaljujem na pažnji, nadam se da ćete imati uspješnu Konferenciju. Dozvolite da vam u ovom lijepom ambijentu uputim iskrene čestitke u susret predstojećim praznicima, sa željama da se uskoro ponovo okupimo!
 
Budva, Hotel "Budva".
Kabinet predsjednice

Ostale informacije